Facebook Pixel

Gosodwr asffalt mastig

Mae gosodwyr asffalt mastig yn rhoi cymysgedd poeth o galchfaen a bitwmen ar amrywiaeth o arwynebau i’w hamddiffyn, eu cryfhau a’u gwneud yn wrth-ddŵr. Mae’r asffalt mastig yn caledu pan fydd yn oeri, felly gellir ei ddefnyddio ar gyfer toi, gosod arwynebau lloriau fel platfformau rheilffyrdd a meysydd parcio, leinio tanciau a phyllau nofio, fel amddiffynfeydd môr neu afonydd, neu fwy.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£35000

Sut i fod yn osodwr asffalt mastig

Mae sawl ffordd o ddod yn osodwr asffalt mastig. Gallech chi ddilyn cwrs coleg, prentisiaeth, neu hyfforddiant yn y gwaith.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Er nad oes angen cymwysterau penodol i fod yn osodwr asffalt mastig, gall fod yn fuddiol cael cymwysterau TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) ar raddau A* i C neu lefelau 4 i 9 mewn mathemateg, Saesneg a thechnoleg dylunio.

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau prentisiaeth i ddod yn osodwr asffalt mastig. Gallech chi hyfforddi i fod yn döwr neu’n osodwr ffyrdd ac arbenigo wedyn mewn gweithio gydag asffalt mastig.

Bydd angen i chi gael hyd at 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol i fod yn brentis.

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant. 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol fel töwr neu osodwr ffyrdd, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle gydag asffalt mastig. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i osodwr asffalt mastig mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Efallai y bydd eich cyflogwr yn eich helpu i ennill cymwysterau proffesiynol gan y Sefydliad Toi, i'ch helpu i gamu ymlaen yn eich gyrfa.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gosodwr asffalt mastig. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gosodwr asffalt mastig: 

 • Lefel dda o ffitrwydd corfforol
 • Sgiliau datrys problemau
 • Dealltwriaeth o iechyd a diogelwch
 • Gallu gweithio’n gyflym.

Beth mae gosodwr asffalt mastig yn ei wneud?

Fel gosodwr asffalt mastig, byddwch yn gyfrifol am osod asffalt mastig poeth ar amrywiaeth o arwynebau. Gallech chi weithio i gontractwyr arbenigol, naill ai fel staff neu fel labrwr cyflogedig ar amrywiaeth o brosiectau.

Mae swydd gosodwr asffalt mastig yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Asesu safle
 • Cyfrifo faint o asffalt sydd ei angen
 • Paratoi’r ardal
 • Tywallt a thaenu, a selio uniadau
 • Rhoi gorffeniad arwyneb, h.y. wedi’i rwbio â thywod, wedi’i gaboli, wedi’i grimpio, wedi’i deilsio neu’n adlewyrchol
 • Gweithio ar y safle, dan do neu yn yr awyr agored.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel gosodwr asffalt mastig?

Mae’r cyflog disgwyliedig i osodwr asffalt mastig yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gosodwyr asffalt mastig sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £20,000
 • Gall gosodwyr asffalt mastig hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £20,000 - £35,000*
 • Gall gosodwyr asffalt mastig hunangyflogedig osod eu cyfraddau eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf i osodwyr asffalt mastig: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gosodwr asffalt mastig, gallech symud ymlaen i fod yn beiriannydd safle neu’n rheolwr prosiect.

Fel arall, gallech ddod yn rheolwr contractau neu hyfforddi i fod yn athro, i rannu eich sgiliau ag eraill.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gosodwr asffalt mastig Creu calchfaen gwydn sy’n dal dŵr ar gyfer nifer o brosiectau adeiladu fel Gosod...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr hunangyflogedig Fel contractwr neu is-gontractwr, byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda’ch cle...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd Gosod Allan Peirianwyr Gosod Allan yw'r prif gynghorwyr technegol i isgontractwyr a gweithre...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Yn ystod prosiect adeiladu, mae’r rheolwr contractau yn goruchwylio’r broses con...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Tiwtor Addysg Bellach Gweithiwch gyda disgyblion dros 16 oed i’w helpu i ddysgu’r sgiliau sy’n eu siap...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080