Facebook Pixel

Ecolegydd

Mae ecolegydd yn gyfrifol am astudio'r anifeiliaid a'r planhigion sy'n byw mewn amgylchedd penodol, ac adrodd ar effeithiau tebygol unrhyw waith adeiladu arfaethedig. Bydd y rôl hon hefyd yn cynnwys gwneud argymhellion ar faterion amgylcheddol.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

39 - 41


Beth mae Ecolegydd yn ei wneud?

 • Ymweld â safleoedd i gynnal arolygon o anifeiliaid, planhigion a'u hamgylchedd
 • Ymchwilio i effaith adeiladu a gweithgarwch dynol arall
 • Adeiladu modelau cyfrifiadurol i ragweld effeithiau gwaith adeiladu
 • Cynghori ar reoliadau cyfreithiol mewn cysylltiad â rhywogaethau a warchodir
 • Nodi a chofnodi manylion cynefinoedd a rhywogaethau
 • Cynhyrchu adroddiadau sy'n manylu ar effaith amgylcheddol bosibl unrhyw amharu ar yr amgylchedd a gwneud argymhellion ar y dull gorau i'w reoli
 • Dadansoddi data a gesglir
 • Cynghori rhanddeiliaid prosiect
 • Darparu cyngor arbenigol ar ddeddfwriaeth amgylcheddol
 • Paratoi adroddiadau ac argymhellion
 • Ymweld â'r safle yn ystod y gwaith adeiladu i fonitro bod yr holl waith yn cael ei wneud fel y'i cytunwyd
 • Cynghori cynllunwyr, peirianwyr, dylunwyr a chwmnïau adeiladu
 • Fel rheol bydd gyrfa fel ecolegydd yn cynnwys gweithio oriau swyddfa safonol, o ddydd Llun i ddydd Gwener.
 • Mae'n debygol y bydd achlysuron pan fydd angen gweithio'n hwyr neu ar benwythnosau, yn arbennig mewn rolau uwch

Cyflog

 • Gall ecolegwyr sydd newydd hyfforddi ennill rhwng oddeutu £20,000 - £25,000
 • Gall ecolegwyr hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng oddeutu £25,000 a £30,000
 • Gall uwch ecolegwyr, ecolegwyr siartredig neu feistr ecolegwyr ennill rhwng oddeutu £30,000 a £50,000

Mae cyflogau'n amrywio fel arfer yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080