Facebook Pixel

Dylunydd mewnol

Mae dylunwyr mewnol yn gweithio gyda chleientiaid i greu mannau dan do sy’n ymarferol ac yn ddeniadol. Maent yn helpu i gynllunio cynllun ac addurn y tu mewn i adeiladau, a gallant weithio gyda chontractwyr i ddod â’u dyluniadau’n fyw.

Cyflog cyfartalog*

£18000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

40-42

Sut i fod yn ddylunydd mewnol

Mae sawl ffordd o ddod yn ddylunydd mewnol. Gallech chi ddilyn cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth neu hyfforddiant yn y gwaith.   

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn ddylunydd mewnol i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod rhai gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan rai cyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu, a bydd hynny'n golygu bod yn rhaid i chi gael prawf iechyd, diogelwch a’r amgylchedd CITB dilys.

Prifysgol

I fod yn ddylunydd mewnol gallech gwblhau gradd sylfaen, diploma cenedlaethol uwch (HND), neu radd israddedig mewn pwnc perthnasol, megis: 

 • Dylunio mewnol
 • Pensaernïaeth fewnol 
 • Dyluniad gofodol 
 • Dylunio 3D 
 • Celf a dylunio. 

Gallech hefyd symud i faes dylunio mewnol ar ôl astudio pensaernïaeth, celfyddyd gain, dylunio graffeg, neu ddylunio tecstilau neu ddodrefn. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Mae amrywiaeth o gyrsiau coleg y gallech eu dilyn i’ch helpu ar eich taith i fod yn ddylunydd mewnol, fel: 

 • Diploma Lefel 3 mewn Dylunio Mewnol
 • Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio 
 • Lefel A mewn Celf a Dylunio 

Er mwyn ymuno â’r cyrsiau hyn, bydd angen 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, arnoch gan gynnwys Saesneg, mathemateg a phwnc celf neu ddylunio.  

Prentisiaeth

Does dim llawer o brentisiaethau penodol ar gyfer dylunwyr mewnol. Gallech chi gwblhau uwch brentisiaeth fel technegydd dylunio dodrefn i’ch helpu i ddechrau yn y rôl, neu hyfforddi fel prentis paentiwr ac addurnwr.

Efallai y bydd angen TGAU (gan gynnwys Saesneg a mathemateg) neu gymhwyster cyfatebol arnoch i ddilyn prentisiaeth lefel mynediad, ond nid yw pob cyflogwr yn gofyn am gymwysterau ffurfiol.  

Bydd angen i chi gael 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, ar gyfer uwch brentisiaeth. 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.  

Gwaith

Os gallwch ddod o hyd i waith fel cynorthwyydd dylunio, efallai y bydd eich cyflogwr yn eich helpu i ennill cymwysterau proffesiynol yn y gwaith, i'ch helpu i ddod yn ddylunydd mewnol. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel dylunydd mewnol. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel dylunydd mewnol:  

 • Sgiliau dylunio creadigol 
 • Dealltwriaeth o adeiladu 
 • Sylw ardderchog i fanylion 
 • Sgiliau cyfathrebu ar lafar 
 • Y gallu i weithio’n dda dan bwysau 
 • Sgiliau meddwl yn rhesymegol 
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun. 

Beth mae dylunydd mewnol yn ei wneud?

Fel dylunydd mewnol, byddwch yn helpu i guradu neu adnewyddu mannau y tu mewn i adeiladau, fel eu bod yn ymarferol ac yn ddymunol yn esthetig i’ch cleient. Efallai y byddwch yn argymell lliwiau waliau, goleuadau, ffitiadau, dodrefn a ffabrig i wella'r gofod. Neu, gallech oruchwylio'r elfennau dylunio strwythurol mewn ystafell, fel silffoedd mewnol, grisiau, dyluniadau nenfwd a mwy. 

Mae swydd dylunydd mewnol yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Cwrdd â chleientiaid i ddeall eu gofynion a'u cyllideb 
 • Arolygu, mesur a dadansoddi sut y bydd gofod y prosiect yn cael ei ddefnyddio 
 • Ystyried cynlluniau lliw, deunyddiau a ffabrigau, ffitiadau, addurniadau, dodrefn a’r amgylchedd 
 • Datblygu brasluniau a byrddau syniadau i’ch cleient eu cymeradwyo 
 • Paratoi lluniadau a dyluniadau manwl i gyd-fynd ag anghenion cleientiaid, fel arfer ar gyfrifiadur 
 • Dod o hyd i gyflenwyr ffitiadau, dodrefn ac addurniadau a deunyddiau mewnol 
 • Gweithio gyda gosodwyr, trydanwyr, paentwyr ac addurnwyr, penseiri a gweithwyr adeiladu proffesiynol eraill i gwblhau prosiect. 

Faint o gyflog allech chi ei gael fel dylunydd mewnol?

Mae’r cyflog disgwyliedig i ddylunydd mewnol yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall dylunwyr mewnol sydd newydd gael eu hyfforddi ennill oddeutu £18,000 
 • Gall dylunwyr mewnol profiadol sydd â rhywfaint o brofiad ennill hyd at £45,000* 
 • Dylunwyr mewnol hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer dylunwyr mewnol:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt ddod ar gael. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel dylunydd mewnol, gallech symud ymlaen i weithio ar brosiectau mwy ac uchel eu proffil. 

Gallech ddewis bod yn gyflogedig a gweithio fel rhan o bractis sefydledig, neu sefydlu eich hunan fel dylunydd mewnol hunangyflogedig. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080