Facebook Pixel

Gweithiwr gosod seilbyst

Gyrrwr rigiau

Mae gweithiwr gosod seilbyst, neu yrrwr rigiau, yn gyfrifol am yrru colofnau pren, dur neu goncrid i mewn i’r ddaear yn ystod prosiectau adeiladu er mwyn cynnal strwythurau fel tai, swyddfeydd, ysbytai, pontydd a phierau.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£40000

Sut i fod yn weithiwr gosod seilbyst

Mae sawl ffordd o ddod yn weithiwr gosod seilbyst. Er nad oes angen cymwysterau penodol, gallech chi gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth, hyfforddiant yn y gwaith, neu wneud cais uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech gwblhau cwrs coleg mewn crefft sy’n gysylltiedig ag adeiladu, fel gwaith paratoi’r tir, ac wedyn arbenigo i fod yn weithiwr gosod seilbyst ar ôl i chi ddechrau gweithio.

Yn gyffredinol, bydd angen i chi gael 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D) neu gymhwyster cyfatebol i gofrestru ar gwrs coleg. 

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Os ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn, gallech gwblhau prentisiaeth arbenigol i fod yn weithiwr gosod seilbyst neu’n yrrwr rigiau.

Bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad blaenorol yn y diwydiant, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr i gael gwaith fel gweithiwr gosod seilbyst. Efallai y byddant yn darparu hyfforddiant ar y safle a chymwysterau i chi symud ymlaen yn eich gyrfa.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gweithiwr gosod seilbyst. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gweithiwr gosod seilbyst: 

 • Dealltwriaeth o iechyd a diogelwch
 • Gallu dadansoddi ac asesu sefyllfa
 • Sgiliau ymarferol a chorfforol
 • Gallu gweithio’n dda mewn tîm.

Beth mae gweithiwr gosod seilbyst yn ei wneud?

Fel gweithiwr gosod seilbyst, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y cynheiliaid ar gyfer adeiladau yn eu lle, drwy yrru gwahanol ddeunyddiau i mewn i’r ddaear i greu cynhaliaeth strwythurol. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd symud deunyddiau o amgylch safleoedd adeiladu, a byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y peiriannau rydych chi’n eu defnyddio yn cael eu cynnal a’u cadw’n dda.

Mae swydd gweithiwr gosod seilbyst yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Gyrru tiwbiau dur trwm i mewn i’r ddaear i’r dyfnder cywir, eu llenwi â choncrid ac yna eu tynnu, i adael y cynheiliaid yn eu lle
 • Gyrru seilbyst concrid wedi’i rag-gastio a’i atgyfnerthu’n llawn i mewn i’r ddaear
 • Gosod seilbyst turio cylchdro gan ddefnyddio casin dros dro a tharadr i ddrilio i’r dyfnder angenrheidiol 
 • Gosod seilbyst bach pan fydd lle yn brin
 • Gwirio cyfarpar cyn ei ddefnyddio, ynghyd â’i gynnal a’i gadw
 • Gweithio gyda chynlluniau a gwybodaeth dechnegol
 • Dod o hyd i leoliad gwasanaethau tanddaearol (fel pibellau neu wifrau) cyn dechrau gweithio
 • Defnyddio cyfarpar codi i osod gwifrau seilbyst a morthwylion
 • Defnyddio peiriannau (naill ai’n uniongyrchol neu drwy fecanweithiau rheoli).

Faint o gyflog allech chi ei gael fel gweithiwr gosod seilbyst?

Mae’r cyflog disgwyliedig i weithiwr gosod seilbyst yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gweithwyr gosod seilbyst sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £20,000 - £30,000
 • Gall uwch weithwyr gosod seilbyst ennill £30,000 - £40,000*
 • Gweithiwyr gosod seilbyst hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf i weithwyr gosod seilbyst: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gweithiwr gosod seilbyst neu yrrwr rigiau, gallech symud ymlaen i swydd fel peiriannydd safle, peiriannydd geo-dechnegol neu ddod yn rheolwr contractau neu’n gontractwr hunangyflogedig.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithiwr gosod seilbyst Fel Gweithiwr Systemau Ymrannu, byddwch yn gyfrifol am greu mannau gwahanol drwy...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd Tîm Adeiladu Cymerwch y cam nesaf yn eich gyrfa fel Goruchwyliwr Galwedigaethol. Byddwch yn g...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Yn ystod prosiect adeiladu, mae’r rheolwr contractau yn goruchwylio’r broses con...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr hunangyflogedig Fel contractwr neu is-gontractwr, byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda’ch cle...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd geo-dechnegol Oes gennych chi ddiddordeb mewn dadansoddi’r risg o beryglon daearegol er mwyn c...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd Gosod Allan Peirianwyr Gosod Allan yw'r prif gynghorwyr technegol i isgontractwyr a gweithre...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080