Facebook Pixel

Fforman gorffen

Rheolwr rheoli ansawdd, fforman safle

Mae fforman gorffen yn gweithio gyda rheolwyr, contractwyr a gweithwyr eraill ar y safle i sicrhau bod y gwaith adeiladu’n cael ei gwblhau’n llwyddiannus mewn pryd, o fewn y gyllideb, a’i fod yn cael ei orffen yn unol â’r safon a’r fanyleb y cytunwyd arnynt gyda’r cleient.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

38-40

Sut i fod yn fforman gorffen

Mae sawl ffordd o ddod yn fforman gorffen. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth, neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn fforman gorffen i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod rhai gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Prifysgol

I’ch helpu i ddod yn fforman gorffen, gallech gwblhau Diploma Cenedlaethol Uwch (HND), gradd sylfaen neu radd israddedig sydd wedi’i hachredu gan y Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB), fel: 

 • Astudiaethau adeiladu 
 • Peirianneg sifil 
 • Adeiladu 
 • Amcangyfrifo  
 • Tirfesur. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 1 - 2 Lefel A (HND neu radd sylfaen) 
 • 2 - 3 Lefel A (gradd israddedig) 

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor am gyllid 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

I’ch helpu ar eich taith i fod yn fforman gorffen, gallech gwblhau cwrs mewn:  

 • Busnes
 • Rheoli adeiladu
 • Peirianneg   
 • Tirfesur.

Bydd angen i chi gael o leiaf 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol. 

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi 

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Gallech chi ddechrau eich gyrfa fel prentis yn y rhan fwyaf o grefftau adeiladu ac wedyn chamu ymlaen i fod yn fforman gorffen. Neu, gallech chi wneud cais am brentisiaeth uwch ym maes rheoli adeiladu. 

Bydd angen i chi gael o leiaf 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) a lefelau A (neu gymhwyster cyfatebol). 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi 

> Canllawiau i brentisiaethau 

Gwaith

Os ydych chi’n dirfesurydd profiadol, yn oruchwyliwr safle, yn beiriannydd neu’n dechnegydd adeiladu, efallai y gallwch wneud cais yn uniongyrchol am rôl fforman gorffen a chael yr hyfforddiant pellach sydd ei angen yn y swydd.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel fforman gorffen. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel fforman gorffen:  

 • Dealltwriaeth o adeiladu 
 • Sgiliau cyfathrebu da 
 • Sylw ardderchog i fanylion 
 • Dealltwriaeth o iechyd a diogelwch ar y safle 
 • Sgiliau rheoli amser 
 • Gallu i arwain 
 • Meddwl yn feirniadol a datrys problemau. 

Beth mae fforman gorffen yn ei wneud?

Fel fforman gorffen, byddwch yn gyfrifol am oruchwylio prosiectau adeiladu a sicrhau bod y gwaith gorffenedig yn bodloni’r safonau a’r manylebau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw gyda chleientiaid. 

Mae swydd fforman gorffen yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Cysylltu â chydweithwyr a chleientiaid 
 • Goruchwylio amserlenni prosiectau a sicrhau bod gwaith yn cael ei gwblhau mewn pryd 
 • Monitro cyllidebau er mwyn osgoi gorwario 
 • Goruchwylio gweithwyr adeiladu ac isgontractwyr 
 • Adrodd i uwch reolwyr a rhanddeiliaid ar gynnydd prosiect 
 • Cynnal archwiliadau ansawdd a diogelwch 
 • Sicrhau bod y gwaith yn cael ei orffen yn unol â’r safonau y cytunwyd arnynt 
 • Cynnal gwiriadau rheoli ansawdd 
 • Cydlynu timau 
 • Datrys problemau o ddydd i ddydd a delio ag unrhyw faterion sy’n codi 
 • Cymeradwyo a throsglwyddo gwaith wedi’i gwblhau i’r cleient. 

Faint o gyflog allech chi ei gael fel fforman gorffen?

Mae’r cyflog disgwyliedig i fforman gorffen yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall fforman gorffen sydd newydd ei hyfforddi ennill oddeutu £25,000 
 • Gall fforman gorffen profiadol ennill hyd at £60,000* 
 • Fel fforman gorffen hunangyflogedig, byddech yn gosod eich cyfraddau eich hun. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer fforman gorffen:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd swyddi newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel fforman gorffen, gallech chi symud ymlaen i fod yn rheolwr sicrhau ansawdd, rheolwr safle, neu reolwr neu gyfarwyddwr adeiladu. Yn dibynnu ar eich gallu, gallech hefyd fynd yn eich blaen i faes arolygu, peirianneg neu amcangyfrif. 

Neu, gallech sefydlu eich hun fel ymgynghorydd hunangyflogedig.


Dyluniwyd y wefan gan S8080