Facebook Pixel

Ecolegydd

Mae ecolegwyr yn astudio'r berthynas rhwng planhigion, anifeiliaid a'r amgylchedd. Maent yn edrych ar sut mae anifeiliaid a phlanhigion yn byw mewn amgylchedd penodol, ac yn adrodd ar effaith debygol unrhyw waith adeiladu arfaethedig. Gan ddibynnu ar y dasg dan sylw, gallent dreulio amser yn gweithio yn yr awyr agored, mewn prifysgol, mewn swyddfa neu mewn labordy.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

39-41

Sut i fod yn ecolegydd

Mae sawl ffordd o ddod yn ecolegydd. Gallwch ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch drwy ddilyn cwrs prifysgol neu brentisiaeth. 

Os oes gennych brofiad perthnasol yn barod, efallai y gallwch wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr neu hyfforddi yn y gwaith. Mae gwirfoddoli hefyd yn ffordd wych o gael profiad a gallai wella eich cyfleoedd o ddod o hyd i waith. Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn ecolegydd, i weld pa un yw’r un iawn i chi.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Gallwch gwblhau gradd neu gymhwyster ôl-radd mewn pwnc perthnasol megis:

 • Ecoleg
 • Ecoleg a chynaliadwyedd amgylcheddol
 • Sŵoleg
 • Bioleg forol
 • Bioleg cadwraeth
 • Gwyddorau ecolegol
 • Gwyddor yr amgylchedd. 

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • 2 - 3 lefel A neu gyfwerth (cwrs gradd)
 • Gradd gyntaf mewn unrhyw bwnc (cwrs ôl-radd). 

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni sy'n arbenigo mewn arolygu neu ecoleg yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant. Os oes gennych radd mewn pwnc perthnasol, efallai y gallwch ddilyn gradd-brentisiaeth ecolegydd ôl-radd. Bydd angen cymhwyster a phrofiad mewn gwyddor ecolegol arnoch i wneud cais.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni sy’n arbenigo mewn arolygu neu ecoleg i gael profiad ar safle fel ecolegydd. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i ecolegydd mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel ecolegydd. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel ecolegydd: 

 • Sgiliau rhesymu a meddwl dadansoddol
 • Dealltwriaeth dda o fathemateg a Saesneg
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun.

Beth mae ecolegydd yn ei wneud?

Fel ecolegydd byddwch yn gyfrifol am ymweliadau safle i gynnal astudiaethau ac arolygon o anifeiliaid, planhigion a’r amgylchedd er mwyn sicrhau data cywir ar effaith prosiectau adeiladu. 

Mae swydd ecolegydd yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:

 • Ymweld â safleoedd i gynnal arolygon o anifeiliaid, planhigion a’u hamgylchedd
 • Ymchwilio i effaith adeiladu a gweithgareddau dynol eraill
 • Adeiladu modelau cyfrifiadurol i ragweld effeithiau gwaith adeiladu
 • Rhoi cyngor ar reoliadau cyfreithiol sy’n ymwneud â rhywogaethau a warchodir
 • Canfod a chofnodi manylion cynefinoedd a rhywogaethau
 • Paratoi adroddiadau sy’n rhoi manylion effaith amgylcheddol bosibl unrhyw darfu ar yr amgylchedd a gwneud argymhellion ar y ffordd orau o’i rheoli
 • Dadansoddi'r data a gasglwyd
 • Cynghori rhanddeiliaid y prosiect
 • Rhoi cyngor arbenigol ar ddeddfwriaeth amgylcheddol
 • Paratoi adroddiadau ac argymhellion
 • Ymweld â safle yn ystod y gwaith adeiladu i fonitro bod yr holl waith yn cael ei wneud fel y cytunwyd
 • Cynghori cynllunwyr, peirianwyr, dylunwyr a chwmnïau adeiladu
 • Bydd gyrfa fel ecolegydd fel arfer yn cynnwys oriau swyddfa arferol, dydd Llun i ddydd Gwener
 • Mae’n debygol y bydd adegau pan fydd angen gweithio’n hwyr neu ar benwythnosau, yn enwedig mewn rolau uwch.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel ecolegydd?

Mae’r cyflog disgwyliedig i ecolegydd yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall ecolegwyr sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £20,000 - £25,000
 • Gall ecolegwyr hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £30,000
 • Gall ecolegwyr uwch, siartredig neu feistr ennill £30,000 - £50,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. Mae cyflogau ac opsiynau gyrfa hefyd yn gwella os bydd gennych statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer ecolegwyr:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Gyda phrofiad, gallech fod yn uwch ecolegydd, ac arwain tîm o ymchwilwyr, datblygu cynlluniau bioamrywiaeth neu weithredu fel ymgynghorydd ar brosiectau datblygu cynaliadwy. 

Gallech hefyd weithio tuag at statws amgylcheddwr siartredig drwy Gymdeithas yr Amgylchedd, a fydd yn eich helpu i ennill cyflog uwch. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080