Facebook Pixel

Gweinyddwr

Mae gweinyddwyr yn helpu i redeg swyddfeydd yn ddidrafferth trwy gyflawni tasgau clerigol a phrosiectau. Fel gweinyddwr yn y diwydiant adeiladu, gallech fod yn trefnu cyfarfodydd prosiectau. Byddech yn teipio dogfennau, yn ymateb i ymholiadau busnes, yn llunio contractau ac yn darparu gwasanaeth i gwsmeriaid. Rydych yn debygol o fod yn prosesu llawer o wybodaeth gan ddefnyddio cyfrifiadur, felly bydd angen sgiliau TG cryf arnoch. Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol hefyd yn bwysig, er mwyn sicrhau bod y swyddfa'n gweithredu'n effeithlon. Mae llawer o gyfleoedd i ddatblygu gyrfa fel gweinyddwyr, mewn amrywiaeth o leoliadau.

Cyflog cyfartalog*

£16000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

38-40

Sut i ddod yn weinyddwr

Mae yna sawl llwybr i ddod yn weinyddwr. Gallwch ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch drwy wneud cwrs coleg neu brentisiaeth. Os oes gennych brofiad perthnasol yn barod, efallai y gallech anfon cais yn uniongyrchol at gyflogwr.

Dylech archwilio'r opsiynau i ddod o hyd i’r un sy'n iawn i chi. 

Efallai bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Coleg/darparwr hyfforddiant

Bydd y mwyafrif o golegau neu ddarparwyr hyfforddiant lleol yn cynnig cyrsiau gweinyddu busnes a TG a fydd yn ddechrau i’ch llwybr gyrfa. Gallech wneud Diploma Lefel 2 neu 3 mewn Busnes a Gweinyddu. 

Byddwch angen:

 • O leiaf 2 gymhwyster TGAU (neu gyfwerth) â graddau 9 - 3 (A* - D) (cwrs lefel 2)
 • 4 - 5 o gymwysterau TGAU (neu gyfwerth) â graddau 9 - 4 (A* - C) (cwrs lefel 3).

Dod o hyd i gwrs cyfagos 

Cyngor ynghylch cyllid 

Hyfforddeiaeth

Os ydych rhwng 16 a 24 oed gallech fod yn gymwys i gael hyfforddeiaeth. Cwrs byr yw hwn (2 wythnos - 6 mis) sy'n eich helpu i ennill profiad gwaith yn eich rôl ddewisol.

Dysgwch ragor am hyfforddeiaethau 

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth fel gweinyddwr yn ffordd dda o gychwyn gweithio yn y diwydiant adeiladu. 

Mae prentisiaethau yn agored i bawb dros 16 mlwydd oed. Fel prentis, byddwch yn cael eich cyflogi'n llawn gan eich cwmni a disgwylir i chi weithio isafswm o 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng profiad yn y gwaith a choleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Mae prentisiaeth gweinyddwr busnes ganolradd yn cymryd  tua dwy flynedd i’w chwblhau. Os yw eich cyflogwr yn gallu cynnig y profiadau priodol i chi, gallech symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 (uwch).

Byddwch angen:

 • Rhywfaint o gymwysterau TGAU (neu gyfwerth), yn cynnwys Saesneg a mathemateg fel arfer (prentisiaeth ganolradd)
 • 5 cymhwyster TGAU (neu gyfwerth) â graddau 9 - 4 (A* - C), yn cynnwys Saesneg a mathemateg (uwch-brentisiaeth). 

Dod o hyd i brentisiaeth gyfagos 

Canllaw ynghylch prentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych brofiad fel gweinyddwr mewn sector arall, gallech drosglwyddo'r sgiliau hyn i'r diwydiant adeiladu. Efallai y bydd eich cyflogwr newydd yn darparu hyfforddiant i'ch helpu i symud ymlaen yn y rôl. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn dod o hyd i waith o fewn y diwydiant. Gellid bod wedi cael y profiad hwn yn yr ysgol neu wrth weithio ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau i gwmni neu berthynas sy'n gweithio ym maes gweinyddu. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith wedi'i restru ar eich CV. 

Dysgwch ragor am brofiad gwaith


Beth mae gweinyddwr yn ei wneud?

Fel gweinyddwr, gallech fod yn gwneud y canlynol: 

 • Paratoi, trefnu a storio gwybodaeth ar bapur ac yn ddigidol
 • Ymateb i ymholiadau dros y ffôn a thrwy e-bost
 • Cyfarch ymwelwyr yn y dderbynfa
 • Rheoli dyddiaduron, trefnu cyfarfodydd ac archebu ystafelloedd
 • Gwneud trefniadau teithio a llety
 • Trefnu'r post a phecynnau i’w dosbarthu
 • Cadw cofnodion mewn cyfarfodydd
 • Teipio llythyrau ac adroddiadau
 • Diweddaru cofnodion ar gyfrifiadur gan ddefnyddio cronfa ddata
 • Argraffu a llungopïo
 • Archebu cyflenwadau swyddfa
 • Cynnal systemau swyddfa
 • Cysylltu â chyflenwyr a chontractwyr
 • Cysylltu â staff mewn adrannau eraill, e.e. cyllid, adnoddau dynol
 • Gweithio mewn swyddfa.


Faint allech ei ennill fel gweinyddwr?

 • Gall gweinyddwyr sydd newydd eu hyfforddi ennill £16,000 - £20,000
 • Gall gweinyddwyr wedi'u hyfforddi sydd â rhywfaint o brofiad ennill £18,000 - £25,000
 • Gall uwch weinyddwyr ennill £25,000 - £35,000.*

Mae oriau a chyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallech ei weithio.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Chwiliwch am y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gweinyddwyr:

Gwefannau allanol yw'r rhain, felly gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu postio wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chynnydd

Ar ôl ennill rhywfaint o brofiad, gallech ddod yn uwch weinyddwr, symud i rolau ym maes adnoddau dynol neu ddod yn rheolwr dogfennau.


Dyluniwyd y wefan gan S8080