Facebook Pixel

Rheolwr adeiladu

Rheolwr safle

Mae rheolwyr adeiladu yn gyfrifol am reoli a chynllunio pob cam o brosiect adeiladu yn ymarferol. Maent yn sicrhau bod prosiectau adeiladu’n cael eu cwblhau’n ddiogel, o fewn y gyllideb ac yn brydlon. Fel rheolwr adeiladu, byddech chi’n goruchwylio amserlenni gwaith ac yn dirprwyo tasgau i’ch tîm i sicrhau bod pob cam o’r gwaith adeiladu yn mynd yn unol â’r cynllun.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

41-43

Sut i fod yn rheolwr adeiladu

Mae sawl ffordd o ddod yn rheolwr adeiladu. Gallwch ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i ddechrau ar eich llwybr gyrfa drwy ddilyn cwrs coleg neu brentisiaeth. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn rheolwr adeiladu i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Prifysgol

Gallech wneud gradd sylfaen, Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) neu radd israddedig sydd wedi'i hachredu gan y Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB). Mae'r pynciau perthnasol yn cynnwys astudiaethau adeiladu, arolygu, amcangyfrif, peirianneg adeiladu neu sifil, neu reoli safle adeiladu.

Yn gyffredinol bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 1 - 2 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol (gradd sylfaen neu HND)
 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth (gradd israddedig).

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.  

Gallech ddilyn uwch-brentisiaeth neu radd brentisiaeth mewn rheoli adeiladu, neu reoli dylunio ac adeiladu. Ar gyfer hyn, fel arfer bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) ar raddau 9 i 4 (A* i C) a lefelau A (neu gymhwyster cyfatebol).

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os ydych chi eisoes wedi gweithio fel amcangyfrifwr, technegydd adeiladu, syrfëwr neu oruchwyliwr safle am rai blynyddoedd a bod gennych brofiad neu gymwysterau rheoli amlwg, efallai y gallwch wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am rôl fel rheolwr adeiladu.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel rheolwr adeiladu. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr adeiladu: 

 • Dealltwriaeth o adeiladu
 • Rhinweddau arwain
 • Sgiliau rheoli amser
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar
 • Y gallu i ddatrys problemau a gweithio ar eich liwt eich hun.

Beth mae rheolwr adeiladu yn ei wneud?

Fel rheolwr adeiladu, byddwch yn gyfrifol am oruchwylio logisteg prosiect adeiladu. Gall y dyletswyddau gynnwys creu amserlenni gwaith ar gyfer eich tîm, a dyrannu cyfrifoldebau. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd ymweld â’r safle ac adrodd i uwch-reolwyr ynghylch cynnydd y prosiect.

Mae rôl rheolwr adeiladu’n cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Goruchwylio gofynion logistaidd prosiect
 • Dirprwyo gwaith i gydweithwyr yn eich tîm
 • Cyfarfod yn rheolaidd gyda chleientiaid, trydydd partïon a rheolwyr eraill i adrodd ar gynnydd
 • Gosod targedau, amcanion a chyfrifoldebau ar gyfer yr holl staff sy’n cael eu goruchwylio
 • Adolygu amseroedd, cyllideb, llafur, risg a chynlluniau prosiect yn rheolaidd i sicrhau bod y gwaith yn aros ar y trywydd iawn
 • Gosod a chytuno ar gyllidebau
 • Cynnal ymweliadau safle i archwilio gwaith, gwirio deunyddiau a sicrhau bod staff yn dilyn canllawiau iechyd a diogelwch
 • Delio â chontractau a lliniaru effaith unrhyw broblemau
 • Sicrhau bod gwaith o ansawdd yn cael ei gyflawni o fewn amserlenni contractau
 • Gweithio mewn swyddfa ac ar safle adeiladu.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel rheolwr adeiladu?

Mae’r cyflog disgwyliedig i reolwr adeiladu yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall rheolwyr adeiladu sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £25,000 - £35,000
 • Gall rheolwyr adeiladu hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £35,000 - £48,000
 • Gall rheolwyr adeiladu uwch, siartredig neu feistr ennill £48,000 - £60,000*
 • Rheolwyr adeiladu hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer rheolwyr adeiladu: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel rheolwr adeiladu, gallech symud ymlaen i fod yn uwch reolwr neu’n rheolwr prosiect, neu'n gyfarwyddwr adeiladu.

Gallech arbenigo a goruchwylio maes adeiladu penodol, fel contractau neu gynllunio. Fel arall, gallech sefydlu fel ymgynghorydd hunangyflogedig.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Mae gofyn i reolwyr adeiladu ddelio â’r ochr ymarferol o reoli a chynllunio’r br...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Yn ystod prosiect adeiladu, mae’r rheolwr contractau yn goruchwylio’r broses con...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080