Facebook Pixel

Darlithydd addysg uwch

Darlithydd addysg uwch, darlithydd prifysgol

Mae darlithwyr addysg uwch yn gwneud ymchwil ac yn dysgu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol yn y diwydiant adeiladu mewn prifysgolion a cholegau addysg uwch. Fel darlithydd mewn maes sy’n berthnasol i adeiladu byddwch yn arbenigo mewn un maes ymchwil penodol megis pensaernïaeth, peirianneg, busnes a rheoli, cynllunio, syrfeo a mwy.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£55000

Oriau arferol yr wythnos

36 - 38

Sut i ddod yn ddarlithydd Addysg Uwch

I ddod yn ddarlithydd addysg uwch, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud cwrs yn y brifysgol neu brentisiaeth ôl-raddedig, neu wneud cais am swydd yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y brifysgol 

Ar gyfer y rhan fwyaf o rolau dysgu neu hyfforddi ar lefel prifysgol, bydd angen gradd berthnasol arnoch (gradd dosbarth cyntaf neu 2:1) sy’n berthnasol i’r pwnc yr ydych eisiau ei ddysgu. Byddwch hefyd angen cwblhau, neu’n gweithio tuag at, PhD a chael ymchwil academaidd wedi’i gyhoeddi. 

Disgwylir i chi ennill cymhwyster dysgu. Fel arfer caiff hyn ei gynnig gan eich prifysgol a gellir ei gwblhau wrth weithio.  

Er mwyn dysgu pynciau galwedigaethol megis peirianneg neu syrfeo, bydd rhaid eich bod wedi cael profiad gwaith perthnasol yn y diwydiant adeiladu. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 2 - 3 Lefel A, neu gymwysterau cyfatebol (gradd israddedig) 
 • Gradd israddedig mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig). 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Cynllun hyfforddi graddedigion 

Mae rhaid darlithwyr Addysgu Uwch yn ennill profiad o ddysgu drwy gynllunio ac arwain dosbarthiadau israddedig wrth gwblhau eu hastudiaethau ôl-raddedig. Mae rhai prifysgolion yn cynnig rolau cyflogedig ar gyfer cynorthwyydd dysgu graddedig, a fyddai’n caniatáu i chi weithio tuag at ddod yn ddarlithydd Addysg Uwch. 

Prentisiaeth 

Gallech gwblhau prentisiaeth ôl-raddedig i ddod yn ddarlithydd Addysg Uwch. 

Bydd pob cyflogwr â gofynion mynediad gwahanol ond yn fwy na thebyg y bydd angen cymhwyster ôl-raddedig arnoch, megis gradd meistr neu PhD i ddod yn ddarlithydd Addysg Uwch. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych brofiad blaenorol o weithio yn y diwydiant adeiladu, a gradd berthnasol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i brifysgol am waith fel darlithydd Addysg Uwch. Gall eich cyflogwr ofyn i chi gwblhau rhai cymwysterau dysgu wrth weithio. 

Profiad gwaith 

Er mwyn dod yn ddarlithydd Addysg Uwch mewn pwnc galwedigaethol, bydd angen profiad gwaith sylweddol arnoch yn y maes yr hoffech ei ddysgu. 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio yn y diwydiant. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel darlithydd Addysg Uwch yn cynnwys:  

 • Gwybodaeth am ddysgu ac ymchwil 
 • Sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar 
 • Sensitifrwydd a dealltwriaeth 
 • Meddwl dadansoddol a sgiliau datrys problemau 
 • Y gallu i gymell eich hun. 

Beth mae darlithydd Addysg Uwch yn ei wneud?

Fel darlithydd Addysg Uwch, byddwch yn gyfrifol am ddysgu pynciau academaidd a/ neu alwedigaethol i fyfyrwyr sy’n hyfforddi i ymuno â’r diwydiant adeiladu. Mae’n rôl wobrwyol i unrhyw un sydd eisiau pasio’u gwybodaeth, sgiliau ac angerdd am yr amgylchedd adeiledig.  

Weithiau mae darlithwyr yn cael eu cyflogi i swydd dysgu ac ymchwil. Mewn coleg, mae’n debygol mai dysgu fydd prif ffocws y gwaith, ond mewn prifysgol bydd hynny’n cynnwys ymchwil. 

Mae dyletswyddau darlithydd Addysg Uwch fel a ganlyn:  

 • Paratoi cynlluniau gwersi 
 • Datblygu deunyddiau dysgu 
 • Gosod a marcio profion 
 • Asesu datblygiad myfyrwyr 
 • Gwaith gweinyddu megis ysgrifennu adroddiadau 
 • Dysgu darlithoedd, seminarau, a thrwy arddangosiadau ymarferol a gwaith maes 
 • Dysgu mewn prifysgol neu goleg addysg uwch. 

Faint y gallech ei ennill fel darlithydd Addysg Uwch?

Mae cyflog disgwyliedig darlithydd Addysg Uwch yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall darlithwyr Addysg Uwch ar gytundeb llawn amser ennill £20,000 - £45,000  
 • Gall ddarlithwyr Addysg Uwch ennill  tua £55,000. * 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Darlithydd Addysg Uwch sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel darlithydd Addysg Uwch, gallech weithio mewn prifysgolion a cholegau addysg uwch. 

Gyda phrofiad, gallech ddatblygu i ddod yn uwch-ddarlithydd neu’n Athro. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Hyfforddwr / aseswr / tiwtor Mae hyfforddwyr / aseswyr / tiwtoriaid Addysg Bellach (AB) yn addysgu sgiliau a ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Tiwtor Addysg Bellach Mae tiwtor addysg bellach (AB) yn addysgu pobl ifanc dros 16 oed. Mae'n addysgu ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Darlithydd addysg uwch (AU) Mae darlithwyr addysg uwch (AU) yn addysgu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr adeila...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080