Facebook Pixel

Peiriannydd Prosesau Niwclear

Mae peirianwyr prosesau niwclear yn gyfrifol am ddylunio a rheoli'r broses o redeg gorsafoedd ynni niwclear mewn ffordd ddiogel a chynhyrchiol.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 41

Sut i ddod yn Peiriannydd Prosesau Niwclear

Er mwyn cael mynediad i'r swydd hon, fel rheol bydd arnoch angen HNC/HND, gradd sylfaen neu radd mewn pwnc perthnasol megis peirianneg gemegol, peirianneg fecanyddol, mathemateg, ffiseg neu beirianneg drydanol.

Hefyd mae nifer fach o gyrsiau prifysgol sy'n benodol i beirianneg niwclear a dadgomisiynu niwclear. Mae rhai cyflogwyr hefyd yn chwilio am gymwysterau ôl-radd. 

I wneud gradd beirianneg neu wyddoniaeth, fel rheol bydd arnoch angen o leiaf pum TGAU (A-C) neu eu cymwysterau cyfwerth yn yr Alban a Chymru, ynghyd â thair Lefel A gan gynnwys mathemateg a phwnc gwyddoniaeth.

Ar gyfer rhai swyddi yn y diwydiant niwclear efallai y bydd gofyn i chi fynd trwy broses wirio ddiogelwch.


Beth mae Peiriannydd Prosesau Niwclear yn ei wneud?

 • Dylunio ac adeiladu gweithfeydd a chyfarpar niwclear newydd
 • Monitro a mesur lefelau ymbelydredd
 • Gwaredu gwastraff niwclear yn ddiogel
 • Gwneud gwaith cynnal a chadw
 • Sicrhau bod strwythur y weithfa'n cydymffurfio â deddfwriaeth
 • Goruchwylio technegwyr gorsafoedd pŵer
 • Dadgomisiynu unrhyw safleoedd sydd wedi'u cau i lawr gan gynnwys datgymalu unrhyw strwythurau neu adeiladau a sicrhau bod unrhyw ddeunydd ymbelydrol yn cael ei waredu'n ddiogel
 • Trin deunydd ymbelydrol yn ddiogel
 • Cyflenwi trydan i'r DU trwy weithfeydd ynni niwclear, gan gynhyrchu ynni ar gyfer defnydd busnes a domestig
 • Mewn gweithrediadau prosesu gorsafoedd pŵer, gallech weithio system sifft saith diwrnod, sy'n cynnwys penwythnosau, nosweithiau a nosau
 • Os ydych chi'n gweithio mewn rôl ymchwilio a datblygu, byddech fel arfer yn gweithio oriau swyddfa safonol, fel arfer 40 awr yr wythnos

Cyflog

 • Gall Peirianwyr Prosesau Niwclear newydd eu hyfforddi ennill rhwng £25,000 - £30,000
 • Gall Peirianwyr Prosesau Niwclear hyfforddedig, profiadol ennill rhwng £30,000 a £60,000
 • Gall Uwch Beirianwyr Prosesau Niwclear ennill dros £60,000 y flwyddyn

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a chyfrifoldebau.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080