Facebook Pixel

Gwydrwr

Gosodwr gwydr

Mae gwydrwr yn gyfrifol am fesur, gosod a thrwsio gwydr mewn tai, gwestai, siopau a swyddfeydd. Fel gwydrwr, byddai angen i chi ddewis gwydr priodol ar gyfer y dasg dan sylw, tynnu'r hen baenau a rhai sydd wedi torri, a sicrhau bod y gwydr wedi’i selio i ddal dŵr.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

43-45

Sut i fod yn wydrwr

Mae sawl ffordd o ddod yn wydrwr. Er nad oes gofynion ffurfiol, gallech ddilyn prentisiaeth, neu wneud cais uniongyrchol i’r rôl hon a chael hyfforddiant yn y gwaith.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu neu gwmni ffenestri arbenigol yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolradd mewn gosod gwydr neu ffenestri i fod yn wydrwr.

Bydd angen i chi gael 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu neu gwmni ffenestri arbenigol i gael profiad ar safle fel gwydrwr. Mae’n debygol y byddwch yn dechrau fel cynorthwyydd i wydrwr mwy profiadol ac yn symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella ac wrth i chi gael mwy o hyfforddiant.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gwydrwr. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gwydrwr: 

 • Dealltwriaeth o adeiladu
 • Sylw i fanylion
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Amynedd a’r gallu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd llawn straen
 • Gwybodaeth sylfaenol am fathemateg
 • Y gallu i weithio’n dda gyda’ch dwylo.

Beth mae gwydrwr yn ei wneud?

Fel gwydrwr, byddwch yn gyfrifol am fesur, gosod a thrwsio gwydr mewn strwythurau. Gallech fod yn gosod fframiau ffenestri, ffenestri to, casys arddangos, cawodydd a mwy.

Mae swydd gwydrwr yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Asesu risgiau
 • Dewis y gwydr priodol
 • Adeiladu’r fframwaith ar gyfer y gwydr
 • Tynnu hen wydr neu wydr wedi torri a’r pwti o’r fframiau
 • Mesur a gosod gwydr newydd
 • Selio’r gwydr a gwneud yn siŵr bod popeth yn dal dŵr
 • Defnyddio craen gyda chwpanau sugno i roi’r gwydr yn ei le
 • Gweithio gyda phlastig neu laminiadau, a dulliau trin sy’n gwneud gwydr yn fwy diogel neu’n gryfach.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel gwydrwr?

Mae’r cyflog disgwyliedig i wydrwr yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gwydrwyr sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £20,000
 • Gall gwydrwyr hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £20,000 - £35,000
 • Gall uwch wydrwyr ennill £35,000 - £50,000*
 • Gwydrwyr hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gwydrwyr: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Gyda phrofiad, gallech gymryd rhan mewn prosiectau arbenigol fel gwaith adfer ar eglwysi neu adeiladau rhestredig.

Mae'r opsiynau eraill yn cynnwys symud i faes rheoli safleoedd, amcangyfrif neu ddylunio cynnyrch gwydr.


Dyluniwyd y wefan gan S8080