Facebook Pixel

Gyrrwr siyntiau

Mae gyrrwr siyntiau yn gyfrifol am sicrhau bod cerbydau’n symud yn ddiogel ar safleoedd adeiladu. Gallai hyn gynnwys cerbydau nwyddau trwm neu drelars, a gall olygu symud nwyddau o amgylch y safle, i fannau storio neu lwytho, neu i gael eu codi gan weithwyr eraill.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

37-42

Sut i fod yn yrrwr siyntiau

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol i fod yn yrrwr siyntiau, ond gallech gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth neu wneud cais am y swydd hon yn uniongyrchol i gyflogwr.

Mae’n rhaid bod gennych chi drwydded yrru lawn y DU ac efallai y bydd rhaid bod gennych drwydded LGV C+E hefyd. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn yrrwr siyntiau, i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech gwblhau Tystysgrif Lefel 2 mewn Gweithrediadau Peiriannau Adeiladu neu Ddiploma Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig i’ch helpu i gael y profiad sydd ei angen i fod yn yrrwr siyntiau.

Bydd angen y canlynol arnoch chi: 

 • 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2)
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3). 

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolradd fel gweithredwr peiriannau, neu NVQ/SVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Peiriannau i gychwyn eich taith tuag at fod yn yrrwr siyntiau. Mae’n cymryd oddeutu dwy flynedd i gwblhau prentisiaeth ganolradd.

Efallai y bydd angen 2 - 3 TGAU (gan gynnwys Saesneg a mathemateg) neu gymhwyster cyfatebol arnoch i ddilyn prentisiaeth, ond nid yw pob cyflogwr yn gofyn am gymwysterau ffurfiol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle fel gyrrwr siyntiau. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i yrrwr siyntiau mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella. Bydd yn rhaid bod gennych chi drwydded yrru DU lawn.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gyrrwr siyntiau. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gyrrwr siyntiau: 

 • Gwybodaeth am ddulliau, costau a manteision trafnidiaeth
 • Amynedd a’r gallu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd llawn straen
 • Sylw da i fanylion
 • Gallu gweithio’n dda gydag eraill
 • Gallu gweithredu a rheoli offer.

Beth mae gyrrwr siyntiau yn ei wneud?

Fel gyrrwr siyntiau, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod cerbydau mawr a threlars yn symud yn ddiogel o gwmpas safleoedd. Gall hyn amrywio rhwng safleoedd adeiladu, iardiau llongau, dociau llwytho, neu fwy.

Mae swydd gyrrwr siyntiau yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Sicrhau bod cerbydau mawr a threlars yn symud yn ddiogel o amgylch safle adeiladu
 • Cadw at ganllawiau iechyd a diogelwch caeth.
 • Cwblhau asesiadau diogelwch
 • Archwilio cerbydau a threlars
 • Cysylltu a datgysylltu trelars
 • Parcio trelars yn ddiogel
 • Symud trelars llawn a heb eu llwytho i’w lle
 • Sicrhau bod gweithdrefnau trosglwyddo’n cael eu gweithredu’n gywir wrth drosglwyddo nwyddau i weithwyr eraill.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel gyrrwr siyntiau?

Mae’r cyflog disgwyliedig i yrrwr siyntiau yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gyrwyr siyntiau sydd newydd gael eu hyfforddi ennill tua £20,000 
 • Gall gyrwyr siyntiau hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £20,000 - £35,000*
 • Gall uwch yrrwr siyntiau ennill mwy na £35,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gyrwyr siyntiau: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gyrrwr siyntiau, gallech ddatblygu eich sgiliau i fod yn yrrwr wagen fforch godi, gyrrwr HGV neu fancwr. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gyrrwr siyntiau Sicrhau bod cerbydau trwm yn symud yn ddiogel, er mwyn gallu cwblhau gwaith yn d...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gyrrwr rig Mae gyrwyr rig yn gweithredu offer adeiladu er mwyn gyrru colofnau o bren, dur n...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080