Facebook Pixle

Rheolwr adeiladu

Y rheolwr adeiladu yw un o'r bobl fwyaf lefel uchel ar safle adeiladu ac ef sy'n gyfrifol am bopeth fwy neu lai.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

41 - 43

Sut i ddod yn Rheolwr adeiladu

Mae graddau sy'n gallu arwain at swydd fel rheolwr adeiladu yn cynnwys rheoli adeiladau, peirianneg, rheoli adeiladu, rheoli prosiectau ac astudiaethau adeiladu. Mae'n syniad da gwirio bod eich cymhwyster wedi'i achredu gan y Chartered Institute of Building.

Fel rheol, mae rheolwyr adeiladu wedi cael o leiaf 10 mlynedd yn y sector cyn cael eu hystyried ar gyfer y rôl. Gall pobl sydd heb gwblhau cymhwyster cysylltiedig mewn rheoli adeiladu ddal i symud i'r rôl ar gryfder eu profiad yn y diwydiant. Ar y pwynt hwn gallant gwblhau diploma mewn rheoli adeiladu.

Fel arfer mae angen gradd, Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch (HND) mewn pwnc perthnasol. Gallai hyn fod ym maes adeiladu, peirianneg sifil, rheoli adeiladu, pensaernïaeth neu arolygu adeiladau.

Mae gofynion mynediad yn amrywio yn ôl lefel y cwrs, ond fel arfer maent yn cynnwys 1-3 Uwch ar gyfer HNC neu HND a 4-5 Uwch ar gyfer gradd.

Fel ymadawr ysgol, gallwch wneud cais trwy CITB ar gyfer Prentisiaeth Fodern, ar ôl cymryd grŵp o bynciau ar radd Safonol neu Genedlaethol 5. Dylai pynciau gynnwys Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth neu bynciau technolegol. Yna gallwch chi astudio'n rhan amser ar gyfer HNC neu HND.


Beth mae Rheolwr adeiladu yn ei wneud?

 • Ymdrin ag iechyd a diogelwch ar brosiect
 • Gosod meincnodau ar gyfer gwaith i'w wneud
 • Gosod a chytuno ar gyllidebau ar gyfer y gwaith
 • Rheoli a recriwtio staff ar gyfer y prosiect
 • Bod yn uniongyrchol gyfrifol am y gwaith sy'n cael ei wneud a'r broses o wneud penderfyniadau 
 • Gweithio ar y safle - archwilio gwaith, gwirio deunyddiau a'u darparu a'u storio, gwirio bod pawb yn dilyn rheolau diogelwch
 • Gweithio yn y swyddfa - delio â chontractau, gweithio gyda chleientiaid, cynnal cyfarfodydd i gadw'r prosiect ar amser ac ar gyllideb
 • Gweithio'n agos â penseiri a gweithwyr proffesiynol peirianneg adeiladu ar brosiect. 

Cyflog

 • Gall rheolwyr adeiladu sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £25,000 - £35,000
 • Gall rheolwyr adeiladu hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £35,000 - £48,000
 • Gall uwch reolwyr adeiladu, rheolwyr adeiladu siartredig neu feistr reolwyr adeiladu ennill rhwng £48,000 - £60,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Y rheolwr adeiladu yw un o'r bobl fwyaf lefel uchel ar safle adeiladu ac ef sy'n...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080