Facebook Pixel

Gosodwr asffalt mastig

Mae gosodwyr asffalt mastig yn rhoi cymysgedd poeth o galchfaen a bitwmen ar amrywiaeth o arwynebau i’w hamddiffyn, eu cryfhau a’u gwneud yn wrth-ddŵr. Mae’r asffalt mastig yn caledu pan fydd yn oeri, felly gellir ei ddefnyddio ar gyfer toi, gosod arwynebau lloriau fel platfformau rheilffyrdd a meysydd parcio, leinio tanciau a phyllau nofio, fel amddiffynfeydd môr neu afonydd, neu fwy.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£35000

Sut i fod yn osodwr asffalt mastig

Mae sawl ffordd o ddod yn osodwr asffalt mastig. Gallech chi ddilyn cwrs coleg, prentisiaeth, neu hyfforddiant yn y gwaith.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Efallai y bydd angen i chi fynd i goleg arbenigol neu ddarparwr hyfforddiant i ddechrau'ch astudiaethau.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau prentisiaeth i ddod yn osodwr asffalt mastig. Gallech chi hyfforddi i fod yn döwr neu’n osodwr ffyrdd ac arbenigo wedyn mewn gweithio gydag asffalt mastig.

Bydd angen i chi gael hyd at 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol i fod yn brentis.

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant. 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol fel töwr neu osodwr ffyrdd, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle gydag asffalt mastig. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i osodwr asffalt mastig mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Efallai y bydd eich cyflogwr yn eich helpu i ennill cymwysterau proffesiynol gan y Sefydliad Toi, i'ch helpu i gamu ymlaen yn eich gyrfa.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gosodwr asffalt mastig. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gosodwr asffalt mastig: 

 • Lefel dda o ffitrwydd corfforol
 • Sgiliau datrys problemau
 • Dealltwriaeth o iechyd a diogelwch
 • Gallu gweithio’n gyflym.

Cymwysterau


Beth mae gosodwr asffalt mastig yn ei wneud?

Fel gosodwr asffalt mastig, byddwch yn gyfrifol am osod asffalt mastig poeth ar amrywiaeth o arwynebau. Gallech chi weithio i gontractwyr arbenigol, naill ai fel staff neu fel labrwr cyflogedig ar amrywiaeth o brosiectau.

Mae swydd gosodwr asffalt mastig yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Asesu safle
 • Cyfrifo faint o asffalt sydd ei angen
 • Paratoi’r ardal
 • Tywallt a thaenu, a selio uniadau
 • Rhoi gorffeniad arwyneb, h.y. wedi’i rwbio â thywod, wedi’i gaboli, wedi’i grimpio, wedi’i deilsio neu’n adlewyrchol
 • Gweithio ar y safle, dan do neu yn yr awyr agored.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel gosodwr asffalt mastig?

Mae’r cyflog disgwyliedig i osodwr asffalt mastig yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gosodwyr asffalt mastig sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £20,000
 • Gall gosodwyr asffalt mastig hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £20,000 - £35,000*
 • Gall gosodwyr asffalt mastig hunangyflogedig osod eu cyfraddau eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf i osodwyr asffalt mastig: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gosodwr asffalt mastig, gallech symud ymlaen i fod yn beiriannydd safle neu’n rheolwr prosiect.

Fel arall, gallech ddod yn rheolwr contractau neu hyfforddi i fod yn athro, i rannu eich sgiliau ag eraill.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gosodwr asffalt mastig Creu calchfaen gwydn sy’n dal dŵr ar gyfer nifer o brosiectau adeiladu fel Gosod...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr hunangyflogedig Fel contractwr neu is-gontractwr, byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda’ch cle...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd Gosod Allan Peirianwyr Gosod Allan yw'r prif gynghorwyr technegol i isgontractwyr a gweithre...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Yn ystod prosiect adeiladu, mae’r rheolwr contractau yn goruchwylio’r broses con...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Tiwtor Addysg Bellach Gweithiwch gyda disgyblion dros 16 oed i’w helpu i ddysgu’r sgiliau sy’n eu siap...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080