Facebook Pixel

Economegydd

Mae economegwyr yn astudio data ac ystadegau cymhleth ac yn defnyddio eu canfyddiadau i roi cyngor ariannol i fusnesau. Fel economegydd, byddech yn ymchwilio i dueddiadau economaidd ac yn eu monitro, ac yn creu modelau ystadegol i ragweld datblygiadau yn y dyfodol. Mae cyflogwyr yn dibynnu ar economegwyr i’w cynghori ynghylch effaith bosibl polisïau a buddsoddiadau.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£85000

Oriau arferol yr wythnos

37-39

Sut i fod yn economegydd

Mae sawl ffordd o ddod yn economegydd. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu brentisiaeth.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn economegydd, i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Mae’n debygol y bydd angen gradd mewn economeg neu bwnc cysylltiedig arnoch, fel ystadegau, mathemateg, astudiaethau busnes neu gyllid a chyfrifeg.

Efallai y bydd rhai cyflogwyr yn gofyn i chi feddu ar radd meistr ôl-raddedig mewn economeg. 

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth, gan gynnwys mathemateg neu economeg (gradd israddedig)
 • Gradd israddedig mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig). 

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech gwblhau gradd-brentisiaeth i fod yn economegydd. Bydd angen i chi gael 4 neu 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) a lefelau A, neu gymhwyster cyfatebol, i gofrestru.

Mae prentisiaeth yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant adeiladu. Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel cyfrifydd, neu ym maes cyllid. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel economegydd: 

 • Dealltwriaeth dda o fathemateg, economeg a chyfrifeg
 • Sgiliau meddwl yn ddadansoddol ac yn rhesymegol
 • Sylw i fanylion
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar.

Beth mae economegydd yn ei wneud?

 • Casglu gwybodaeth o sawl ffynhonnell. Casglu a dadansoddi nifer fawr o ddata o ffynonellau gan gynnwys ffigurau’r llywodraeth, cyhoeddiadau, ymchwil ar y we ac arolygon y diwydiant.
 • Ymchwilio a deall tueddiadau a modelau economaidd
 • Defnyddio rhaglenni cyfrifiadurol i ddadansoddi'r data a gasglwyd
 • Cyfarfod â chydweithwyr a chleientiaid i rannu gwybodaeth
 • Paratoi adroddiadau sy’n egluro effaith economaidd bosibl gwahanol benderfyniadau
 • Rhoi cyflwyniadau i gynulleidfaoedd technegol ac annhechnegol
 • Paratoi rhagolygon sy’n galluogi sefydliadau i gynllunio’r gwaith o ddyrannu adnoddau
 • Rhagweld gofynion y farchnad yn y dyfodol
 • Sefydlu gofynion hyfforddi neu fuddsoddi
 • Asesu dichonoldeb prosiect arfaethedig
 • Gweithio oriau swyddfa safonol, dydd Llun i ddydd Gwener
 • Mae’n debygol y bydd adegau pan fydd angen gweithio’n hwyr, yn enwedig mewn rolau uwch.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel economegydd?

Mae’r cyflog disgwyliedig i economegydd yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall economegwyr sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £25,000 - £30,000
 • Gall economegwyr hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £40,000 - £55,000
 • Gall economegwyr uwch, siartredig neu feistr ennill £60,000 - £85,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer economegwyr: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel economegydd, gallech symud ymlaen i rolau ariannol uwch, neu sefydlu eich hun fel ymgynghorydd busnes hunangyflogedig.


Dyluniwyd y wefan gan S8080