Facebook Pixel

Dylunydd mewnol

Mae dylunwyr mewnol yn gweithio gyda chleientiaid i greu mannau dan do sy’n ymarferol ac yn ddeniadol. Maent yn helpu i gynllunio cynllun ac addurn y tu mewn i adeiladau, a gallant weithio gyda chontractwyr i ddod â’u dyluniadau’n fyw.

Cyflog cyfartalog*

£18000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

40-42

Sut i fod yn ddylunydd mewnol

Mae sawl ffordd o ddod yn ddylunydd mewnol. Gallech chi ddilyn cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth neu hyfforddiant yn y gwaith.   

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn ddylunydd mewnol i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod rhai gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan rai cyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu, a bydd hynny'n golygu bod yn rhaid i chi gael prawf iechyd, diogelwch a’r amgylchedd CITB dilys.

Prifysgol

I fod yn ddylunydd mewnol gallech gwblhau gradd sylfaen, diploma cenedlaethol uwch (HND), neu radd israddedig mewn pwnc perthnasol, megis: 

 • Dylunio mewnol
 • Pensaernïaeth fewnol 
 • Dyluniad gofodol 
 • Dylunio 3D 
 • Celf a dylunio. 

Gallech hefyd symud i faes dylunio mewnol ar ôl astudio pensaernïaeth, celfyddyd gain, dylunio graffeg, neu ddylunio tecstilau neu ddodrefn. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 1 - 2 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol (gradd sylfaen neu HND) 
 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth (gradd israddedig).  

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor am gyllid 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Mae amrywiaeth o gyrsiau coleg y gallech eu dilyn i’ch helpu ar eich taith i fod yn ddylunydd mewnol, fel: 

 • Diploma Lefel 3 mewn Dylunio Mewnol
 • Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio 
 • Lefel A mewn Celf a Dylunio 

Er mwyn ymuno â’r cyrsiau hyn, bydd angen 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, arnoch gan gynnwys Saesneg, mathemateg a phwnc celf neu ddylunio.  

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi 

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Does dim llawer o brentisiaethau penodol ar gyfer dylunwyr mewnol. Gallech chi gwblhau uwch brentisiaeth fel technegydd dylunio dodrefn i’ch helpu i ddechrau yn y rôl, neu hyfforddi fel prentis paentiwr ac addurnwr.

Efallai y bydd angen TGAU (gan gynnwys Saesneg a mathemateg) neu gymhwyster cyfatebol arnoch i ddilyn prentisiaeth lefel mynediad, ond nid yw pob cyflogwr yn gofyn am gymwysterau ffurfiol.  

Bydd angen i chi gael 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, ar gyfer uwch brentisiaeth. 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.  

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi 

> Canllawiau i brentisiaethau 

Gwaith

Os gallwch ddod o hyd i waith fel cynorthwyydd dylunio, efallai y bydd eich cyflogwr yn eich helpu i ennill cymwysterau proffesiynol yn y gwaith, i'ch helpu i ddod yn ddylunydd mewnol. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel dylunydd mewnol. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel dylunydd mewnol:  

 • Sgiliau dylunio creadigol 
 • Dealltwriaeth o adeiladu 
 • Sylw ardderchog i fanylion 
 • Sgiliau cyfathrebu ar lafar 
 • Y gallu i weithio’n dda dan bwysau 
 • Sgiliau meddwl yn rhesymegol 
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun. 

Beth mae dylunydd mewnol yn ei wneud?

Fel dylunydd mewnol, byddwch yn helpu i guradu neu adnewyddu mannau y tu mewn i adeiladau, fel eu bod yn ymarferol ac yn ddymunol yn esthetig i’ch cleient. Efallai y byddwch yn argymell lliwiau waliau, goleuadau, ffitiadau, dodrefn a ffabrig i wella'r gofod. Neu, gallech oruchwylio'r elfennau dylunio strwythurol mewn ystafell, fel silffoedd mewnol, grisiau, dyluniadau nenfwd a mwy. 

Mae swydd dylunydd mewnol yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Cwrdd â chleientiaid i ddeall eu gofynion a'u cyllideb 
 • Arolygu, mesur a dadansoddi sut y bydd gofod y prosiect yn cael ei ddefnyddio 
 • Ystyried cynlluniau lliw, deunyddiau a ffabrigau, ffitiadau, addurniadau, dodrefn a’r amgylchedd 
 • Datblygu brasluniau a byrddau syniadau i’ch cleient eu cymeradwyo 
 • Paratoi lluniadau a dyluniadau manwl i gyd-fynd ag anghenion cleientiaid, fel arfer ar gyfrifiadur 
 • Dod o hyd i gyflenwyr ffitiadau, dodrefn ac addurniadau a deunyddiau mewnol 
 • Gweithio gyda gosodwyr, trydanwyr, paentwyr ac addurnwyr, penseiri a gweithwyr adeiladu proffesiynol eraill i gwblhau prosiect. 

Faint o gyflog allech chi ei gael fel dylunydd mewnol?

Mae’r cyflog disgwyliedig i ddylunydd mewnol yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall dylunwyr mewnol sydd newydd gael eu hyfforddi ennill oddeutu £18,000 
 • Gall dylunwyr mewnol profiadol sydd â rhywfaint o brofiad ennill hyd at £45,000* 
 • Dylunwyr mewnol hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer dylunwyr mewnol:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt ddod ar gael. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel dylunydd mewnol, gallech symud ymlaen i weithio ar brosiectau mwy ac uchel eu proffil. 

Gallech ddewis bod yn gyflogedig a gweithio fel rhan o bractis sefydledig, neu sefydlu eich hunan fel dylunydd mewnol hunangyflogedig. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080