Facebook Pixel

Rheolwr Cydymffurfiaeth

Rôl y Rheolwr Cydymffurfiaeth yw sicrhau bod busnes, ei gyflogeion a'i brosiectau yn cydymffurfio â'r holl reoliadau a manylebau perthnasol, yn ogystal ag unrhyw bolisïau moesegol a all fod wedi'u pennu gan y cwmni.

Cyflog cyfartalog*

£30000

-

£70000

Sut i ddod yn rheolwr cydymffurfiaeth

Gall nifer o lwybrau arwain at swydd fel rheolwr cydymffurfiaeth, ond bydd y rhan fwyaf o bobl yn cael swydd o'r fath drwy ddilyn llwybr technegol neu gynllun hyfforddi graddedigion. Er mwyn gwneud hyn, bydd angen gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc fel Iechyd a Diogelwch, Gweinyddu Busnes, Gwasanaethau Adeiladu neu faes perthnasol arall.

Ar ôl cael swydd, gellir hefyd gael rhagor o gymwysterau gan y Gymdeithas Gydymffurfiaeth Ryngwladol (ICA):

 • Diploma Ôl-raddedig Proffesiynol ICA mewn Llywodraethu, Risg a Chydymffurfiaeth
 • Tystysgrif Uwch ICA mewn Cydymffurfiaeth
 • Diploma ICA mewn Llywodraethu, Risg a Chydymffurfiaeth

Mae addysg y tu hwnt i lefel gradd hefyd ar gael ar ffurf MSc yn y Gyfraith, Llywodraethu, Risg a Chydymffurfiaeth.


Beth mae rheolwr cydymffurfiaeth yn ei wneud?

 • Gweithio'n agos â thimau ar draws y busnes i sicrhau bod pob aelod yn ymwybodol o'i rôl ynghylch cydymffurfio.
 • Bydd hyn yn cynnwys ymchwil fanwl, dogfennaeth, asesiadau risg, rhaglenni hyfforddi a chysylltu â chyrff allanol. 
 • Proses barhaus o gynllunio, gweithredu, archwilio a chyfathrebu ag eraill.
 • Ymweld â safleoedd i sicrhau bod y gweithdrefnau cytunedig yn cael eu gweithredu
 • Cynnal adolygiadau o brosesau
 • Cynnal cofnodion o arferion cydymffurfio
 • Ffeilio dogfennaeth â chyrff perthnasol
 • Cynhyrchu deunyddiau hyfforddi sy'n helpu eraill i ddeall eu rôl ynghylch cydymffurfio
 • Rhannu arfer gorau trwy'r busnes
 • Addasu cynlluniau'n seiliedig ar adborth gan eraill
 • Cadw'n gyfredol â diwydiant cyfnewidiol a gofynion cyfreithiol
 • Fel arfer byddwch yn gweithio oriau swyddfa safonol, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ond efallai y bydd adegau pan fydd angen gweithio goramser, yn arbennig mewn rolau uwch.

Cyflog

 • Gall rheolwyr cydymffurfio newydd eu hyfforddi ennill tua £30,000 - £35,000
 • Gall rheolwyr cydymffurfio wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £35,000 - £55,000
 • Gall rheolwyr cydymffurfio uwch, siartredig neu feistr ennill tua £55,000 - £70,000

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr Cydymffurfiaeth Rôl y Rheolwr Cydymffurfiaeth yw sicrhau bod busnes, ei gyflogeion a'i brosiecta...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynorthwyydd Cyfreithiol Caiff cynghorwyr cyfreithiol eu cyflogi gan gwmnïau mawr i roi cyngor ar faterio...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr Datblygu Busnes Rheolwyr Datblygu Busnes sy'n gyfrifol am sbarduno twf busnes drwy ddatblygu con...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Prif Ddylunydd Mae prif ddylunwyr yn rheoli mesurau atal risgiau yn ystod cam cyn adeiladu pros...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080