Facebook Pixel

Peintiwr ac addurnwr

Mae paentwyr ac addurnwyr yn dod â lleoedd bob dydd yn fyw. Maent yn paratoi ac yn gosod paent, papur wal a gorffeniadau eraill ar arwynebau, dan do ac yn yr awyr agored. Fel paentiwr ac addurnwr, bydd galw mawr amdanoch. Gallech chwarae rhan allweddol wrth drawsnewid prosiectau preswyl, masnachol a diwydiannol, neu arbenigo mewn adnewyddu neu gynnal a chadw adeiladau treftadaeth.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

42 - 44

Y nifer sy’n gyflogedig yn y DG

112,800

Sut i ddod yn baentiwr ac addurnwr

Mae sawl llwybr i ddod yn baentiwr ac addurnwr. Gallech chi wneud cwrs coleg, prentisiaeth neu hyfforddiant ar y swydd.

Dylech archwilio'r llwybrau hyn i ganfod pa un yw'r un cywir i chi. Er bod gan rai o'r opsiynau hyn ofynion penodol ynghylch cymwysterau, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sydd yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Gallai fod angen cerdyn  Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch chi(CSCS) i weithio ar safle adeiladu.

Darparwr coleg/hyfforddiant

Efallai y bydd eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant lleol yn cynnig cyrsiau, megis Diploma Lefel 2 neu 3 mewn Paentio ac Addurno.

Bydd angen:

 • 2 neu ragor o TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gyfatebol (cwrs lefel 2).
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gyfwerth (cwrs lefel 3) arnoch chi.

Mae rhai colegau yn cynnig cyrsiau rhan-amser, byr mewn paentio ac addurno a allai fod yn ffordd dda i ddysgu os mai hon yw'r swydd gywir i chi, yn enwedig os nad oes gennych chi brofiad neu'n meddwl am newid gyrfa.

> Canfod cwrs yn agos atoch chi

> Cyngor ar gyllido 

Hyfforddeiaeth

Os ydych rhwng 16 a 24 oed gallech chi fod yn gymwys i gael hyfforddeiaeth. Cwrs byr yw hwn (2 wythnos - 6 mis) sy'n eich helpu i ennill profiad gwaith yn eich rôl ddewisol.

> Dysgwch ragor am hyfforddeiaethau

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni paentio a addurno yn ffordd dda i mewn i'r diwydiant.

Mae prentisiaethau yn agored i bawb dros 16 oed. Fel prentis, byddwch yn cael eich cyflogi'n llawn gan eich cwmni a disgwylir i chi weithio isafswm o 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng profiad ar y swydd a choleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Mae prentisiaeth ganolradd yn cymryd tua dwy flynedd i'w chwblhau. Os yw eich cyflogwr yn gallu cynnig y profiadau cywir i chi gallech chi symud ymlaen at gymwysterau lefel uwch neu arbenigo mewn adnewyddu treftadaeth a hanesyddol.

Gallai fod angen TGAU arnoch chi (gan gynnwys Saesneg a mathemateg) neu gyfwerth, i wneud prentisiaeth, ond nid yw pob cyflogwr yn gofyn am gymwysterau ffurfiol.

> Canfod prentisiaeth yn agos atoch chi

> Canllaw i brentisiaethau

Gwaith

Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i waith yn cynorthwyo paentiwr/addurnwr cymwys ac ennill cymwysterau yn rhan-amser.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol i ennill cyflogaeth o fewn y diwydiant adeiladu. Gallech chi ennill hwn yn yr ysgol, neu wrth weithio ar benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio ym maes adeiladu. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith wedi'i restru ar eich CV.

> Dysgwch ragor am brofiad gwaith


Beth mae paentiwr ac addurnwr yn ei wneud?

Fel paentiwr ac addurnwr gallech:

 • Osod paent, staeniau, farneisiau a gorffeniadau eraill
 • Defnyddio brwshis, rholeri neu gyfarpar chwistrellu
 • Gosod paentiau preimio a chotiau isaf, neu farneisiau a gwydreddau
 • Papuro waliau
 • Cyfrifo'r deunyddiau sydd eu hangen ar gyfer prosiect
 • Cael gwared ag hen baent neu bapur wal trwy sandio neu grafu, neu drwy ddefnyddio gynnau gwres, tynwyr paent hylif neu dynwyr stêm
 • Codi tyrau sgaffaldau ac ysgolion
 • Cymysgu paent hyd at arlliw y cytunwyd arno
 • Gosod cynfasau llwch i amddiffyn ardaloedd rhag paent
 • Paratoi arwynebau ar gyfer addurno trwy lenwi tyllau a selio craciau
 • Tacluso a glanhau eich offer
 • Gweithio mewn busnesau neu gartrefi cleientiaid.

Faint allech chi ei ennill fel paentiwr ac addurnwr?

 • Gall paentwyr ac addurnwyr newydd eu hyfforddi ennill £17,000 - £20,000
 • Gall paentwyr ac addurnwyr gyda rhagor o brofiad ennill £20,000 - £30,000
 • Gall paentwyr ac addurnwyr hŷn meistr ennill £30,000 - £50,000
 • Mae paentwyr ac addurnwyr hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.*

Mae oriau a chyflog yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr ac unrhyw oramser y gallech ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Gwiriwch y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer paentwyr ac addurnwyr:

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu postio wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a dilyniant

Ar ôl i chi gymhwyso, gallech chi wneud NVQ Lefel 3 mewn Gorffen Addurnol a Phaentio Diwydiannol i wella eich rhagolygon swyddi.

Gydag amser gallech chi ddod yn rheolwr tîm neu'n oruchwyliwr ac ennill cyflog uwch. Gallech symud i faes adeiladu cysylltiedig megis dylunio mewnol, cadwraeth hanesyddol, neu ddylunio setiau. Fel arall, gallech chi hyfforddi mewn amcangyfrif neu reoli contractau.

Mae rhai paentwyr ac addurnwyr yn sefydlu eu busnes eu hunain. Gallech weithio fel isgontractwr ar brosiectau mwy a gosod eich cyfraddau dyddiol eich hun.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peintiwr ac Addurnwr Mae peintiwr ac addurnwr cymwysedig yn gweithio ar ystod eang o brosiectau peint...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080