Facebook Pixel

Gweithiwr gosod seilbyst

A elwir hefyd yn -

Gyrrwr rigiau

Mae gweithiwr gosod seilbyst, neu yrrwr rigiau, yn gyfrifol am yrru colofnau pren, dur neu goncrid i mewn i’r ddaear yn ystod prosiectau adeiladu er mwyn cynnal strwythurau fel tai, swyddfeydd, ysbytai, pontydd a phierau.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£40000

Sut i fod yn weithiwr gosod seilbyst

Mae sawl ffordd o ddod yn weithiwr gosod seilbyst. Er nad oes angen cymwysterau penodol, gallech chi gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth, hyfforddiant yn y gwaith, neu wneud cais uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech gwblhau cwrs coleg mewn crefft sy’n gysylltiedig ag adeiladu, fel gwaith paratoi’r tir, ac wedyn arbenigo i fod yn weithiwr gosod seilbyst ar ôl i chi ddechrau gweithio.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Os ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn, gallech gwblhau prentisiaeth arbenigol i fod yn weithiwr gosod seilbyst neu’n yrrwr rigiau.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad blaenorol yn y diwydiant, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr i gael gwaith fel gweithiwr gosod seilbyst. Efallai y byddant yn darparu hyfforddiant ar y safle a chymwysterau i chi symud ymlaen yn eich gyrfa.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gweithiwr gosod seilbyst. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gweithiwr gosod seilbyst: 

 • Dealltwriaeth o iechyd a diogelwch
 • Gallu dadansoddi ac asesu sefyllfa
 • Sgiliau ymarferol a chorfforol
 • Gallu gweithio’n dda mewn tîm.

Cymwysterau


Beth mae gweithiwr gosod seilbyst yn ei wneud?

Fel gweithiwr gosod seilbyst, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y cynheiliaid ar gyfer adeiladau yn eu lle, drwy yrru gwahanol ddeunyddiau i mewn i’r ddaear i greu cynhaliaeth strwythurol. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd symud deunyddiau o amgylch safleoedd adeiladu, a byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y peiriannau rydych chi’n eu defnyddio yn cael eu cynnal a’u cadw’n dda.

Mae swydd gweithiwr gosod seilbyst yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Gyrru tiwbiau dur trwm i mewn i’r ddaear i’r dyfnder cywir, eu llenwi â choncrid ac yna eu tynnu, i adael y cynheiliaid yn eu lle
 • Gyrru seilbyst concrid wedi’i rag-gastio a’i atgyfnerthu’n llawn i mewn i’r ddaear
 • Gosod seilbyst turio cylchdro gan ddefnyddio casin dros dro a tharadr i ddrilio i’r dyfnder angenrheidiol 
 • Gosod seilbyst bach pan fydd lle yn brin
 • Gwirio cyfarpar cyn ei ddefnyddio, ynghyd â’i gynnal a’i gadw
 • Gweithio gyda chynlluniau a gwybodaeth dechnegol
 • Dod o hyd i leoliad gwasanaethau tanddaearol (fel pibellau neu wifrau) cyn dechrau gweithio
 • Defnyddio cyfarpar codi i osod gwifrau seilbyst a morthwylion
 • Defnyddio peiriannau (naill ai’n uniongyrchol neu drwy fecanweithiau rheoli).

Faint o gyflog allech chi ei gael fel gweithiwr gosod seilbyst?

Mae’r cyflog disgwyliedig i weithiwr gosod seilbyst yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gweithwyr gosod seilbyst sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £20,000 - £30,000
 • Gall uwch weithwyr gosod seilbyst ennill £30,000 - £40,000*
 • Gweithiwyr gosod seilbyst hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf i weithwyr gosod seilbyst: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gweithiwr gosod seilbyst neu yrrwr rigiau, gallech symud ymlaen i swydd fel peiriannydd safle, peiriannydd geo-dechnegol neu ddod yn rheolwr contractau neu’n gontractwr hunangyflogedig.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithiwr gosod seilbyst Fel Gweithiwr Systemau Ymrannu, byddwch yn gyfrifol am greu mannau gwahanol drwy...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd Tîm Adeiladu Cymerwch y cam nesaf yn eich gyrfa fel Goruchwyliwr Galwedigaethol. Byddwch yn g...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Yn ystod prosiect adeiladu, mae’r rheolwr contractau yn goruchwylio’r broses con...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr hunangyflogedig Fel contractwr neu is-gontractwr, byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda’ch cle...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd geo-dechnegol Oes gennych chi ddiddordeb mewn dadansoddi’r risg o beryglon daearegol er mwyn c...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd Gosod Allan Peirianwyr Gosod Allan yw'r prif gynghorwyr technegol i isgontractwyr a gweithre...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080