Facebook Pixel

Gosodwr dur

Mae gosodwyr dur yn defnyddio barrau a rhwyllau dur mewn concrit wedi’i atgyfnerthu i gryfhau adeiladau a strwythurau mawr eraill. Maen nhw’n gweithio’n agos gyda dylunwyr peirianneg, adeiladwyr dur a gweithwyr adeiladu eraill ar adeiladau uchel iawn, ar amrywiaeth o safleoedd adeiladu neu ar strwythurau eraill.

Cyflog cyfartalog*

£14000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

42-44

Sut i fod yn osodwr dur

Mae sawl ffordd o ddod yn osodwr dur. Gallech gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr.  

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn osodwr dur i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Efallai y bydd eich coleg neu'ch darparwr hyfforddiant lleol yn cynnig Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu neu Ddyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Peirianneg, a fyddai'n eich helpu i ddechrau ar eich taith tuag at fod yn osodwr dur.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant. 

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolradd fel gosodwr dur. Bydd angen i chi gael 2 - 3 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle fel gosodwr dur. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i osodwr dur mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gosodwr dur. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gosodwr dur: 

 • Gallu gweithio yn unol â chynlluniau technegol
 • Yn gyfforddus yn gweithio mewn mannau uchel
 • Lefel dda o ffitrwydd corfforol
 • Yn barod i weithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd ac mewn amgylchiadau cyfyng.

Cymwysterau


Beth mae gosodwr dur yn ei wneud?

Fel gosodwr dur, gallech chi fod yn: 

 • Gosod allan y man gwaith, gan ddilyn cynlluniau peirianneg 
 • Defnyddio offer llaw a phŵer i dorri a phlygu barrau neu rwyllau
 • Clymu barrau atgyfnerthu dur i adeiladu cewyll
 • Gosod bylchwyr a chadeiriau (cefnogwyr)
 • Defnyddio bar atgyfnerthu i adeiladu castiau arbennig i gadw concrit sy’n caledu yn ei le
 • Gosod dur ar sylfeini concrit
 • Gosod trawstiau a slabiau wedi’u rhag-gastio.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel gosodwr dur?

Mae’r cyflog disgwyliedig i osodwr dur yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gosodwyr dur sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £14,000 - £25,000
 • Gall gosodwyr dur hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £35,000*
 • Gosodwyr dur hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gosodwyr dur: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Gyda phrofiad, gallech symud ymlaen i rolau goruchwylio, hyfforddi i fod yn dechnegydd peirianneg neu sefydlu eich busnes eich hun.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gosodwr dur Creu atgyfnerthiadau ar gyfer adeiladau a strwythurau eraill drwy adeiladu cewyl...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Tiwtor Addysg Bellach Gweithiwch gyda disgyblion dros 16 oed i’w helpu i ddysgu’r sgiliau sy’n eu siap...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080