Facebook Pixel

Rheolwr adeiladu

Rheolwr safle

Mae rheolwyr adeiladu’n gyfrifol am y rheoli a’r cynllunio ymarferol o bob cam o brosiect adeiladu. Maent yn sicrhau bod prosiectau adeiladu’n cael eu cwblhau yn ddiogel, o fewn y gyllideb ac ar amser. Fel rheolwr adeiladu, byddwch yn goruchwylio amserlenni gwaith ac yn dirprwyo tasgau i’ch tîm i sicrhau bod pob cyfnod o’r adeiladu’n cael ei wireddu.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

41 - 43

Sut i ddod yn rheolwr adeiladu

I ddod yn rheolwr adeiladu, mae sawl llwybr ar gael. Gallech ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch trwy wneud cwrs yn y brifysgol neu brentisiaeth.  

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i ddod yn rheolwr adeiladu i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu.  

Y brifysgol 

Gallech wneud gradd sylfaenol, Diploma Cenedlaethol Uwch neu radd israddedig achrededig gan y Sefydliad Adeiladu Siartredig. Mae pynciau perthnasol yn cynnwys astudiaethau adeiladu, syrfeo, amcangyfrifo, peirianneg sifil neu adeiladu, neu reoli safle adeiladu.

Yn gyffredinol, bydd angen: 

 • 1 - 2 Lefel A (neu gyfwerth) (gradd sylfaen neu ddiploma cenedlaethol uwch) 
 • 2 - 3 Lefel A, neu gymwysterau cyfatebol (gradd israddedig) 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda o ymuno â’r diwydiant.  

Gallech wneud gradd-brentisiaeth uwch mewn rheoli adeiladu, neu reoli dylunio ac adeiladu. Ar gyfer hyn, bydd angen 4 - 5 o raddau TGAU 9 i 4 (A* i C) (neu gymwysterau cyfatebol) a lefelau A (neu gymwysterau cyfatebol). 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant.  

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os ydych wedi gweithio’n barod fel amcangyfrifwr, technegydd adeiladu, syrfëwr neu oruchwyliwr safle am sawl blwyddyn ac wedi cael profiad neu gymwysterau rheoli, efallai y gallwch wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am rôl rheolwr adeiladu. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel rheolwr adeiladu. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr adeiladu’n cynnwys:  

 • Gwybodaeth am adeiladu a’r diwydiant adeiladu 
 • Nodweddion arweinyddiaeth 
 • Sgiliau rheoli amser 
 • Sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar
 • Gallu datrys problemau a chymryd y cam cyntaf. 

Beth mae rheolwr adeiladu’n ei wneud?

Fel rheolwr adeiladu, byddwch yn gyfrifol am oruchwylio holl logisteg prosiect adeiladu. Gall dyletswyddau gynnwys creu amserlenni gwaith ar gyfer eich tîm, a rhannu cyfrifoldebau. Efallai y bydd rhaid i chi gynnal ymweliadau ar safle ac adrodd ar ddatblygiad prosiect i uwch-reolwr. 

Mae dyletswyddau rheolwr adeiladu fel a ganlyn:  

 • Goruchwylio gofynion logisteg prosiect 
 • Dirprwyo gwaith i gydweithwyr yn eich tîm 
 • Cyfarfod cleientiaid, trydydd parti a rheolwyr eraill yn aml i adrodd ar ddatblygiad prosiect 
 • Gosod targedau, amcanion a chyfrifoldebau ar gyfer staff dan oruchwyliaeth 
 • Adolygu amseriadau, y gyllideb, llafur, risg a chynlluniau prosiect yn aml i sicrhau bod y gwaith yn cadw at y cynllun 
 • Gosod a chytuno ar gyllidebau 
 • Cynnal ymweliadau ar safle i arolygu gwaith, gwirio deunyddiau a sicrhau bod staff yn dilyn canllawiau iechyd a diogelwch 
 • Delio â chontractau a lleddfu effaith unrhyw faterion 
 • Sicrhau bod gwaith o ansawdd yn cael ei gynnal o fewn graddfa amser contract 
 • Gweithio mewn swyddfa ac ar safle adeiladu 

Faint y gallech ei ennill fel rheolwr adeiladu?

Mae cyflog disgwyliedig rheolwr adeiladu’n amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall rheolwyr adeiladu sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £25,000 a £35,000 y flwyddyn. 
 • Gall rheolwyr adeiladu hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £35,000 a £48,000 y flwyddyn. 
 • Gall uwch-reolwyr adeiladu, rheolwyr adeiladu siartredig neu brif reolwr adeiladu ennill rhwng £48,000 a £60,000* y flwyddyn 
 • Mae rheolwyr adeiladu hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Rheolwr Adeiladu sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel rheolwr adeiladu, gallech ddatblygu i rôl rheolwr prosiect neu uwch-reolwr prosiect, neu gyfarwyddwr adeiladu. 

Gallech arbenigo a goruchwylio maes adeiladu penodol, megis contractau neu gynllunio. Dewis arall yw mynd yn  ymgynghorydd hunangyflogedig. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Y rheolwr adeiladu yw un o'r bobl fwyaf lefel uchel ar safle adeiladu ac ef sy'n...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080