Facebook Pixel

Prynwr tir

Negodwr tir

Mae prynwr tir yn gyfrifol am helpu busnesau ac unigolion i brynu tir sy’n addas ar gyfer adeiladu. Fel prynwr tir, byddwch yn dod o hyd i safleoedd addas ar gyfer prosiectau adeiladu, yn penderfynu a oes angen caniatâd cynllunio ac yn canfod a fydd unrhyw gyfyngiadau o ran yr hyn y gellir ei adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

38-40

Sut i fod yn brynwr tir

Mae sawl ffordd o ddod yn brynwr tir. Gallech gwblhau gradd prifysgol, prentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Mewn rhai achosion, bydd gofyn i chi feddu ar radd mewn pwnc perthnasol i fod yn brynwr tir. Dyma rai o’r pynciau perthnasol:

 • Daearyddiaeth
 • Tirfesur
 • Datblygu a phrisio eiddo
 • Syrfeo adeiladau
 • Mesur meintiau
 • Peirianneg sifil.

Neu, os oes gennych radd mewn pwnc llai penodol ar gyfer y gwaith, fel economeg, y gyfraith neu fathemateg, gallech ddilyn cymhwyster ôl-radd achrededig mewn syrfeo. 

I astudio gradd israddedig, bydd angen 2 - 3 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol arnoch fel arfer. 

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Efallai y bydd eich coleg neu'ch darparwr hyfforddiant lleol yn cynnig cyrsiau mewn TG, busnes neu weinyddu cyfreithiol, a fyddai'n eich helpu i ddechrau ar eich llwybr gyrfa tuag at fod yn brynwr tir.

Bydd angen o leiaf 3 TGAU arnoch, gan gynnwys mathemateg a Saesneg.

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau prentisiaeth i ddod yn beiriannydd draenio. Gallech hyfforddi mewn TG neu weinyddiaeth gyda chwmni adeiladu neu gofrestru ar brentisiaeth peirianneg sifil i ennill sgiliau a fyddai’n eich galluogi i ddod yn brynwr tir dan hyfforddiant ar ôl i chi gwblhau eich astudiaethau.

Bydd angen i chi gael o leiaf 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi brofiad yn y sector eiddo, fel gwerthwr tai, neu negodwr gwerthu a gosod, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar y safle fel prynwr tir. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i brynwr tir mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel prynwr tir. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel prynwr tir: 

 • Gweithio’n drylwyr a rhoi sylw i fanylion
 • Meddwl mathemategol
 • Sgiliau meddwl yn ddadansoddol
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun
 • Gwybodaeth am yr iaith Saesneg
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar
 • Dealltwriaeth o adeiladu
 • Gallu defnyddio cyfrifiadur a’r prif becynnau meddalwedd yn hyderus.

Beth mae prynwr tir yn ei wneud?

Fel prynwr tir, byddwch chi’n gyfrifol am nodi a phenderfynu pa dir sy’n briodol ar gyfer prosiectau adeiladu eich cleientiaid. Gallech chi fod yn ymwneud â phrosiectau sy’n cynnwys safleoedd preswyl newydd, adeiladau swyddfeydd, ysbytai neu barciau manwerthu.

Mae swydd prynwr tir yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Canfod ac ymweld â safleoedd ar gyfer datblygiadau posibl
 • Gwerthuso safle i benderfynu ar werth y tir ac ysgrifennu adroddiadau ar eich canfyddiadau
 • Negodi cytundebau gyda thirfeddianwyr ac asiantau, a chyflwyno syniadau mewn digwyddiadau ymgynghori
 • Deall deddfwriaeth cynllunio a gweithio’n agos gyda thimau cynllunio i asesu pa mor addas yw’r tir ar gyfer ei ddatblygu, a’r tebygolrwydd o sicrhau caniatâd ar gyfer amrywiaeth o ddatblygiadau
 • Gwireddu potensial datblygu plot o dir
 • Cynnal asesiadau
 • Cysylltu â gwerthwyr a chwmnïau allanol i drefnu arolygon safle
 • Rhoi’r holl wybodaeth berthnasol am y safle i gwmnïau syrfeo
 • Monitro’r gystadleuaeth
 • Cynnal arolygon dirlawnder a thasgau eraill wrth nodi safleoedd
 • Gwneud gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth ar gyfer adroddiadau yn ôl y cyfarwyddyd
 • Rheoli cyllidebau

Faint o gyflog allech chi ei gael fel prynwr tir?

Mae’r cyflog disgwyliedig i brynwr tir yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall prynwyr tir sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £20,000 - £25,000
 • Gall prynwyr tir hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £50,000
 • Gall uwch brynwyr tir ennill mwy na £50,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer prynwyr tir: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel prynwr tir, gallech symud i faes cysylltiedig, fel syrfëwr neu syrfëwr adeiladau. Gallech chi hefyd symud i fyny yn y rôl a dod yn arweinydd tîm, neu'n negodwr tir.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Prynwr tir Dod o hyd i’r prosiect datblygu nesaf ar gyfer eich cleient drwy werthuso, negod...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr masnachol Mae'n gyfrifol am y gyllideb ar brosiectau mawr a pharatoi bidiau newydd i ennil...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080