Facebook Pixel

Gweithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli

Mae gweithwyr chwistrellu leinin concrit ar dwneli yn leinio twneli gyda choncrit wedi’i chwistrellu o gyfarpar pwrpasol. Mae defnyddio concrit wedi’i chwistrellu mewn twneli, mwyngloddiau a strwythurau peirianneg sifil eraill yn rhan bwysig ac annatod o systemau cynnal tir llwyddiannus, cynhyrchiol a diogel.

Cyflog cyfartalog*

£16000

-

£60000

Sut i fod yn weithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli

Mae sawl ffordd o ddod yn weithredwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli. Gallech chi ddilyn cwrs coleg, prentisiaeth, neu hyfforddiant yn y gwaith. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn weithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech gwblhau Diploma Lefel 2 arbenigol mewn Gweithrediadau Twnelu er mwyn dod yn weithriwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli.

Does dim cymwysterau penodol ar gyfer y cwrs hwn, ond byddai TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) mewn mathemateg a Saesneg yn helpu. 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolradd gweithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli gyda chwmni adeiladu i ddod yn weithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli.

Bydd angen i chi gael 2 - 3 TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle fel gweithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i weithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gweithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gweithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli: 

 • Llygad dda am fanylion.
 • Cydlynu’n dda
 • Gallu gweithio’n hyderus mewn mannau cyfyng
 • Gallu gweithio’n dda mewn tîm.

Beth mae gweithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli yn ei wneud?

Fel gweithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli, byddwch yn cydweithio â gwahanol dimau. 

Mae dyletswyddau gweithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli yn cynnwys:

 • Cynorthwyo i gloddio, cynnal a ffurfio twneli a siafftiau yn y ddaear
 • Gwneud gwaith twnelu â llaw a gyda pheiriant, jacio pibellau, chwistrellu leinin concrit, ac yn suddo, drilio a ffrwydro siafftiau
 • Symud a thrin deunyddiau, adnoddau a chydrannau
 • Gweithio gyda’r tîm leinio
 • Rheoli cyfarpar robotig
 • Darparu cyflenwad cyson o ddeunyddiau rheoledig
 • Cadw cymysgeddau concrit yn gyson, ac osgoi unrhyw rwystrau yn y peiriannau
 • Arwain a rheoli symudiad a gweithrediad chwistrellwyr concrit.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel gweithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli?

Mae’r cyflog disgwyliedig i weithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gweithwyr chwistrellu leinin concrit ar dwneli sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £16,000 - £40,000
 • Gall gweithwyr chwistrellu leinin concrit ar dwneli gyda phrofiad ennill £40,000 - £60,000*
 • Gweithwyr chwistrellu leinin concrit ar dwneli hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gweithwyr chwistrellu leinin concrit ar dwneli:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Ar ôl i chi gael o leiaf bum mlynedd o brofiad fel gweithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli, gallwch wneud Asesiad a Hyfforddiant ar y Safle (OSAT).

Gyda hyfforddiant ychwanegol, gallech drosglwyddo i swyddi fel gweithiwr drilio diemwnt, gweithiwr drilio tir neu weithredwr peiriannau. 

Gallech chi sefydlu eich busnes eich hun a gweithio fel ymgynghorydd concrit llawrydd.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithiwr twnelu Helpu i adeiladu’r twneli tanddaearol a ddefnyddir ar gyfer rheilffyrdd a gwasan...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gweithiwr chwistrellu leinin concrit ar dwneli Fel Gweithiwr Chwistrellu Leinin Concrit ar Dwneli, byddwch yn gweithredu’r offe...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Clerc gwaith Mae clerc gwaith (a elwir hefyd yn arolygydd safle neu swyddog ansawdd adeiladu)...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr hunangyflogedig Fel contractwr neu is-gontractwr, byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda’ch cle...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Mae gofyn i reolwyr adeiladu ddelio â’r ochr ymarferol o reoli a chynllunio’r br...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080