Facebook Pixel

Gweithiwr chwarel

Gweithiwr chwarel, glöwr brig, gweithiwr mwynglawdd brig, gweithiwr agregau

Mae gweithwyr chwarel yn defnyddio peiriannau pwerus i gloddio a drilio creigiau, tywod, llechi, graean a mwynau o chwareli a mwyngloddiau. Maent yn malu, yn cludo ac yn prosesu’r agregau hyn i’w defnyddio, yn aml ar safleoedd adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£16000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

53-55

Sut i fod yn weithiwr chwarel

Mae sawl ffordd o ddod yn weithiwr chwarel. Gallech gwblhau prentisiaeth neu, yn dibynnu ar eich profiad blaenorol, gallech wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn weithiwr chwarel i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.  

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech gwblhau Tystysgrif Lefel 2 mewn Gweithredu Peiriannau Adeiladu neu Ddiploma Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig i’ch helpu i gael y profiad sydd ei angen i fod yn weithiwr chwarel. 

Bydd angen y canlynol arnoch chi: 

 • 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2)
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3).  

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi 

> Cyngor am gyllid  

Prentisiaeth

Gallech ddod yn weithiwr chwarel drwy brentisiaeth ganolradd fel gweithiwr peiriannau prosesu mwynau symudol a statig, neu drwy gwblhau prentisiaeth ganolradd gweithiwr peiriannau neu dechnegydd codi, neu NVQ/SVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Peiriannau. 

Bydd angen rhywfaint o gymwysterau TGAU arnoch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu gymhwyster cyfatebol, ar gyfer prentisiaeth ganolradd. 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.  

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi 

> Canllawiau i brentisiaethau  

Gwaith

Os oes gennych brofiad ym maes adeiladu, mwyngloddio, neu ddefnyddio peiriannau trwm, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni i gael profiad ar safle fel gweithiwr chwarel. Efallai y gall eich cyflogwr eich cefnogi gydag unrhyw hyfforddiant ychwanegol sy'n angenrheidiol. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gweithiwr chwarel. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith  

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gweithiwr chwarel:  

 • Amynedd a’r gallu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd llawn straen
 • Sylw da i fanylion 
 • Gallu defnyddio, atgyweirio, a chynnal a chadw peiriannau ac offer 
 • Gallu gweithio’n dda gydag eraill 
 • Ymwybyddiaeth ofodol dda 
 • Sgiliau da o ran gweithio mewn tîm 
 • Gallu gweithredu a rheoli offer. 

Beth mae gweithiwr chwarel yn ei wneud?

Fel gweithiwr chwarel, byddwch yn defnyddio peiriannau ac offer trwm i gloddio agregau o chwareli a mwyngloddiau, sy’n aml yn cael eu defnyddio yn y diwydiant adeiladu. Efallai y bydd angen i chi ddefnyddio peiriannau drilio dwfn neu ffrwydron i durio neu dorri creigiau.  

Mae swydd gweithiwr chwarel yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Defnyddio offer mecanyddol i gloddio cerrig, clai, tywod, graean ac agregau llechi
 • Defnyddio cyfarpar fel peiriannau malu creigiau a graddio cerrig 
 • Defnyddio offer drilio 
 • Cynnal archwiliadau iechyd a diogelwch a chynnal a chadw cerbydau a pheiriannau 
 • Gosod a thanio ffrwydron 
 • Symud deunyddiau mewn tryciau mawr. 

Faint o gyflog allech chi ei gael fel gweithiwr chwarel?

Mae’r cyflog disgwyliedig i weithiwr chwarel yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall gweithwyr chwarel sydd newydd gael eu hyfforddi ennill oddeutu £16,000
 • Gall gweithwyr chwarel profiadol ennill hyd at £30,000*
 • Gweithwyr chwarel hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gweithwyr chwarel:   

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gweithiwr chwarel, gallech chi symud ymlaen i fod yn arweinydd tîm neu’n rheolwr peiriannau a goruchwylio logisteg ar safleoedd. 

Neu, gallech hyfforddi i fod yn beiriannydd chwarel, neu sefydlu eich hun fel gweithiwr hunan-gyflogedig. 

Gallech gael hyfforddiant pellach i arbenigo mewn iechyd a diogelwch ar y safle. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080