Facebook Pixel

Plastrwr

Mae plastrwyr yn llyfnu neu'n creu gorffeniad addurnol ar waliau a nenfydau mewnol. Maent hefyd yn rhoi rendr a gorffeniadau ar waliau allanol. Mae'r rhan fwyaf o adeiladau newydd a llawer o brosiectau adnewyddu yn galw am blastrwr, i roi naws newydd i ystafell, atgyweirio difrod neu ddod â lle yn ôl yn fyw.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

43-45

Y nifer sy’n gyflogedig yn y DG

52,100

Sut i ddod yn blastrwr

Mae sawl llwybr i ddod yn blastrwr. Gallwch chi ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch chi wrth wneud cwrs coleg, prentisiaeth neu hyfforddi ar y swydd.

Dylech archwilio'r llwybrau hyn i ganfod pa un yw'r un cywir i chi. Er y bydd rhai o'r opsiynau hyn yn rhestru gofynion cymhwyso, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sydd yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Gallai fod angen cerdyn  Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladuarnoch chi(CSCS) i weithio ar safle adeiladu.

Darparwr coleg/hyfforddiant

Efallai y bydd eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant lleol yn cynnig cyrsiau plastro: Gallech astudio ar gyfer Dyfarniad Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu - Plastro, Diploma Lefel 2 mewn Plastro neu Ddiploma Technegol Uwch Lefel 3 mewn Plastro.

Bydd angen:

 • Hyd at 2 TGAU ar raddau 3 i 1 (D i G), neu gyfatebol (cwrs lefel 1)
 • 2 neu ragor o TGAU ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gyfatebol (cwrs lefel 2).
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gyfwerth (cwrs lefel 3) arnoch chi.

> Canfod cwrs yn agos atoch chi

> Cyngor ar gyllido

Hyfforddeiaeth

Os ydych rhwng 16 a 24 oed gallech chi fod yn gymwys i gael hyfforddeiaeth. Cwrs byr yw hwn (2 wythnos - 6 mis) sy'n eich helpu i ennill profiad gwaith yn eich rôl ddewisol.

> Dysgwch ragor am hyfforddeiaethau

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu yn ffordd dda i mewn i'r diwydiant.

Mae prentisiaethau yn agored i bawb dros 16 oed. Fel prentis, byddwch yn cael eich cyflogi'n llawn gan eich cwmni a disgwylir i chi weithio isafswm o 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng profiad ar y swydd a choleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Mae prentisiaeth blastro ganolradd yn cymryd tua dwy flynedd i'w chwblhau. Os yw eich cyflogwr yn gallu cynnig y profiadau cywir i chi gallech chi symud ymlaen at gymhwyster Lefel 3.

> Canfod prentisiaeth yn agos atoch chi

> Canllaw i brentisiaethau

Gwaith

Efallai y bydd plastrwr profiadol yn cynnig gwaith i chi fel llafurwr i'ch cychwyn ar eich llwybr gyrfa.   Yna gallai'ch cyflogwr ddarparu hyfforddiant fel y gallwch ddod yn blastrwr.

Os ydyn nhw'n aelod o Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) efallai y bydd eich cyflogwr yn gallu hawlio grant tuag at eich cyflogaeth. Mae'r llywodraeth hefyd yn cynnig grantiau i gyflogwyr sy'n cymryd prentisiaid.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol i ennill cyflogaeth o fewn y diwydiant adeiladu. Gallech chi ennill hwn yn yr ysgol, neu wrth weithio ar benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio ym maes adeiladu. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith wedi'i restru ar eich CV.

> Dysgwch ragor am brofiad gwaith


Beth mae plastrwr yn ei wneud?

Fel plastrwr gallech:

 • Weithio'n gyflym i gymysgu a gosod gwahanol fathau o blastr i waliau a nenfydau mewnol
 • Gwneud plastro solet a gosod gorffeniadau gwlyb
 • Leinio sych, h.y. gosod canolfuriau mewnol â byrddau plastr neu fyrddau wal
 • Gosod gorchuddion amddiffynnol ar waliau allanol fel gro chwipio, rendr tywod neu sment
 • Cyfrifo faint o blastr/rendr sydd ei angen arnoch ar gyfer y gwaith dan sylw
 • Gwneud atgyweiriadau bach, adnewyddu cartrefi, neu weithio fel rhan o dîm ar brosiectau masnachol mawr
 • Defnyddio plastro ffibrog a mowldiau a chastiau i greu gwaith plastr addurnol
 • Gweithio yng nghartref neu fusnes cleient, ar safle adeiladu neu mewn gweithdy.


Faint allech chi ei ennill fel plastrwr?

 • Gall plastrwyr sydd newydd eu hyfforddi ennill £19,000 - £25,000
 • Gall plastrwy gyda rhywfaint o brofiad ennill £25,000 - £30,000
 • Gall plastrwy uwch ennill dros £35,000
 • Mae plastrwyr hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.*

Mae oriau a chyflog yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr ac unrhyw oramser y gallech ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Gwiriwch y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer plastrwyr:

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu postio wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a dilyniant

Os ydych chi'n gweithio fel rhan o dîm, gallech chi symud ymlaen i rôl oruchwylio er mwyn ennill cyflog uwch. Gallech hefyd symud i faes cysylltiedig megis leinio sych, gosod nenfydau neu ddod yn weithredwr systemau partisiynu.

Gallech arbenigo er mwyn dod yn beiriannydd neu dechnegydd safle adeiladu, neu ymsefydlu fel isgontractwr hunangyflogedig.


Dyluniwyd y wefan gan S8080