Facebook Pixel

Prisiwr tir ac eiddo

Asiant eiddo

Mae priswyr tir ac eiddo yn rhoi cyngor proffesiynol i unigolion a busnesau sy’n prynu, gwerthu a rhentu tir ac eiddo. Maent yn amcangyfrif gwerth tir, adeiladau ac eiddo tirol ar y farchnad, er mwyn helpu eu cleientiaid i wneud yr elw mwyaf o gytundeb gwerthu neu rentu.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

38-40

Sut i fod yn brisiwr tir ac eiddo

Mae sawl ffordd o ddod yn brisiwr tir ac eiddo. Gallech chi ddilyn cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth neu hyfforddiant yn y gwaith. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn brisiwr tir ac eiddo i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod rhai gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Prifysgol

Gallech gwblhau gradd i ddod yn brisiwr tir ac eiddo, megis: 

 • Datblygu a phrisio eiddo 
 • Rheoli eiddo tirol 
 • Gwasanaeth mesur meintiau neu adeiladau 
 • Rheolaeth fasnachol. 

Neu, gallech gwblhau cymhwyster uwch arbenigol a gymeradwyir gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, neu gwrs dysgu o bell gyda'r University College of Estate Management

Os oes gennych chi radd israddedig heb ei hachredu mewn pwnc perthnasol, fel y gyfraith, economeg neu fathemateg, gallech gwblhau cymhwyster ôl-radd achrededig mewn arolygu i’ch helpu i ddod yn brisiwr tir ac eiddo. 

Mae rhai cyflogwyr yn hysbysebu cynlluniau hyfforddi graddedigion ar gyfer priswyr tir ac eiddo lefel mynediad a fyddai'n eich helpu i ddatblygu eich sgiliau yn y gweithle. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth (gradd israddedig) 
 • Gradd mewn unrhyw bwnc (gradd ôl-raddedig). 

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor am gyllid 

Coleg/darparwyr hyfforddiant 

Gallech gwblhau cwrs coleg sy'n cynnig cyflwyniad i arolygu i’ch helpu ar eich llwybr gyrfa i ddod yn brisiwr tir ac eiddo, fel diploma lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig neu Lefel T mewn Dylunio, Arolygu a Chynllunio Adeiladu.  

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 3 TGAU, neu gymhwyster cyfatebol, ar radd 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg (cwrs lefel 3) 
 • O leiaf 5 TGAU, neu gymhwyster cyfatebol, ar radd 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg (lefel T). 

Neu, gallech hyfforddi yn y gyfraith neu drawsgludo i ddysgu gwybodaeth ddefnyddiol am yrfa ym maes prisio tir ac eiddo. 

Gallech gwblhau cymhwyster proffesiynol drwy Gyngor y Trawsgludwyr Trwyddedig (CLC) fel Diploma Lefel 4 mewn Cyfraith ac Ymarfer Trawsgludo neu Ddiploma Lefel 6 mewn Cyfraith ac Ymarfer Trawsgludo. 

Os byddai’n well gennych ganolbwyntio ar y gyfraith, gallech gwblhau Diploma Proffesiynol Lefel 3 mewn Cyfraith ac Ymarfer neu Ddiploma Uwch Proffesiynol Lefel 6 mewn Cyfraith ac Ymarfer. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3 neu 4) 
 • 2 - 3 lefel A neu gyfwerth (cwrs lefel 6).  

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi 

> Cyngor am gyllid  

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau gradd-brentisiaeth syrfëwr siartredig i’ch helpu i gael swydd fel prisiwr tir ac eiddo. 

Bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) a lefel A (neu gymhwyster cyfatebol) ar gyfer gradd-brentisiaeth. 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a mynd i’r coleg neu at ddarparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi 

> Canllawiau i brentisiaethau 

Gwaith

Os oes gennych brofiad blaenorol o weithio i asiant eiddo neu asiant tir, neu gymwysterau sy’n eich galluogi i weithio fel technegydd arolygu, mae'n bosib y gallwch ennill rhagor o gymwysterau wrth weithio er mwyn dod yn brisiwr tir ac eiddo. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel prisiwr tir ac eiddo. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel prisiwr tir ac eiddo:  

 • Dealltwriaeth o adeiladu
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol 
 • Sgiliau meddwl yn ddadansoddol a mathemateg da 
 • Gallu i roi sylw trylwyr i fanylion. 

Beth mae prisiwr tir ac eiddo yn ei wneud?

Fel prisiwr tir ac eiddo, byddech yn cynghori cleientiaid ynghylch gwerth eu tir, adeiladau neu eiddo masnachol. Gallech weithio i asiant eiddo, neu awdurdod lleol, gan helpu i osod cyfraddau’r dreth gyngor.  

Mae swydd prisiwr tir ac eiddo yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Amcangyfrif gwerth tir, adeiladau ac eiddo masnachol (eiddo tirol) ar y farchnad 
 • Helpu cleientiaid i wneud yr elw mwyaf wrth werthu neu rentu eu heiddo 
 • Cynnal ymchwil i asedau cleientiaid 
 • Ysgrifennu adroddiadau manwl 
 • Trefnu arwerthiannau, marchnata eiddo i ddarpar gynigwyr a rheoli gwerthiant 
 • Ymgymryd â gwaith prisio busnes ac yswiriant 
 • Cwblhau asesiadau iawndal 
 • Cynnig arfarniadau buddsoddi a chyngor 
 • Datrys anghydfodau sy'n ymwneud â gwerthu tir ac eiddo 
 • Cael y newyddion diweddaraf am y farchnad eiddo. 

Faint o gyflog allech chi ei gael fel prisiwr tir ac eiddo?

Mae’r cyflog disgwyliedig i brisiwr tir ac eiddo yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall priswyr tir ac eiddo sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £20,000
 • Gall priswyr tir ac eiddo profiadol ennill hyd at £45,000*. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer priswyr tir ac eiddo:  

 Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel prisiwr tir ac eiddo, gallech symud ymlaen i swydd uwch fel rheolwr prosiect neu gyfarwyddwr. 

Gallech ddefnyddio eich sgiliau i symud i rôl fel prynwr tir neu gynghorydd gwerthu eiddo. 

Neu, gallech sefydlu eich hun fel ymgynghorydd hunan-gyflogedig. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080