Facebook Pixel

Gyrrwr wagen fforch godi

A elwir hefyd yn -

Gweithredwr wagen fforch godi, gyrrwr tryc fforch godi

Mae gyrrwr wagen fforch godi yn gyfrifol am ddanfon, symud, llwytho a dadlwytho amrywiaeth o nwyddau mewn warysau ac ar safleoedd adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

44-46

Sut i fod yn yrrwr wagen fforch godi

Mae sawl ffordd o ddod yn yrrwr wagen fforch godi. Gallech gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg

Gallech chi gwblhau Dyfarniad Lefel 2 neu Dystysgrif mewn Gweithrediadau Wagenni Fforch Godi er mwyn ennill y dystysgrif angenrheidiol i fod yn yrrwr wagen fforch godi.

Bydd angen i chi gael 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol.

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chyflenwr adeiladu, cwmni warws neu weithgynhyrchu yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Gallech chi gwblhau prentisiaeth ganolradd mewn gweithrediadau warws cadwyn gyflenwi i fod yn yrrwr wagen fforch godi.

Bydd angen i chi gael 2 - 3 TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Gwaith

Os oes gennych rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni cyflenwi adeiladu neu gwmni gweithgynhyrchu oddi ar y safle i gael profiad fel gyrrwr wagen fforch godi. Mae llawer o gwmnïau'n cynnig hyfforddiant, felly efallai na fydd angen i chi gael unrhyw gymwysterau blaenorol.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gyrrwr wagen fforch godi. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gyrrwr wagen fforch godi: 

 • Ymwybyddiaeth ofodol dda
 • Sylw i fanylion
 • Gallu gweithio’n dda gydag eraill
 • Gallu gweithredu a rheoli offer.
 • Dealltwriaeth o iechyd a diogelwch.

Beth mae gyrrwr wagen fforch godi yn ei wneud?

Fel gyrrwr wagen fforch godi, byddwch chi’n gyfrifol am gludo nwyddau a phaledi o amgylch warws neu safle adeiladu.

Mae swydd gyrrwr wagen fforch godi yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Llwytho a dadlwytho deunyddiau o amrywiaeth o gerbydau
 • Symud deunyddiau wedi’u gosod ar baled o amgylch y safle neu’r cyfleuster storio
 • Gwirio bod llwythi’n ddiogel
 • Cynnal archwiliadau o offer a gwneud gwaith cynnal a chadw sylfaenol
 • Dilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig a chadw cofnodion
 • Cadw at ganllawiau iechyd a diogelwch
 • Cwblhau tasgau corfforol yn gyflym ac yn gywir.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel gyrrwr wagen fforch godi?

Mae’r cyflog disgwyliedig i yrrwr wagen fforch godi yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall gyrwyr wagenni fforch godi sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £22,000
 • Gall gyrwyr wagenni fforch godi hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £20,000 - £30,000*
 • Gall uwch yrrwr wagen fforch godi ennill mwy na £30,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi gwag

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gyrwyr wagenni fforch godi: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gyrrwr wagen fforch godi, gallech drosglwyddo eich sgiliau i rôl fel gweithredwr peiriannau, gweithredwr craeniau neu fecanig peiriannau.

Gyda phrofiad, gallech chi symud ymlaen i swydd uwch fel arweinydd tîm neu oruchwyliwr, neu fel reolwr adeiladu.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gyrrwr wagen fforch godi Dysgwch sut i fod yn yrrwr wagen fforch godi gyda'r canllaw hwn gan Am Adeiladu ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gweithredwr peiriannau Mae gweithredwyr peiriannau yn defnyddio peiriannau trwm i balu, codi a symud de...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Mecanydd peiriannau Mae mecanyddion peiriannau yn trwsio ac yn cynnal a chadw'r peiriannau anferth a...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080