Facebook Pixel

Rheolwr bidio

Ysgrifennwr bidio

Mae rheolwr bidio’n gyfrifol am baratoi ac ysgrifennu’r dogfennau masnachol manwl, megis holiaduron cyn-gymhwyso a thendrau, y mae cwmnïau yn eu cyflwyno i ennill contractau newydd. Mae’n safle pwysig iawn o fewn sefydliad gan ei fod yn gofyn am sgiliau trefnu rhagorol ac yn hanfodol i gwmnïau ennill contractau newydd.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£70000

Oriau arferol yr wythnos

37 - 39

Sut i ddod yn rheolwr bidio

I ddod yn rheolwr bidio, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud cwrs yn y brifysgol neu’r coleg, prentisiaeth neu hyfforddiant yn y gwaith. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i ddod yn rheolwr bidio i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu.  

Y brifysgol 

Bydd rhai cyflogwyr yn disgwyl i chi gael gradd israddedig i ymuno fel rheolwr bidio. Mae pynciau perthnasol yn cynnwys Saesneg, rheoli busnes neu werthu a marchnata. 

I wneud gradd, bydd angen y canlynol arnoch fel arfer: 

 • 5 TGAU, gan gynnwys rhai mewn Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth, gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol 
 • 2 i 3 Safon Uwch neu gymwysterau cyfatebol 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

Gallech gwblhau cwrs coleg mewn astudiaethau busnes i ddod yn rheolwr bidio. 

I wneud cwrs yn y coleg, bydd angen 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Gallech gwblhau prentisiaeth i ddod yn rheolwr bidio, megis uwch brentisiaeth cydlynydd bidio a chynnig. 

Nid oes gofynion mynediad penodol i brentisiaeth ddod yn rheolwr bidio, er hynny gall eich helpu i gael: 

 • 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, ar gyfer uwch brentisiaeth. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant.  

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Gallech ddechrau fel hyfforddai neu reolwr bidio iau. Os oes gennych rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad mewn swydd. I ddechrau, efallai y byddwch yn gynorthwyydd i reolwr bidio mwy profiadol ac yn camu ymlaen wrth i’ch gallu ddatblygu. 

Bydd sawl cyflogwr yn disgwyl o leiaf y canlynol: 

 • 5 TGAU, gan gynnwys rhai mewn Saesneg a Mathemateg, gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol 
 • Bydd well gan rai cyflogwyr i chi gael Lefelau A neu gymwysterau cyfatebol.  

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr bidio yn cynnwys: 

 • Sgiliau cyfathrebu gwych 
 • Gwybodaeth am yr iaith Saesneg 
 • Y gallu i weithio’n drylwyr a rhoi sylw i fanylion 
 • Sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar 
 • Sgiliau gweinyddol 
 • Gallu cymryd y cam cyntaf 
 • Gallu cymwys i ddefnyddio cyfrifiaduron a meddalwedd. 

Beth mae rheolwr bidio’n ei wneud?

Fel rheolwr bidio, byddwch yn gyfrifol am ysgrifennu tendrau ac arolygu dogfennau i sicrhau contractau newydd i’ch busnes. Gall fod yn ofynnol i chi weithio gyda’r nosau yn ystod y cyfnod cyn cyflwyno cynnig newydd. 

Mae dyletswyddau rheolwr bidio fel a ganlyn:  

 • Asesu’r ddogfen tendro i ddeall anghenion y cleient 
 • Paratoi at gynllunio cynnig er mwyn sicrhau cwrdd â therfynau amser 
 • Cysylltu â rheolwyr eraill i gytuno ar fanylion cynnig 
 • Paratoi astudiaeth achos a deunyddiau cyfeirnodau eraill 
 • Golygu neu ailysgrifennu tendrau blaenorol i ailddefnyddio deunyddiau perthnasol 
 • Cyfuno deunyddiau a ddarparwyd gan adrannau gwahanol a sicrhau tôn unffurf ar draws yr holl ddogfen  
 • Sicrhau bod y cynnig yn fanwl gywir ac yn cael ei gyflwyno ar amser. 

Faint y gallech ei ennill fel rheolwr bidio?

Mae cyflog disgwyliedig rheolwr bidio yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall rheolwyr bidio sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £22,000 a £30,000 y flwyddyn. 
 • Gall rheolwyr bidio hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £40,000 a £50,000 y flwyddyn. 
 • Gall uwch-reolwyr bidio ennill rhwng £50,000 a £70,000* y flwyddyn. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Rheolwr Bidio sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel rheolwr bidio, gallech ddatblygu i ddod yn uwch-reolwr bidio.  

Gallech hefyd symud i faes perthnasol a dod yn arweinydd tîm, rheolwr datblygu busnes neu reolwr contractau. 

Dewis arall yw mynd yn rheolwr neu’n ymgynghorydd bidio llawrydd. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr bidio Rheolwyr/ysgrifenwyr cynigion sy'n gyfrifol am baratoi ac ysgrifennu'r dogfennau...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr Datblygu Busnes Rheolwyr Datblygu Busnes sy'n gyfrifol am sbarduno twf busnes drwy ddatblygu con...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080