Facebook Pixel

Gyrrwr siyntiau

Mae gyrrwr siyntiau yn gyfrifol am sicrhau bod cerbydau’n symud yn ddiogel ar safleoedd adeiladu. Gallai hyn gynnwys cerbydau nwyddau trwm neu drelars, a gall olygu symud nwyddau o amgylch y safle, i fannau storio neu lwytho, neu i gael eu codi gan weithwyr eraill.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

37-42

Sut i fod yn yrrwr siyntiau

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol i fod yn yrrwr siyntiau, ond gallech gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth neu wneud cais am y swydd hon yn uniongyrchol i gyflogwr.

Mae’n rhaid bod gennych chi drwydded yrru lawn y DU ac efallai y bydd rhaid bod gennych drwydded LGV C+E hefyd. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn yrrwr siyntiau, i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech gwblhau Tystysgrif Lefel 2 mewn Gweithrediadau Peiriannau Adeiladu neu Ddiploma Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig i’ch helpu i gael y profiad sydd ei angen i fod yn yrrwr siyntiau.

Bydd angen y canlynol arnoch chi: 

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolradd fel gweithredwr peiriannau, neu NVQ/SVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Peiriannau i gychwyn eich taith tuag at fod yn yrrwr siyntiau. Mae’n cymryd oddeutu dwy flynedd i gwblhau prentisiaeth ganolradd.

Efallai y bydd angen 2 - 3 TGAU (gan gynnwys Saesneg a mathemateg) neu gymhwyster cyfatebol arnoch i ddilyn prentisiaeth, ond nid yw pob cyflogwr yn gofyn am gymwysterau ffurfiol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle fel gyrrwr siyntiau. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i yrrwr siyntiau mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella. Bydd yn rhaid bod gennych chi drwydded yrru DU lawn.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gyrrwr siyntiau. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gyrrwr siyntiau: 

 • Gwybodaeth am ddulliau, costau a manteision trafnidiaeth
 • Amynedd a’r gallu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd llawn straen
 • Sylw da i fanylion
 • Gallu gweithio’n dda gydag eraill
 • Gallu gweithredu a rheoli offer.

Beth mae gyrrwr siyntiau yn ei wneud?

Fel gyrrwr siyntiau, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod cerbydau mawr a threlars yn symud yn ddiogel o gwmpas safleoedd. Gall hyn amrywio rhwng safleoedd adeiladu, iardiau llongau, dociau llwytho, neu fwy.

Mae swydd gyrrwr siyntiau yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Sicrhau bod cerbydau mawr a threlars yn symud yn ddiogel o amgylch safle adeiladu
 • Cadw at ganllawiau iechyd a diogelwch caeth.
 • Cwblhau asesiadau diogelwch
 • Archwilio cerbydau a threlars
 • Cysylltu a datgysylltu trelars
 • Parcio trelars yn ddiogel
 • Symud trelars llawn a heb eu llwytho i’w lle
 • Sicrhau bod gweithdrefnau trosglwyddo’n cael eu gweithredu’n gywir wrth drosglwyddo nwyddau i weithwyr eraill.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel gyrrwr siyntiau?

Mae’r cyflog disgwyliedig i yrrwr siyntiau yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gyrwyr siyntiau sydd newydd gael eu hyfforddi ennill tua £20,000 
 • Gall gyrwyr siyntiau hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £20,000 - £35,000*
 • Gall uwch yrrwr siyntiau ennill mwy na £35,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gyrwyr siyntiau: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gyrrwr siyntiau, gallech ddatblygu eich sgiliau i fod yn yrrwr wagen fforch godi, gyrrwr HGV neu fancwr. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gyrrwr siyntiau Sicrhau bod cerbydau trwm yn symud yn ddiogel, er mwyn gallu cwblhau gwaith yn d...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gyrrwr rig Mae gyrwyr rig yn gweithredu offer adeiladu er mwyn gyrru colofnau o bren, dur n...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080