Facebook Pixel

Gosodwr dur

Mae gosodwyr dur yn defnyddio barrau a rhwyllau dur mewn concrit wedi’i atgyfnerthu i gryfhau adeiladau a strwythurau mawr eraill. Maen nhw’n gweithio’n agos gyda dylunwyr peirianneg, adeiladwyr dur a gweithwyr adeiladu eraill ar adeiladau uchel iawn, ar amrywiaeth o safleoedd adeiladu neu ar strwythurau eraill.

Cyflog cyfartalog*

£14000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

42-44

Sut i fod yn osodwr dur

Mae sawl ffordd o ddod yn osodwr dur. Gallech gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr.  

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn osodwr dur i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Efallai y bydd eich coleg neu'ch darparwr hyfforddiant lleol yn cynnig Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu neu Ddyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Peirianneg, a fyddai'n eich helpu i ddechrau ar eich taith tuag at fod yn osodwr dur.

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • Hyd at 2 TGAU ar raddau 3 i 1 (D i G), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 1)
 • 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2)

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant. 

Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolradd fel gosodwr dur. Bydd angen i chi gael 2 - 3 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle fel gosodwr dur. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i osodwr dur mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gosodwr dur. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gosodwr dur: 

 • Gallu gweithio yn unol â chynlluniau technegol
 • Yn gyfforddus yn gweithio mewn mannau uchel
 • Lefel dda o ffitrwydd corfforol
 • Yn barod i weithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd ac mewn amgylchiadau cyfyng.

Beth mae gosodwr dur yn ei wneud?

Fel gosodwr dur, gallech chi fod yn: 

 • Gosod allan y man gwaith, gan ddilyn cynlluniau peirianneg 
 • Defnyddio offer llaw a phŵer i dorri a phlygu barrau neu rwyllau
 • Clymu barrau atgyfnerthu dur i adeiladu cewyll
 • Gosod bylchwyr a chadeiriau (cefnogwyr)
 • Defnyddio bar atgyfnerthu i adeiladu castiau arbennig i gadw concrit sy’n caledu yn ei le
 • Gosod dur ar sylfeini concrit
 • Gosod trawstiau a slabiau wedi’u rhag-gastio.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel gosodwr dur?

Mae’r cyflog disgwyliedig i osodwr dur yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gosodwyr dur sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £14,000 - £25,000
 • Gall gosodwyr dur hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £35,000*
 • Gosodwyr dur hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gosodwyr dur: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Gyda phrofiad, gallech symud ymlaen i rolau goruchwylio, hyfforddi i fod yn dechnegydd peirianneg neu sefydlu eich busnes eich hun.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gosodwr dur Creu atgyfnerthiadau ar gyfer adeiladau a strwythurau eraill drwy adeiladu cewyl...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Tiwtor Addysg Bellach Gweithiwch gyda disgyblion dros 16 oed i’w helpu i ddysgu’r sgiliau sy’n eu siap...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080