Facebook Pixel

Gosodwr deunydd selio

Mae gosodwyr deunydd selio yn selio uniadau i sicrhau fod adeilad yn aerdyn ac yn dal dŵr. Fel gosodwr deunydd selio, gallech fod yn selio fframiau drysau a ffenestri, ffasadau adeiladau, neu faddonau a sinciau. Gallech hefyd fod yn gwneud gwaith bondio strwythurau, megis selio gwydr i wydr.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£35000

Sut i ddod yn osodwr deunydd selio

Mae yna sawl llwybr i ddod yn osodwr deunydd selio. Mae llawer o osodwyr deunydd selio wedi dechrau eu gyrfa mewn maes arall yn y diwydiant adeiladu, ond gallwch ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch trwy wneud prentisiaeth.

Dylech archwilio'r opsiynau i ddod o hyd i’r un sy’n iawn i chi. Er y bydd rhai o'r opsiynau hyn yn gofyn am gymwysterau, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu yn ffordd dda o gychwyn gweithio yn y diwydiant. Mae prentisiaethau yn agored i bawb dros 16 oed. Fel prentis, byddwch yn cael eich cyflogi'n llawn gan eich cwmni a disgwylir i chi weithio isafswm o 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng profiad yn y gwaith a choleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Mae Cymdeithas Gosodwyr Deunydd Selio (ASA) yn rhedeg ei chynllun prentisiaethau ei hun. Mae hyn yn arwain at gymhwyster NVQ Lefel 2 mewn Galwedigaethau Gosod Arbenigol – Gosod Deunydd Selio Uniadau. Byddech yn brentis am gyfnod o ddwy flynedd a byddai hyn yn cynnwys hyfforddi yn y gwaith, gyda sesiynau astudio yng nghanolfan hyfforddi ASA. Mae'n rhaid i chi fod yn o leiaf 18 mlwydd oed i gyflwyno cais. 

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Gwaith

Mae rhaglen hyfforddiant y Gymdeithas Gosod Deunydd Selio i bobl sydd eisoes wedi bod yn gweithio yn y diwydiant adeiladu ac sy'n dymuno arbenigo. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn dod o hyd i waith yn y diwydiant adeiladu. Gallech ennill y profiad hwn yn yr ysgol, neu wrth weithio ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau i gwmni neu berthynas sy'n gweithio ym maes adeiladu. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith wedi'i restru ar eich CV. 

Medrau

Gall sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy'n awyddus i fod yn afaelwr selog gynnwys:

 • Gwybodaeth am adeiladu
 • Hyderus gweithio gyda'ch dwylo
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Trylwyr, gyda sylw da i fanylion.

Cymwysterau


Beth mae gosodwr deunydd selio yn ei wneud?

Fel gosodwr deunydd selio, gallech fod yn gwneud y canlynol:

 • Gosod deunydd selio newydd (megis silicôn neu bwti) i sicrhau fod uniadau yn aerdyn ac yn dal dŵr
 • Llyfnhau a gorffen seliau
 • Tynnu hen ddeunydd selio
 • Strwythurau atal tân
 • Asesu unrhyw risgiau a gweithio'n ddiogel
 • Defnyddio deunydd selio ar fframiau drysau, ffenestri, lloriau, teils, ffasadau adeiladau, cyfleusterau ystafell ymolchi (toiledau, sinciau, bidet, baddonau a chawodydd) 
 • Gwneud gwaith bondio strwythurau, megis selio gwydr i wydr.
 • Deall disgwyliadau cleientiaid
 • Amcangyfrif faint o ddeunyddiau sydd eu hangen i gyflawni'r dasg
 • Gweithio yng nghartref neu fusnes cleient, neu ar safle adeiladu.


Faint allech ei ennill fel gosodwr deunydd selio?

 • Gall osodwr deunydd selio wedi'u hyfforddi sydd â rhywfaint o brofiad ennill oddeutu £20,000 - £35,000.*

Mae oriau a chyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallech ei weithio.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Chwiliwch am y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gosodwr deunydd selio: 

Gwefannau allanol yw'r rhain, felly gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu postio wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chynnydd

Gallech ddatblygu yn eich gyrfa i ddod yn brynwr neu'n amcangyfrifwr, neu ddod yn oruchwyliwr neu'n arweinydd tîm ac ennill cyflog uwch.

Gallech hefyd sefydlu eich busnes eich hun a gweithio fel is-gontractwr hunangyflogedig.


Dyluniwyd y wefan gan S8080