Facebook Pixel

Dodrefnwr siopau

Defnyddir y term gosodwr siopau yn y sector contractio mewnol i nodi beth yw ansawdd y crefftwr a fydd yn gweithio ar brosiect penodol.

Cyflog cyfartalog*

£14000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

43 - 45

Sut i ddod yn Dodrefnwr siopau

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch i fod yn ddodrefnwr siopau ond byddai'n ddefnyddiol meddu ar Raddau Safonol/Cenedlaethol 4 neu 5, TGAU neu Fagloriaeth Cymru mewn Saesneg a Mathemateg ar radd A*-C, neu gymhwyster TGAU CBAC mewn Adeiladu.

Bydd rhai pobl yn ymuno â'r grefft o faes arall yn y diwydiant adeiladu, fel gwaith coed a gwaith saer.

I brentis dodrefnu siopau a chontractio mewnol, mae'r cymhwyster Diploma NVQ Lefel 3 mewn Galwedigaethau Pren - Gwaith Saer Mainc Dodrefnu Siopau wedi cael ei ddatblygu i'w gyflwyno mewn amgylchedd gwaith. Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi gael eich cyflogi i astudio ar gyfer y cymhwyster hwn.

Ei fwriad yw meithrin a chydnabod eich sgiliau, gwybodaeth a chymhwysedd fel y gallwch weithio ym maes Dodrefnu Siopau a Chontractio Mewnol yn y diwydiant adeiladu neu symud ymlaen at ddysgu pellach.

Fel prentis ym maes dodrefnu siopau a chontractio mewnol, byddwch yn dysgu sgiliau ymarferol a gwybodaeth allweddol yn yr unedau gorfodol canlynol:

 • Cadarnhau gweithgareddau gwaith ac adnoddau ar gyfer maes gwaith galwedigaethol yn y gweithle
 • Gosod fframiau dodrefnu siopau a gorffeniadau niferus ac amrywiol yn y gweithle
 • Meithrin a chynnal cydberthnasau gwaith galwedigaethol da yn y gweithle
 • Cadarnhau'r dull gwaith galwedigaethol yn y gweithle
 • Gosod dodrefn siop pwrpasol yn y gweithle
 • Gosod blaenau a gorffeniadau siopau yn y gweithle
 • Gosod a defnyddio peiriannau sefydlog yn y gweithle, gan gynnwys peiriannau dan reolaeth cyfrifiadur
 • Cydymffurfio ag iechyd, diogelwch a lles cyffredinol yn y gweithle

Un ffordd dda o ddechrau ar eich gyrfa yw ar brentisiaeth gyda chwmni dodrefnu siopau neu adeiladu.


Beth mae Dodrefnwr siopau yn ei wneud?

 • Mae ffitwyr siopau'n gwneud yr unedau a ffitiadau trwy ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau gan gynnwys pren, metel, gwydr a phlastig.
 • Efallai y bydd yn rhaid iddynt drefnu i gwmnïau arbenigol osod pethau megis lloriau, carpedi, ffonau, goleuadau, rheiddiaduron ac awyryddion.
 • Maent yn gyfrifol am y prosiect cyfan ac yn rhoi cyfarwyddiadau i'r gwahanol isgontractwyr sy'n ymwneud â phlastro, gosod llawr, gwresogi a goleuadau.
 • Gall cwmpas mannau i weithio ynddynt amrywio o fanwerthu, hamdden, treftadaeth, banciau, bwytai, bariau ac ati.

Cyflog

 • Gall dodrefnwyr siopau sydd newydd hyfforddi ennill rhwng oddeutu £14,000 a £20,000
 • Gall dodrefnwyr siopau â phrofiad ennill rhwng oddeutu £19,000 a £30,000
 • Gall uwch neu feistr ddodrefnwyr siopau ennill rhwng oddeutu £23,000 a £32,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a goramser. Mae dodrefnwyr siopau hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Dodrefnwr siopau Defnyddir y term gosodwr siopau yn y sector contractio mewnol i nodi beth yw ans...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae amcangyfrifwr (neu beiriannydd costau) yn cyfrifo cost cyflenwi cynhyrchion ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080