Facebook Pixel

Profwr trydanol

Peiriannydd profi trydanol, profwr PAT

Mae profwyr trydanol yn arolygu, yn profi ac yn archwilio gosodiadau trydanol mewn cartrefi a busnesau. Maent yn dod o hyd i namau ac yn cwblhau adroddiadau prawf i gadarnhau pa offer sy’n gweithio’n ddiogel ac yn effeithlon a pha rai sy’n cael eu condemnio fel rhai sy’n anniogel i’w defnyddio.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£36000

Oriau arferol yr wythnos

30-40

Sut i fod yn brofwr trydanol

Mae sawl ffordd o ddod yn brofwr trydanol. Gallech ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch drwy ddilyn cwrs coleg neu brentisiaeth, neu gallech wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr os oes gennych rywfaint o brofiad blaenorol. 

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn brofwr trydanol i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod rhai gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.  

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech gwblhau Diploma Lefel 2 neu 3 City & Guilds mewn Gosod Trydanol i’ch helpu i ddod yn brofwr trydanol. 

Bydd angen y canlynol arnoch:  

 • O leiaf 2 TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) ar raddau 9 i 3 (A* i D) (cwrs lefel 2)
 • 4 i 5 TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) ar raddau 9 i 4 (A* i C) (cwrs lefel 3). 

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi 

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Gallwch ennill y sgiliau i fod yn brofwr trydanol drwy gwblhau prentisiaeth gosod trydanol canolraddol neu uwch. 

Bydd angen 4 TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) ar raddau 9 i 4 (A* i C) arnoch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, i fod yn brentis-drydanwr. 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi 

> Canllawiau i brentisiaethau 

Gwaith

Os oes gennych chi TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) gan gynnwys Saesneg a mathemateg, a sgiliau ymarferol da, gallech wneud cais am swydd fel mêt, hyfforddai neu gynorthwy-ydd trydanwr. Efallai y bydd eich cyflogwr yn eich helpu i hyfforddi i gymhwyso'n llawn, a’ch galluogi i symud i rôl fel profwr trydanol. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel profwr trydanol. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel profwr trydanol:  

 • Y gallu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd llawn straen
 • Gallu gweithio’n dda gydag eraill 
 • Sylw rhagorol i fanylion 
 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid da 
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig cryf.

Beth mae profwr trydanol yn ei wneud?

Fel profwr trydanol, byddwch yn gyfrifol am archwilio systemau ac offer trydanol mewn cartrefi a busnesau i ddod o hyd i namau. Efallai y byddwch yn cynnal archwiliadau ansawdd ar adeiladau newydd neu’n cynnal profion dyfeisiau cludadwy (PAT) yn rheolaidd ar beiriannau sy’n cael eu defnyddio’n aml. 

Mae swydd profwr trydanol yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Arolygu, profi ac archwilio gosodiadau trydanol 
 • Cynnal profion dyfeisiau cludadwy (PAT) 
 • Cadw at ganllawiau’r llywodraeth a rheoleiddwyr 
 • Dod o hyd i namau neu aneffeithlonrwydd 
 • Trwsio namau neu drefnu iddynt gael eu trwsio 
 • Gweithio yn unol â safonau iechyd a diogelwch 
 • Cael dyfynbrisiau ar gyfer tasgau trwsio 
 • Cwblhau adroddiadau profi a thystysgrifau trydanol 
 • Cysylltu â chleientiaid a chydweithwyr. 

Faint allech chi ei ennill fel profwr trydanol?

Mae’r cyflog disgwyliedig i brofwr trydanol yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall profwyr trydanol sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000
 • Gall profwyr trydanol profiadol ennill £36,000* 
 • Profwyr trydanol hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer profwr trydanol:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd swyddi newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel profwr trydanol, gallech symud ymlaen i fod yn arweinydd tîm neu’n oruchwylydd, gweithio ym maes rheoli cyfleusterau, neu ar brosiectau trydanol mwy. 

Neu, gallech sefydlu eich hun fel gweithiwr hunan-gyflogedig. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080