Facebook Pixel

Ffurfweithiwr

Mae ffurfweithiwr yn gyfrifol am osod ac atgyweirio fframweithiau dros dro sy’n cefnogi’r broses adeiladu yn ystod y gwaith adeiladu. Gellir defnyddio gwahanol ddeunyddiau i wneud y strwythurau dros dro hyn, ond fel arfer maen nhw wedi eu gwneud o naill ai bren neu fetel ac yn cael eu defnyddio i helpu i fowldio concrit a deunyddiau eraill.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£27000

Sut i fod yn ffurfweithiwr

Mae sawl ffordd o ddod yn ffurfweithiwr. Gallech chi gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth, neu hyfforddiant yn y gwaith, neu wneud cais uniongyrchol i gyflogwr.  

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

I ddechrau ar eich taith tuag at fod yn ffurfweithiwr, gallech gwblhau cwrs perthnasol sy’n cael ei ddarparu gan goleg neu ddarparwr hyfforddiant lleol, fel Diploma Lefel 2 neu Lefel 3 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd.

Bydd angen y canlynol arnoch:

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolradd mewn gwaith saer ac asiedydd i fod yn ffurfweithiwr.

Bydd angen i chi gael 2 - 3 TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle fel ffurfweithiwr. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i ffurfweithiwr mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel ffurfweithiwr. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel ffurfweithiwr: 

 • Dealltwriaeth o adeiladu
 • Gallu gweithio’n dda gyda’ch dwylo
 • Sgiliau datrys problemau
 • Sgiliau ymarferol ar gyfer atgyweirio a chynnal a chadw cyfarpar
 • Sylw i fanylion
 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid.

Beth mae ffurfweithiwr yn ei wneud?

Fel ffurfweithiwr, byddwch chi’n gyfrifol am ddefnyddio castiau i ffurfio slabiau concrit, trawstiau cynnal a waliau, i gefnogi’r broses adeiladu yn ystod y gwaith adeiladu.

Mae swydd ffurfweithiwr yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Creu ffurfiau ar gyfer pontydd, sylfeini, trawstiau a grisiau
 • Adeiladu strwythurau ar y safle gan ddefnyddio pren neu roi fframiau metel sydd wedi cael eu gwneud yn rhywle arall at ei gilydd
 • Datgymalu castiau heb eu difrodi, fel y gellir eu defnyddio eto
 • Mesur, torri a siapio pren neu fetel 
 • Gweithio’n agos gyda’ch tîm i dywallt concrit i mewn i fowldinau
 • Gwirio cywirdeb gwaith
 • Cynhyrchu blociau concrit o’r union siâp a’r maint cywir ar gyfer pa bynnag adeilad sydd ei angen.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel ffurfweithiwr?

Mae’r cyflog disgwyliedig i ffurfweithiwr yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall ffurfweithwyr sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £19,000 - £25,000
 • Gall ffurfweithwyr hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £30,000
 • Gall uwch ffurfweithwyr ennill mwy na £30,000.*
 • Ffurfweithwyr hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer ffurfweithwyr: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel ffurfweithiwr, gallech chi barhau i hyfforddi a throsglwyddo eich sgiliau i rôl debyg fel saer coed, neu weithio fel gweithiwr adeiladu cyffredinol.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Ffurfweithiwr
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Saer Mae seiri coed adeiladu yn gosod ffitiadau pren amrywiol, gan gynnwys drysau, ll...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Asiedydd Gweithio gyda gwahanol goed a lluniadau technegol i greu grisiau, ffenestri a mw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gosodwr ystafelloedd ymolchi Mae gosodwyr ystafelloedd ymolchi yn gosod bron bob rhan o ystafell ymolchi - ga...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Dodrefnwr siopau Heb fod yn gyfyngedig i siopau, fel Dodrefnwr Siopau byddwch yn gwneud unedau a ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gosodwr ceginau Byddwch yn gweithio mewn eiddo domestig a masnachol, ac yn adeiladu ac yn gosod ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae’r gwaith yn golygu cyfrifo cost cyflenwi cynnyrch neu wasanaethau i gleienti...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Mae gofyn i reolwyr adeiladu ddelio â’r ochr ymarferol o reoli a chynllunio’r br...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080