Facebook Pixel

Peiriannydd weldio

Mae peirianwyr weldio yn weldwyr hyfforddedig sy’n gweithio ar ddyluniad, gwaith cynnal a chadw a datblygiad amrywiaeth eang o systemau weldio o fewn diwydiannau fel aerofod, gweithrediadau adeiladu a pheirianneg sifil. Efallai y byddent yn ymchwilio i dechnegau weldio mwy effeithiol neu ddylunio cyfarpar mwy effeithlon er mwyn helpu yn y broses o weldio.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

35 - 40

Sut i ddod yn peiriannydd weldio

I ddod yn beiriannydd weldio, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud cwrs yn y brifysgol neu'r coleg, gwneud prentisiaeth neu wneud cais am swydd yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i ddod yn beiriannydd weldio  i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Prifysgol/Cynllun hyfforddi graddedigion 

Gallech ddod yn beiriannydd weldio drwy gwblhau gradd mewn pwnc perthnasol fel peirianneg neu ddisgyblaeth debyg. Gallech gwblhau gradd sylfaen  sy’n ddiwydiant-achrededig, Diploma Cenedlaethol Uwch neu radd israddedig.  

Gallech astudio ar gyfer BEng neu MEng mewn Gwyddoniaeth Meteleg a Deunyddiau neu Beirianneg neu MSc mewn Peirianneg Weldio.  

Mae Diploma Cenedlaethol Uwch neu Dystysgrif Genedlaethol Uwch mewn cymhwyster perthnasol yn cynnig llwybr mynediad arall. Ar ôl i chi orffen eich cwrs, efallai y gallech ennill mynediad i’r ail neu’r drydedd flwyddyn o gwrs gradd peirianneg berthnasol.  

Yna, gallech wneud cais ar gyfer cynlluniau hyfforddi graddedig gyda chwmnïau adeiladu neu gwmnïau peirianneg. 

Gallech hefyd astudio ar gyfer gradd ôl-raddedig mewn peirianneg, gan fod rhai cyflogwyr yn gofyn am y lefel hon o arbenigedd. 

Yn gyffredinol, bydd angen: 

 • 1 - 2 Lefel A (neu gyfwerth) (gradd sylfaen neu ddiploma cenedlaethol uwch) 
 • 2 - 3 Lefel A  (neu gyfwerth) (gradd israddedig) 
 • Gradd dosbarth gyntaf (dyfarniad ôl-raddedig). 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

Gallech gwblhau cwrs coleg i ddod yn wneuthurwr weldio ac yna gweithio tuag at  gyrraedd cymwysterau uwch i ddod yn beiriannydd weldio. 

Yn gyffredinol, bydd angen: 

 • O leiaf 2 TGAU (neu gyfwerth) gyda graddau 9 i 3 (A* i D) (cwrs lefel 2) 
 • 4- 5 TGAU (neu gyfwerth) gyda graddau 9 i 4 (A* i C) (cwrs lefel 3) 

Prentisiaeth 

Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda o ymuno â’r diwydiant. 

I wneud prentisiaeth, bydd angen hyd at 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych rywfaint o brofiad blaenorol neu gymwysterau perthnasol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad o weithio fel peiriannydd weldio. I ddechrau, efallai y byddwch yn helpu peiriannydd weldio mwy profiadol ac yn camu ymlaen wrth i’ch gallu ddatblygu. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel rheolwr cydymffurfio. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 


Beth mae peiriannydd weldio yn ei wneud?

Fel peiriannydd weldio, gallech fod yn  gwneud y canlynol: 

 • Gweithio ar ddyluniad,  gwaith cynnal a chadw a datblygiad amrywiaeth eang o systemau a chyfarpar weldio 
 • Harneisio’r technegau diweddaraf, megis laser a thechnoleg trawst electron, ar gyfer eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o brosiectau adeiladu 
 • Hyfforddi weldwyr eraill ar dechnegau newydd, prosesau neu newidiadau mewn dyluniad 
 • Gwerthuso prosesau, goruchwylio weldwyr ar brosiectau a newid y broses er mwyn sicrhau gwelliannau 
 • Wedi’i leoli mewn un lleoliad, ond efallai y bydd cyfleoedd ar gyfer secondiad unai yn y DU neu dramor. 

Faint y gallech ei ennill fel peiriannydd weldio?

Mae'r cyflog disgwyliedig yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall peiriannydd weldio sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 a £25,000 y flwyddyn 
 • Gall peiriannydd weldio hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £25,000 a £30,000 y flwyddyn 
 • Gall peiriannydd weldio uwch neu siartredig ennill  tua £35,000 * 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. Mae cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella gyda statws siartredig.  

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Peiriannydd weldio sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Gallech gychwyn ar eich gyrfa fel peiriannydd weldio dan hyfforddiant. Ar ôl i chi gymhwyso fel peiriannydd weldio, gallech ddod yn beiriannydd weldio uwch neu wneud gwaith rheoli ac ennill cyflog uwch. 

Byddech yn cynyddu eich cyflogadwyedd ac yn ennill cyflog uwch drwy ennill statws siartredig drwy’r Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB) neu sefydliad proffesiynol arall megis Y Sefydliad Weldio

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd weldio Mae peirianwyr weldio yn gweithio ar ddylunio, cynnal a chadw a datblygu ystod e...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd strwythurol Mae peirianwyr strwythurol yn dylunio strwythurau i wrthsefyll straen a phwysau ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080