Facebook Pixel

Gweithiwr drilio tir

Peiriannydd drilio, driliwr tir

Mae gweithiwr drilio tir yn gyfrifol am ymchwilio i dir cyn drilio i mewn iddo, er mwyn gosod strwythurau fel twneli neu ffynhonnau ar gyfer nwy neu olew. Fel gweithiwr drilio tir, byddwch chi’n gweithio’n agos gyda syrfewyr, daearegwyr a gwyddonwyr daearegol, ac yn monitro’r cynnydd o ran drilio, goruchwylio’r gwaith o reoli diogelwch a sicrhau bod yr amgylchedd o’i gwmpas yn cael ei ddiogelu.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£35000

Sut i fod yn weithiwr drilio tir

Mae sawl ffordd o ddod yn weithiwr drilio tir. Mae prentisiaeth yn un ffordd gyffredin o ddechrau arni yn y rôl hon, neu gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr, am hyfforddiant yn y gwaith. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech chi gwblhau Diploma Lefel 2 mewn Gweithrediadau Drilio Tir (Adeiladu) gyda darparwr hyfforddiant arbenigol, i ddod yn weithiwr drilio tir. 

Bydd angen i chi gael 2 - 3 TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol.

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni drilio arbenigol yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Gallech chi gwblhau prentisiaeth drilio tir i ddod yn weithiwr drilio tir. 

Bydd angen i chi gael 2 TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni drilio arbenigol i gael profiad ar safle fel gweithiwr drilio tir. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i weithiwr drilio tir mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gweithiwr drilio tir. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gweithiwr drilio tir: 

 • Sgiliau cyfathrebu cadarn
 • Galluoedd rhifedd a TG da
 • Sgiliau meddwl yn ddadansoddol
 • Sgiliau da o ran gweithio mewn tîm
 • Gallu gweithio dan bwysau.

Beth mae gweithiwr drilio tir yn ei wneud?

Fel gweithiwr drilio tir, byddwch yn gyfrifol am ymchwilio i’r tir ar amrywiaeth o wahanol safleoedd adeiladu cyn drilio tyllau i mewn iddo i greu ffynhonnau nwy neu dwneli.

Mae swydd gweithiwr drilio tir yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Arolygu safleoedd a dadansoddi data
 • Llunio rhaglenni drilio
 • Monitro iechyd a diogelwch
 • Cynllunio ffyrdd o leihau effaith amgylcheddol
 • Growtio ac angori
 • Cymryd samplau o ddyddodion mwynau, pridd neu ddŵr daear
 • Gosod ffynhonnau neu dwneli tanddaearol
 • Cymryd rhan mewn prosiectau tirlenwi a geothermol.

Sut beth yw bod yn weithiwr drilio tir?

Lee Allardyce


Faint o gyflog allech chi ei gael fel gweithiwr drilio tir?

Mae’r cyflog disgwyliedig i weithiwr drilio tir yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gweithiwyr drilio tir sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £25,000
 • Gall gweithiwyr drilio tir hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £35,000*
 • Gall uwch weithiwyr drilio tir ennill mwy na £35,000.*
 • Gweithiwyr drilio tir hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gweithiwyr drilio tir: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gweithiwr drilio tir, gallech chi gwblhau rhagor o astudiaethau i fod yn syrfewyr tir, neu drosglwyddo eich sgiliau i rôl fel gweithiwr twnelu neu beiriannydd geo-dechnegol.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithiwr drilio tir Gweithiwyr Drilio Tir sy’n gyfrifol am asesu’r safle adeiladu cyn i’r gwaith dde...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Yn ystod prosiect adeiladu, mae’r rheolwr contractau yn goruchwylio’r broses con...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr hunangyflogedig Fel contractwr neu is-gontractwr, byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda’ch cle...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd Gosod Allan Peirianwyr Gosod Allan yw'r prif gynghorwyr technegol i isgontractwyr a gweithre...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080