Facebook Pixel

Gosodwr dur

Mae gosodwyr dur yn defnyddio bariau a rhwyllau dur mewn concrid wedi'i atgyfnerthu i gryfhau adeiladau a strwythurau mawr eraill.

Cyflog cyfartalog*

£14000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

42 - 44

Sut i ddod yn Gosodwr dur

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol i fod yn osodwr dur ond rhaid bod yn barod i weithio'n galed.

Bydd llawer o osodwyr dur yn dechrau arni drwy helpu allan ar safle adeiladu - casglu a chario offer a chyfarpar a dysgu beth mae'r rôl yn ei gynnwys. Gall pobl sy'n dangos parodrwydd i weithio a dysgu ddatblygu i fod yn 'nip-hand'. Byddant yn dysgu sut i ddefnyddio offer gosodwr dur a chlymu dur atgyfnerthu at ei gilydd.

I fynd y tu hwnt i'r lefel hon bydd angen i chi feddu ar SVQ/NVQ lefel 2 mewn galwedigaethau gosod dur. Mae hyn yn cynnwys torri a siapio dur, gosod dur in-situ a/neu ragwneuthuredig, defnyddio offer pŵer ac arferion gwaith diogel. Mae prentisiaethau adeiladu ym maes gosod dur ar gael, lle byddwch yn gweithio tuag at SVQ/NVQ Lefel 2.

Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau adeiladu a pheirianneg yn gofyn eich bod yn meddu ar gerdyn CSCS neu gerdyn cymhwysedd tebyg, neu eich bod yn rhan o gynllun cysylltiedig, i weithio ar eu safleoedd. Mae'r cerdyn yn profi eich sgiliau a'ch cymhwysedd. I gael eich cerdyn rhaid i chi lwyddo mewn asesiad iechyd a diogelwch a meddu ar NVQ neu gymhwyster cyfatebol.

Rhowch gynnig ar ein Cwis Personoliaeth er mwyn gweld pa un o'r gyrfaoedd adeiladu niferus sy'n addas i chi.


Beth mae Gosodwr dur yn ei wneud?

 • Clymu bariau atgyfnerthu dur (a elwir yn ailfario) i adeiladu cewyll
 • Defnyddio ailfario i adeiladu castiau arbennig i gadw concrid sy'n gosod yn ei le
 • Gwaith sy'n gorfforol anodd, megis codi, plygu a gweithio ar uchder

Cyflog

 • Gall gosodwyr dur hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £23,000 a £28,000
 • Bydd eich cyflog fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a goramser.
 • Gall gosodwyr dur hunangyflogedig bennu eu cyfraddau tâl eu hunain.

Bydd cyflogau'n dibynnu ar eich cyflogwr, lleoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gosodwr dur Mae gosodwyr dur yn defnyddio bariau a rhwyllau dur mewn concrid wedi'i atgyfner...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Hyfforddwr / aseswr / tiwtor Mae hyfforddwyr / aseswyr / tiwtoriaid Addysg Bellach (AB) yn addysgu sgiliau a ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080