Facebook Pixel

Gweithiwr dosbarthu trydanol

Gweithiwr dosbarthu trydanol, gweithiwr trosglwyddo

Mae gweithwyr dosbarthu trydanol yn gyfrifol am gynnal a chadw llinellau pŵer sy’n cysylltu adeiladau â’r grid cenedlaethol.

Cyflog cyfartalog*

£16000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

42-44

Sut i fod yn weithiwr dosbarthu trydanol

Mae sawl ffordd o ddod yn weithiwr dosbarthu trydanol. Gallech gwblhau cwrs coleg neu brentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn weithiwr dosbarthu trydanol i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Mae amrywiaeth o gyrsiau coleg y gallech eu dilyn i’ch helpu ar eich taith i fod yn weithiwr dosbarthu trydanol, fel Tystysgrif Lefel 2 mewn Technoleg Peirianneg Electronig a Thrydanol neu Ddiploma Lefel 3 mewn Technoleg Peirianneg. 

Bydd angen o leiaf yr isod arnoch: 

 • 2 TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2)
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3).  

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi 

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Gallech hyfforddi i fod yn weithiwr dosbarthu trydanol drwy gwblhau uwch brentisiaeth fel crefftwr rhwydwaith pŵer, neu brentisiaeth uwch ar gyfer peirianwyr rhwydwaith pŵer trydanol. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth (uwch brentisiaeth)
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) a lefelau A, neu gymhwyster cyfatebol (uwch brentisiaeth neu radd-brentisiaeth). 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi 

> Canllawiau i brentisiaethau 

Gwaith

Os oes gennych brofiad o weithio yn y diwydiant pŵer neu waith cynnal a chadw peirianneg drydanol mewn diwydiant arall, efallai y gallwch wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am waith neu wneud cais am swydd ar raglen hyfforddiant peirianneg sy’n cael ei rhedeg gan gyflogwr. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gweithiwr dosbarthu trydanol. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gweithiwr dosbarthu trydanol:  

 • Gwybodaeth am iechyd a diogelwch
 • Sylw trylwyr i fanylion 
 • Amynedd a dyfalbarhad 
 • Sgiliau meddwl yn rhesymegol 
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol 
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun. 

Beth mae swyddog dosbarthu trydanol yn ei wneud?

Fel gweithiwr dosbarthu trydanol, byddwch yn gosod, yn cynnal a chadw ac yn atgyweirio llinellau pŵer i sicrhau bod cartrefi a busnesau yn cael eu cysylltu â’r grid cenedlaethol. 

Mae swydd gweithiwr dosbarthu trydanol yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Cydosod neu dynnu darnau cydrannol 
 • Ffurfweddu systemau trydanol  
 • Sicrhau bod cyfarpar technegol yn gweithio’n iawn 
 • Archwilio ceblau a phrofi cyfarpar yn rheolaidd  
 • Gosod a datgymalu offer, fel ceblau trawsyrru 
 • Adnabod a gwneud diagnosis o namau trydanol  
 • Gweithrediadau newid 
 • Gweithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd ac mewn mannau uchel. 

Faint allech chi ei ennill fel gweithiwr dosbarthu trydanol?

Mae’r cyflog disgwyliedig i weithiwr dosbarthu trydanol yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall gweithwyr dosbarthu trydanol sydd newydd gael eu hyfforddi ennill oddeutu £16,000 
 • Gall gweithwyr dosbarthu trydanol profiadol ennill hyd at £35,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gweithwyr dosbarthu trydanol:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gweithiwr dosbarthu trydanol, gallech chi symud ymlaen i swydd fel arweinydd tîm neu reolwr prosiect. Gyda hyfforddiant, gallech fod yn beiriannydd neu’n dechnegydd peirianneg drydanol. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080