Facebook Pixel

Gosodwr lloriau mynediad

Mae gosodwyr lloriau mynediad yn gosod lloriau uchel drwy ddefnyddio offer a thechnegau arbenigol. Gallai hyn gynnwys gosod lloriau uchel yn unrhyw le lle mae eu hangen ‒ o dai i glybiau nos ac o feysydd awyr i swyddfeydd.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£30000

Sut i ddod yn Gosodwr lloriau mynediad

I ddod yn osodwr lloriau mynediad, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud cwrs yn y coleg, prentisiaeth neu hyfforddiant yn y gwaith. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y coleg 

Nid oes angen unrhyw gymwysterau academaidd ffurfiol i ddod yn osodwr lloriau mynediad, ond gall rhai cymwysterau galwedigaethol eich helpu i sicrhau swydd. 

Mae’n bosibl bod eich coleg neu’ch darparwr hyfforddiant lleol yn cynnig cyrsiau megis Diploma NVQ mewn Systemau Mewnol (Lloriau Mynediad). 

I wneud cwrs NVQ, bydd angen arnoch o leiaf 2 TGAU, gan gynnwys rhai mewn Saesneg a Mathemateg, gyda graddau 9 i 3 (A* i D) neu gymwysterau cyfatebol. 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid  

Prentisiaeth 

Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni lloriau mynediad yn ffordd dda o ymuno â’r diwydiant adeiladu.

I wneud prentisiaeth, bydd angen hyd at 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau  

Gwaith 

Os oes gennych rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni lloriau mynediad i gael profiad ar safle adeiladu o weithio fel gosodwr lloriau mynediad. I ddechrau, efallai y byddwch yn helpu gosodwr lloriau mynediad mwy profiadol ac yn camu ymlaen wrth i’ch gallu ddatblygu. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel gosodwr lloriau mynediad. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gosodwr lloriau mynediad yn cynnwys:  

 • Gweithio ar safle adeiladu 
 • Ymgymryd â thasgau llaw 
 • Y gallu i ddeall anghenion busnes 
 • Y gallu i ddehongli lluniadau 

Beth mae gosodwr lloriau mynediad yn ei wneud?

Fel gosodwr lloriau mynediad, byddwch yn gyfrifol am osod lloriau uchel mewn amrywiaeth o leoliadau gwahanol. Gall dyletswyddau gynnwys defnyddio offer arbenigol a deall gofynion y busnes rydych yn gweithio ynddo. Gall fod yn ofynnol i chi weithio gyda’r hwyr neu ar benwythnosau, gan ddibynnu ar y gwaith rydych yn ei wneud. 

Mae dyletswyddau gosodwr lloriau mynediad fel a ganlyn:  

 • Cydweithio â chontractwyr a gweithwyr adeiladu eraill 
 • Cynnig atebion a strategaethau i gleientiaid 
 • Dehongli lluniadau 
 • Glanhau mannau lle bydd lloriau’n cael eu gosod 
 • Gludo a hoelio gorchuddion lloriau yn eu lle 
 • Defnyddio offer a thechnegau gosod lloriau mynediad arbenigol 
 • Ymweld â phrosiectau newydd posibl a chael mynediad iddynt 

Faint y gallech ei ennill fel gosodwr lloriau mynediad

Mae'r cyflog disgwyliedig yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall gosodwyr lloriau mynediad sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £19,000 a £25,000 y flwyddyn 
 • Gall gosodwyr lloriau mynediad hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £25,000 a £30,000* y flwyddyn 
 • Mae gosodwyr lloriau mynediad hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Sywddi

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel gosodwr lloriau mynediad, gallech drosglwyddo’ch sgiliau a dod yn osodwr lloriau, yn rheolwr tîm neu’n gontractiwr hunangyflogedig. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gosodwr lloriau mynediad Mae gosodwyr lloriau mynediad yn gosod systemau lloriau uchel. Gall hyn gynnwys ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080