Facebook Pixel

Ffurfweithiwr

Mae ffurfweithiwr yn gyfrifol am osod ac atgyweirio fframweithiau dros dro sy’n cefnogi’r broses adeiladu yn ystod y gwaith adeiladu. Gellir defnyddio gwahanol ddeunyddiau i wneud y strwythurau dros dro hyn, ond fel arfer maen nhw wedi eu gwneud o naill ai bren neu fetel ac yn cael eu defnyddio i helpu i fowldio concrit a deunyddiau eraill.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£27000

Sut i fod yn ffurfweithiwr

Mae sawl ffordd o ddod yn ffurfweithiwr. Gallech chi gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth, neu hyfforddiant yn y gwaith, neu wneud cais uniongyrchol i gyflogwr.  

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

I ddechrau ar eich taith tuag at fod yn ffurfweithiwr, gallech gwblhau cwrs perthnasol sy’n cael ei ddarparu gan goleg neu ddarparwr hyfforddiant lleol, fel Diploma Lefel 2 neu Lefel 3 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • 2 - 3 TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2)
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3). 

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolradd mewn gwaith saer ac asiedydd i fod yn ffurfweithiwr.

Bydd angen i chi gael 2 - 3 TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle fel ffurfweithiwr. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i ffurfweithiwr mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel ffurfweithiwr. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel ffurfweithiwr: 

 • Dealltwriaeth o adeiladu
 • Gallu gweithio’n dda gyda’ch dwylo
 • Sgiliau datrys problemau
 • Sgiliau ymarferol ar gyfer atgyweirio a chynnal a chadw cyfarpar
 • Sylw i fanylion
 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid.

Beth mae ffurfweithiwr yn ei wneud?

Fel ffurfweithiwr, byddwch chi’n gyfrifol am ddefnyddio castiau i ffurfio slabiau concrit, trawstiau cynnal a waliau, i gefnogi’r broses adeiladu yn ystod y gwaith adeiladu.

Mae swydd ffurfweithiwr yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Creu ffurfiau ar gyfer pontydd, sylfeini, trawstiau a grisiau
 • Adeiladu strwythurau ar y safle gan ddefnyddio pren neu roi fframiau metel sydd wedi cael eu gwneud yn rhywle arall at ei gilydd
 • Datgymalu castiau heb eu difrodi, fel y gellir eu defnyddio eto
 • Mesur, torri a siapio pren neu fetel 
 • Gweithio’n agos gyda’ch tîm i dywallt concrit i mewn i fowldinau
 • Gwirio cywirdeb gwaith
 • Cynhyrchu blociau concrit o’r union siâp a’r maint cywir ar gyfer pa bynnag adeilad sydd ei angen.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel ffurfweithiwr?

Mae’r cyflog disgwyliedig i ffurfweithiwr yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall ffurfweithwyr sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £19,000 - £25,000
 • Gall ffurfweithwyr hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £30,000
 • Gall uwch ffurfweithwyr ennill mwy na £30,000.*
 • Ffurfweithwyr hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer ffurfweithwyr: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel ffurfweithiwr, gallech chi barhau i hyfforddi a throsglwyddo eich sgiliau i rôl debyg fel saer coed, neu weithio fel gweithiwr adeiladu cyffredinol.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Ffurfweithiwr
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Saer Mae seiri yn paratoi ac yn gosod unrhyw ran o adeilad a wneir o bren. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Asiedydd Gweithio gyda gwahanol goed a lluniadau technegol i greu grisiau, ffenestri a mw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gosodwr ystafelloedd ymolchi Mae gosodwyr ystafelloedd ymolchi yn gosod bron bob rhan o ystafell ymolchi - ga...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Dodrefnwr siopau Heb fod yn gyfyngedig i siopau, fel Dodrefnwr Siopau byddwch yn gwneud unedau a ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gosodwr ceginau Byddwch yn gweithio mewn eiddo domestig a masnachol, ac yn adeiladu ac yn gosod ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae’r gwaith yn golygu cyfrifo cost cyflenwi cynnyrch neu wasanaethau i gleienti...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Mae gofyn i reolwyr adeiladu ddelio â’r ochr ymarferol o reoli a chynllunio’r br...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080