Facebook Pixel

Plastrwr

Mae plastrwyr yn llyfnu neu'n creu gorffeniad addurnol ar waliau a nenfydau mewnol. Maent hefyd yn rhoi rendr a gorffeniadau ar waliau allanol. Mae'r rhan fwyaf o adeiladau newydd a llawer o brosiectau adnewyddu yn galw am blastrwr, i roi naws newydd i ystafell, atgyweirio difrod neu ddod â lle yn ôl yn fyw.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

43 - 45

Y nifer sy’n gyflogedig yn y DG

52,100

Sut i ddod yn blastrwr

Mae sawl llwybr i ddod yn blastrwr. Gallwch chi ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch chi wrth wneud cwrs coleg, prentisiaeth neu hyfforddi ar y swydd.

Dylech archwilio'r llwybrau hyn i ganfod pa un yw'r un cywir i chi. Er y bydd rhai o'r opsiynau hyn yn rhestru gofynion cymhwyso, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sydd yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Gallai fod angen cerdyn  Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladuarnoch chi(CSCS) i weithio ar safle adeiladu.

Darparwr coleg/hyfforddiant

Efallai y bydd eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant lleol yn cynnig cyrsiau plastro: Gallech astudio ar gyfer Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu - Plastro, Diploma Lefel 2 mewn Plastro neu Ddiploma Technegol Uwch Lefel 3 mewn Plastro.

Bydd angen:

 • Hyd at 2 TGAU ar raddau 3 i 1 (D i G), neu gyfatebol (cwrs lefel 1)
 • 2 neu ragor o TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gyfatebol (cwrs lefel 2).
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gyfwerth (cwrs lefel 3) arnoch chi.

> Canfod cwrs yn agos atoch chi

> Cyngor ar gyllido

Hyfforddeiaeth

Os ydych rhwng 16 a 24 oed gallech chi fod yn gymwys i gael hyfforddeiaeth. Cwrs byr yw hwn (2 wythnos - 6 mis) sy'n eich helpu i ennill profiad gwaith yn eich rôl ddewisol.

> Dysgwch ragor am hyfforddeiaethau

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu yn ffordd dda i mewn i'r diwydiant.

Mae prentisiaethau yn agored i bawb dros 16 oed. Fel prentis, byddwch yn cael eich cyflogi'n llawn gan eich cwmni a disgwylir i chi weithio isafswm o 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng profiad ar y swydd a choleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Mae prentisiaeth blastro ganolradd yn cymryd tua dwy flynedd i'w chwblhau. Os yw eich cyflogwr yn gallu cynnig y profiadau cywir i chi gallech chi symud ymlaen at gymhwyster Lefel 3.

> Canfod prentisiaeth yn agos atoch chi

> Canllaw i brentisiaethau

Gwaith

Efallai y bydd plastrwr profiadol yn cynnig gwaith i chi fel llafurwr i'ch cychwyn ar eich llwybr gyrfa.   Yna gallai'ch cyflogwr ddarparu hyfforddiant fel y gallwch ddod yn blastrwr.

Os ydyn nhw'n aelod o Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) efallai y bydd eich cyflogwr yn gallu hawlio grant tuag at eich cyflogaeth. Mae'r llywodraeth hefyd yn cynnig grantiau i gyflogwyr sy'n cymryd prentisiaid.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol i ennill cyflogaeth o fewn y diwydiant adeiladu. Gallech chi ennill hwn yn yr ysgol, neu wrth weithio ar benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio ym maes adeiladu. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith wedi'i restru ar eich CV.

> Dysgwch ragor am brofiad gwaith


Beth mae plastrwr yn ei wneud?

Fel plastrwr gallech:

 • Weithio'n gyflym i gymysgu a gosod gwahanol fathau o blastr i waliau a nenfydau mewnol
 • Gwneud plastro solet a gosod gorffeniadau gwlyb
 • Leinio sych, h.y. gosod canolfuriau mewnol â byrddau plastr neu fyrddau wal
 • Gosod gorchuddion amddiffynnol ar waliau allanol fel gro chwipio, rendr tywod neu sment
 • Cyfrifo faint o blastr/rendr sydd ei angen arnoch ar gyfer y gwaith dan sylw
 • Gwneud atgyweiriadau bach, adnewyddu cartrefi, neu weithio fel rhan o dîm ar brosiectau masnachol mawr
 • Defnyddio plastro ffibrog a mowldiau a chastiau i greu gwaith plastr addurnol
 • Gweithio yng nghartref neu fusnes cleient, ar safle adeiladu neu mewn gweithdy.


Faint allech chi ei ennill fel plastrwr?

 • Gall plastrwyr sydd newydd eu hyfforddi ennill £19,000 - £25,000
 • Gall plastrwy gyda rhywfaint o brofiad ennill £25,000 - £30,000
 • Gall plastrwy uwch ennill dros £35,000
 • Mae plastrwyr hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.*

Mae oriau a chyflog yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr ac unrhyw oramser y gallech ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Gwiriwch y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer plastrwyr:

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu postio wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a dilyniant

Os ydych chi'n gweithio fel rhan o dîm, gallech chi symud ymlaen i rôl oruchwylio er mwyn ennill cyflog uwch. Gallech hefyd symud i faes cysylltiedig megis leinio sych, gosod nenfydau neu ddod yn weithredwr systemau partisiynu.

Gallech arbenigo er mwyn dod yn beiriannydd neu dechnegydd safle adeiladu, neu ymsefydlu fel isgontractwr hunangyflogedig.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Plastrwr Mae'r plastrwr yn aelod anhepgor o'r rhan fwyaf o safleoedd adeiladu – mae'n gwn...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gweithiwr leinin sych Mae gweithiwr leinin sych yn creu'r waliau a'r ystafelloedd mewn adeilad. Mae he...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gweithredwyr paredau Mae gweithredwr paredau yn rhannu adeilad yn bob math o ofodau y tu mewn. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Safle Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goru...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080