Facebook Pixel

Ffurfweithiwr

Mae ffurfweithwyr yn gwneud strwythurau dros dro allan o bren neu fetal at ddiben mowldio concrid.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£30000

Sut i ddod yn Ffurfweithiwr

Nid oes unrhyw gymwysterau penodol i fod yn ffurfweithiwr ond mae'n helpu i feddu ar Raddau Safonol/Cenedlaethol 4 neu 5, TGAU neu, yng Nghymru, Fagloriaeth Cymru. Mae dealltwriaeth dda o fathemateg a thechnoleg yn bwysig oherwydd rhaid i chi weithio gydag union fesuriadau gan ddefnyddio pren a metal.

Bydd cyflogwyr yn aml yn chwilio am bobl â phrofiad o weithio ar safle. Os nad ydych wedi gweithio ym maes adeiladu o'r blaen, gallech ddechrau arni fel labrwr. Yna gall eich cyflogwr eich hyfforddi fel ffurfweithiwr. 

Gallwch ddilyn prentisiaeth mewn Galwedigaethau Pren SVQ/NVQ Lefel 1, 2 a 3. Ymhlith y cymwysterau eraill sydd ar gael mae Sgiliau Adeiladu Sylfaenol (opsiynau gwaith coed) a Diploma Lefel 2 CSkills mewn Gwaith Coed ar y Safle.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Sefydliad y Seiri neu wefan Sefydliad Gwaith Pren Prydain sef Wow I made That!


Beth mae Ffurfweithiwr yn ei wneud?

 • Mae angen ffurfweithwyr pryd bynnag y caiff unrhyw beth ei adeiladu â choncrid, gan gynnwys pontydd, sylfeini, trawstiau a grisiau.
 • Maent yn adeiladu strwythur ar y safle gan ddefnyddio pren neu'n creu ffrâm fetel a wnaed mewn man arall.
 • Rhan bwysig o'r gwaith yw datgymalu'r castiau heb eu niweidio, fel y gellir eu defnyddio eto.
 • Mae ffurfweithiwr yn fedrus o ran mesur yn fanwl, torri a siapio pren neu fetel a hefyd mae'n gweithio'n agos gyda phobl sy'n tywallt y concrit.
 • Wedi i'r ffurfwaith gael ei adeiladu mae'n rhaid ei wirio am gywirdeb.
 • Cyfrifoldeb y ffurfweithiwr yw cynhyrchu blociau concrid o'r siâp a maint union gywir ar gyfer beth bynnag maen nhw'n helpu i'w adeiladu.

Cyflog

 • Gall ffurfweithiwr sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £19,000 a £25,000
 • Gall ffurfweithiwr hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £30,000
 • Gall Gorffenwyr Concrid mwy profiadol ennill mwy na £30,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a goramser. Mae ffurfweithwyr hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Ffurfweithiwr Mae ffurfweithwyr yn gwneud strwythurau dros dro allan o bren neu fetal at ddibe...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Saer Mae seiri yn paratoi ac yn gosod unrhyw ran o adeilad a wneir o bren. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Asiedydd Mae asiedwyr yn gweithio gyda phren er mwyn creu grisiau, drysau a ffenestri, do...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gosodwr ystafelloedd ymolchi Mae gosodwyr ystafelloedd ymolchi yn gosod bron bob rhan o ystafell ymolchi - ga...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Dodrefnwr siopau Defnyddir y term gosodwr siopau yn y sector contractio mewnol i nodi beth yw ans...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gosodwr ceginau Mae gosodwyr ceginau yn gosod ceginau cyfan yng nghartrefi a gweithleoedd pobl. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae amcangyfrifwr (neu beiriannydd costau) yn cyfrifo cost cyflenwi cynhyrchion ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Y rheolwr adeiladu yw un o'r bobl fwyaf lefel uchel ar safle adeiladu ac ef sy'n...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080