Facebook Pixel

Delweddwr 3D

Arbenigwr 3D

Mae delweddwyr 3D yn dod â syniadau penseiri’n fyw drwy gymryd cynlluniau, darluniau pensaernïol a deunyddiau cyfeirio eraill a'u defnyddio i greu delweddau neu animeiddiadau 3D ffoto-realistig o adeiladau a datblygiadau arfaethedig. Fel delweddwr 3D, bydd angen i chi fod yn greadigol ac yn dechnegol eich meddwl er mwyn modelu adeiladau arfaethedig a fydd yn gweithio’n dda yn ogystal ag edrych yn dda.

Cyflog cyfartalog*

£18000

-

£35000

Sut i ddod yn ddelweddwr 3D

I ddod yn ddelweddwr 3D, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud cwrs yn y brifysgol neu brentisiaeth neu wneud cais am swydd yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y brifysgol 

Er mwyn dod yn ddelweddwr 3D, gallech wneud gradd mewn Dylunio 3D, Dylunio Graffeg, Delweddu Pensaernïol neu bwnc perthnasol. 

Dylai’ch cwrs roi hyfforddiant ar feddalwedd dylunio berthnasol megis AutoCAD, 3D Studio Max a V-Ray, yn ogystal â rhaglenni megis Adobe Photoshop, Premier a meddalwedd graffeg neu drosi arall. 

I wneud gradd israddedig, bydd angen y canlynol arnoch: 

 • Hyd at 5 TGAU, gan gynnwys rhai mewn Saesneg a Mathemateg, gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol 
 • 2 - 3 Lefel A neu gymwysterau cyfatebol 

Gofynion mynediad cyfatebol wedi'u hesbonio

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda o ymuno â’r diwydiant. 

Gallwch ddod yn ddelweddwr 3D drwy wneud prentisiaeth dylunio neu bensaernïaeth.  

I wneud prentisiaeth, bydd angen cymwysterau TGAU arnoch mewn Saesneg a Mathemateg , yn ogystal â phwnc celf a dylunio , gyda graddau 9 i 4 (A* i C)  neu gymwysterau cyfatebol. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Ar ôl i chi ennill y cymwysterau perthnasol, gallech wneud cais am swydd lefel mynediad yn uniongyrchol i gwmni adeiladu er mwyn cael profiad o weithio mewn tîm pensaernïaeth. Efallai y bydd yn bosibl i chi gysgodi dylunydd 3D neu weithio fel cynorthwyydd dylunio 3D wrth i chi ddatblygu’ch sgiliau. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel delweddwr 3D. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau personol sy’n ddelfrydol ar gyfer gyrfa fel delweddwr 3D:  

 • Sgiliau creadigol a thechnegol  
 • Parodrwydd i wneud tasgau cymhleth 
 • Sgiliau cyfathrebu cryf
 • Y gallu i reoli’ch llwyth gwaith eich hun a gwneud y gwaith mewn pryd.

Beth mae delweddwr 3D yn ei wneud?

Fel delweddwr 3D, byddwch yn cydweithio â thimau dylunio a phensaernïaeth er mwyn sicrhau bod dyluniadau prosiect arfaethedig yn cael eu hail-greu’n gywir ac yn effeithiol. Byddwch hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod briff y prosiect yn cael ei fodloni a bod y gwaith yn cael ei wneud mewn pryd. 

Mae dyletswyddau delweddwr 3D fel a ganlyn:  

 • Gweithio’n agos gyda thimau dylunio a phensaernïaeth er mwyn cynllunio a delweddu prosiectau adeiladu 
 • Cyflwyno ac esbonio delweddau i gydweithwyr a chleientiaid 
 • Sicrhau bod pob syniad yn cael ei gynrychioli mor gywir a deniadol â phosibl  
 • Helpu i wneud penderfyniadau cynllunio 
 • Creu delweddau statig ac animeiddiadau/lluniau wedi’u cynhyrchu gan gyfrifiadur  
 • Gweithio gydag offer a rhaglenni dylunio o safon y diwydiant adeiladu 
 • Delweddu cysyniadau drwy wahanol gyfryngau graffig 
 • Ymgyfarwyddo â datblygiadau perthnasol i’r feddalwedd. 

Faint y gallech ei ennill fel delweddwr 3D?

 • Gall delweddwyr sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £18,000 a £25,000 y flwyddyn 
 • Gall delweddwyr 3D hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £25,000 a £30,000 y flwyddyn 
 • Gall uwch-ddelweddwyr 3D, delweddwyr 3D siartredig neu ddelweddwyr 3D meistr ennill rhwng £30,000 a £35,000* y flwyddyn 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Delweddwr 3D sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Mae cyfleoedd i gamu ymlaen yn eich gyrfa fel delweddwr 3D yn amrywio, gan ddibynnu ar faint y cwmni rydych yn gweithio iddo.  

Fel delweddwr 3D, gallech gamu ymlaen i ddod yn ddelweddwr 3D neu reolwr dylunio. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Delweddwr 3D Y delweddwr 3D sy'n dod â syniadau'r pensaer yn fyw, gan ddefnyddio cynlluniau, ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr modelu gwybodaeth am adeiladu Modelu Gwybodaeth am Adeiladu (BIM) yw'r broses o ddylunio ac adeiladu adeilad a...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr dylunio Rheolwr Dylunio sy'n gyfrifol am gydgysylltu'r gwaith dylunio sy'n rhan o'r bros...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080