Facebook Pixel

Gweithiwr drilio diemwnt

Gweithiwr drilio a llifio diemwnt

Mae gweithwyr drilio diemwnt yn defnyddio offer arbenigol i dorri drwy’r deunyddiau caletaf ar safle adeiladu, fel concrit cyfnerth. Gellid eu galw i mewn i godi darnau o ffyrdd neu balmentydd, helpu gyda gwaith dymchwel neu ddatgymalu tyrau a phontydd, gan ddilyn canllawiau iechyd a diogelwch llym.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£3000

Sut i fod yn weithiwr drilio diemwnt

Mae sawl ffordd o ddod yn weithiwr drilio diemwnt. Gallech gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn weithiwr drilio diemwnt, i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Er nad oes angen cymwysterau ffurfiol i fod yn weithiwr drilio diemwnt, byddai TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) mewn mathemateg a Saesneg ar radd 4 neu uwch o fudd i unrhyw un sy’n ystyried hyn fel gyrfa.

Gallech hefyd ddilyn cwrs Lefel 2 mewn Drilio a Llifio i’ch paratoi ar gyfer bod yn weithiwr drilio diemwnt.

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 •  2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2).

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech ddod yn weithiwr drilio diemwnt drwy gwblhau prentisiaeth drilio a llifio.

Bydd angen i chi gael hyd at 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol i fod yn brentis.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi bum mlynedd o brofiad yn y diwydiant a’ch bod yn awyddus i fod yn weithiwr drilio diemwnt, gallech chi gymryd yr Asesiad Ymarferol i Weithwyr Profiadol (EWPA) sy’n cyfuno rhannau allweddol y cwrs Lefel 2 mewn Drilio a Llifio mewn un asesiad ymarferol, ynghyd â thystiolaeth seiliedig ar waith ac ardystiad gan gyflogwr. 

Neu gallwch wneud Asesiad a Hyfforddiant ar y Safle (OSAT) er mwyn cael swydd fel gweithiwr drilio diemwnt. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gweithiwr drilio diemwnt. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau dymunol ar gyfer gweithiwr drilio diemwnt:

 • Lefel dda o ffitrwydd corfforol 
 • Sgiliau ymarferol 
 • Gallu dilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig a rhai ar lafar
 • Ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch ar y safle
 • Gallu datrys problemau 
 • Gallu gweithio’n dda mewn tîm.

Beth mae gweithiwr drilio diemwnt yn ei wneud?

Yn bennaf, mae gweithiwr drilio diemwnt yn gyfrifol am dorri drwy goncrit cyfnerth a choncrit wedi’i gyfnerthu â dur ar wahanol brosiectau adeiladu. Mae’r rôl hefyd yn cynnwys cynnal asesiad iechyd a diogelwch, ac amcangyfrif faint o amser y bydd yn ei gymryd i wneud y gwaith cyn rhoi gwybod i reolwr y safle am hyn. 

Dyma rai o ddyletswyddau eraill gweithiwr drilio diemwnt: 

 • Drilio drwy amryw o ddeunyddiau gan ddefnyddio offer a pheiriannau arbenigol
 • Cynllunio a gwneud gwaith mewn ffordd mor ddiogel â phosibl
 • Llifio lloriau, â llaw neu wifrau
 • Dilyn cynlluniau a chyfarwyddiadau manwl
 • Cadw at ganllawiau iechyd a diogelwch caeth.
 • Archwilio offer i sicrhau ei fod yn gweithio’n iawn
 • Gweithio ar safle adeiladu.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel gweithiwr drilio diemwnt?

Mae’r cyflog disgwyliedig i weithiwr drilio diemwnt yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gweithiwyr drilio diemwnt sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £20,000
 • Gall gweithwyr drilio diemwnt hyfforddedig a phrofiadol ennill £20,000 - £25,000
 • Gall gweithwyr drilio diemwnt uwch, siartredig neu feistr ennill £25,000 - £30,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gweithiwyr drilio diemwnt: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gweithiwr drilio diemwnt, mae llawer o gyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa ac amrywiaeth o wahanol lwybrau y gallech eu dilyn. 

Wrth i chi gael mwy o brofiad ac wrth i’ch sgiliau gynyddu, gallech ddod yn gontractwr neu’n is-gontractwr hunangyflogedig sy’n arbenigo mewn drilio diemwnt. 

Neu, efallai y byddwch yn penderfynu ymgymryd â rolau sy’n ymwneud mwy â rheoli, fel rheolwr contractau neu beiriannydd safle.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithiwr drilio diemwnt Swydd driliwr diemwnt yw un o’r swyddi adeiladu mwyaf medrus, ac maent yn gyfrif...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Yn ystod prosiect adeiladu, mae’r rheolwr contractau yn goruchwylio’r broses con...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr hunangyflogedig Fel contractwr neu is-gontractwr, byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda’ch cle...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd Gosod Allan Peirianwyr Gosod Allan yw'r prif gynghorwyr technegol i isgontractwyr a gweithre...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080