Facebook Pixel

Peiriannydd adran dwnelu

Peiriannydd adran

Mae peiriannydd adran dwnelu yn ymwneud â’r gwaith o gynllunio a dylunio prosiectau twnelu. Gall hyn gynnwys dylunio strwythurau twnnel a chaffael y deunyddiau sydd eu hangen i’w hadeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

42-45

Sut i fod yn beiriannydd adran dwnelu

Mae sawl ffordd o ddod yn beiriannydd adran dwnelu. Gallech gwblhau gradd prifysgol neu gwrs coleg, prentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Fel arfer, i fod yn beiriannydd adran dwnelu, bydd angen i chi gael gradd mewn pwnc perthnasol, fel:

 • Peirianneg sifil
 • Peirianneg adeiladu.
 • Astudiaethau adeiladu
 • Peirianneg strwythurol.

Fel arfer bydd angen 2 - 3 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol, arnoch.

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech astudio mewn coleg i'ch helpu i ddod yn beiriannydd adran dwnelu. Mae cyrsiau coleg perthnasol yn cynnwys:

 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) Lefel 4 mewn Peirianneg Sifil
 • Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) Lefel 5 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig.  

Fel arfer, bydd angen 1 - 2 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol, arnoch i astudio am HNC neu HND.

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau gradd-brentisiaeth fel peiriannydd sifil ac wedyn arbenigo mewn bod yn beiriannydd adran dwnelu.

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • 5 TGAU (gan gynnwys Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth) ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol
 • 2 - 3 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad mewn rôl beirianyddol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni i gael profiad ar safle fel peiriannydd adran dwnelu. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i beiriannydd adran dwnelu mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel peiriannydd adran dwnelu. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel peiriannydd adran dwnelu: 

 • Dealltwriaeth o adeiladu
 • Sgiliau mathemategol, TG a meddwl dadansoddol rhagorol
 • Gwaith tîm a sgiliau cyfathrebu
 • Sylw da i fanylion

Beth mae peiriannydd adran dwnelu yn ei wneud?

Fel peiriannydd adran dwnelu, byddwch yn gyfrifol am ddylunio, cynllunio a rhaglennu prosiectau twnelu.

Gall swydd peiriannydd adran dwnelu gynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Cynllunio a dylunio prosiectau twnelu
 • Goruchwylio’r gwaith o ddethol a chaffael deunyddiau 
 • Dehongli dogfennau dylunio contractau
 • Bod yn brif gynghorydd technegol ar gyfer isgontractwyr, crefftwyr a gweithwyr ar safle adeiladu
 • Datblygu systemau gweithio diogel a datganiadau dull
 • Monitro a rheoli cyllidebau
 • Sicrhau bod y gwaith a wneir yn cadw at y fanyleb
 • Mynychu cyfarfodydd cynnydd rheolaidd
 • Rheoli’r safle o ddydd i ddydd
 • Gwaith cynllunio a threfnu cyfleusterau ar y safle er mwyn cwrdd ag amserlenni y cytunwyd arnynt 
 • Goruchwylio’r gwaith o reoli ansawdd ac iechyd a diogelwch ar y safle
 • Paratoi adroddiadau cynnydd
 • Datrys unrhyw anawsterau technegol annisgwyl 
 • Cynllunio’r gwaith o adeiladu siambrau concrit wedi’i chwistrellu a ffurfio twneli
 • Goruchwylio’r defnydd o beiriannau tyllu twnnel arbenigol a chynllunio ffyrdd o leihau’r effaith ar yr amgylchedd.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel peiriannydd adran dwnelu?

Mae’r cyflog disgwyliedig i beiriannydd adran dwnelu yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall peirianwyr adran dwnelu sydd newydd eu hyfforddi ennill £25,000 - £30,000
 • Gall peirianwyr adran dwnelu hyfforddedig gyda pheth profiad ennill £30,000 - £35,000
 • Gall uwch beirianwyr adran dwnelu ennill £35,000 - £45,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf i beirianwyr adran dwnelu: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel peiriannydd adran dwnelu, gallech chi drosglwyddo eich sgiliau i rôl debyg fel peiriannwr sifil neu beiriannydd strwythurol.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd adran dwnelu Cynllunio a pheiriannu wrth adeiladu amrywiaeth o brosiectau adran dwnelu. Dysgw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd sifil Mae peirianwyr sifil yn chwarae'r rhan bwysig o gynllunio, dylunio a rheoli pros...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080