Facebook Pixel

Peintiwr ac addurnwr

Mae paentwyr ac addurnwyr yn dod â lleoedd bob dydd yn fyw. Maent yn paratoi ac yn gosod paent, papur wal a gorffeniadau eraill ar arwynebau, dan do ac yn yr awyr agored. Fel paentiwr ac addurnwr, byddai galw mawr am eich gwasanaeth. Gallech chwarae rhan allweddol yn y gwaith o drawsnewid prosiectau preswyl, masnachol a diwydiannol, neu gallech arbenigo mewn gwaith adnewyddu neu gynnal adeiladau treftadaeth.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

42-44

Y nifer sy’n gyflogedig yn y DG

112,800

Sut i ddod yn baentiwr ac addurnwr

Mae sawl ffordd o ddod yn beintiwr ac addurnwr. Gallech chi ddilyn cwrs coleg, prentisiaeth, neu hyfforddiant yn y gwaith.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod rhai gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Efallai y bydd eich coleg neu eich darparwr hyfforddiant lleol yn cynnig cyrsiau, fel Diploma Lefel 2 neu 3 mewn Peintio ac Addurno.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2)
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3).

Mae rhai colegau'n cynnig cyrsiau byr, rhan-amser yn y maes peintio ac addurno a allai fod yn ffordd dda o weld os mai dyma'r swydd iawn i chi, yn enwedig os nad oes gennych chi brofiad neu os ydych chi'n ystyried newid gyrfa.

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Hyfforddeiaeth

Os ydych chi rhwng 16 a 24 oed, efallai eich bod yn gymwys i wneud hyfforddeiaeth. Cwrs byr yw hwn (2 wythnos - 6 mis) sy’n eich helpu i gael profiad gwaith yn y rôl o’ch dewis.

> Rhagor o wybodaeth am hyfforddeiaethau

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni peintio ac addurno yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Mae’n cymryd oddeutu dwy flynedd i gwblhau prentisiaeth ganolradd. Os gall eich cyflogwr roi'r profiadau iawn i chi, gallech symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch neu arbenigo mewn adnewyddu treftadaeth a hanesyddol.

Efallai y bydd angen TGAU (gan gynnwys Saesneg a mathemateg) neu gymhwyster cyfatebol arnoch i ddilyn prentisiaeth, ond nid yw pob cyflogwr yn gofyn am gymwysterau ffurfiol.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i waith yn helpu peintiwr/addurnwr cymwys ac ennill cymwysterau drwy astudio’n rhan-amser.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio ym maes adeiladu. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel peintiwr ac addurnwr:

 • Gweithio’n drylwyr a rhoi sylw i fanylion
 • Hyblyg ac yn agored i newid
 • Gallu derbyn beirniadaeth a gweithio’n dda dan bwysau
 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid
 • Gwybodaeth am ddiogelwch y cyhoedd
 • Sgiliau rheoli busnes
 • Gallu cyflawni tasgau sylfaenol ar gyfrifiadur neu ddyfais yn y llaw

Beth mae peintiwr ac addurnwr yn ei wneud?

Fel peintiwr ac addurnwr, byddwch yn gyfrifol am amryw o wahanol dasgau – fel rhoi paent a staeniau ar ystafelloedd, dodrefn neu gyfarpar newydd, neu gallech chi fod yn cynorthwyo gyda phrosiectau eraill.

Mae swydd peintiwr ac addurnwr yn amrywio, a gall gynnwys y dyletswyddau canlynol:

 • Rhoi paent, staeniau, farneisiau a gorffeniadau eraill
 • Defnyddio brwshys, rholeri neu gyfarpar chwistrellu
 • Rhoi paent preimio a chotiau isaf, neu farneisiau a gwydreddau
 • Gosod papur wal
 • Cyfrifo faint o ddeunyddiau sydd eu hangen ar gyfer prosiect
 • Tynnu hen baent neu bapur wal drwy sandio neu grafu, neu drwy ddefnyddio gynnau gwres, hylif codi paent neu stemwyr tynnu paent neu bapur wal
 • Cymysgu paent i arlliw a gytunwyd arno
 • Gosod gorchuddion llwch i ddiogelu ardaloedd rhag paent
 • Paratoi arwynebau ar gyfer addurno drwy lenwi tyllau a selio craciau
 • Tacluso a glanhau eich offer
 • Gweithio yng nghartrefi neu fusnesau eich cleientiaid.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel peintiwr ac addurnwr?

Mae’r cyflog disgwyliedig i beintiwr ac addurnwr yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall peintwyr ac addurnwyr sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £20,000
 • Gall peintwyr ac addurnwyr hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £20,000 - £30,000
 • Gall peintwyr ac addurnwyr uwch/meistr ennill £30,000 - £50,000
 • Peintwyr ac addurnwyr hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer peintwyr ac addurnwyr 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Ar ôl i chi gymhwyso, fe allech chi wneud NVQ Lefel 3 mewn Gorffeniadau Addurnol a Phaentio Diwydiannol i wella eich rhagolygon am waith.

Gydag amser, gallech symud ymlaen i fod yn rheolwr tîm neu’n oruchwyliwr ac ennill cyflog uwch. Gallech symud i faes adeiladu cysylltiedig fel dylunio mewnol, cadwraeth hanesyddol neu ddylunio setiau. Neu, gallech hyfforddi i amcangyfrif neu reoli contractau.

Mae rhai peintwyr ac addurnwyr yn sefydlu eu busnes eu hunain. Gallech weithio fel is-gontractwr ar brosiectau mwy a gosod eich cyfraddau tâl eich hun.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peintiwr ac addurnwr Trawsnewidiwch ofodau bob dydd drwy baentio, papuro waliau a gweithio gyda chlei...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr hunangyflogedig Fel contractwr neu is-gontractwr, byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda’ch cle...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080