Facebook Pixel

Rheolwr cydymffurfiaeth

A elwir hefyd yn -

Swyddog cydymffurfiaeth

Mae rheolwyr cydymffurfiaeth yn sicrhau bod busnes, ei gyflogeion a’i brosiectau yn cydymffurfio â’r holl reoliadau a manylebau perthnasol. Gallai hyn gynnwys safonau iechyd a diogelwch, amgylcheddol, cyfreithiol neu ansawdd, yn ogystal ag unrhyw bolisïau moesegol sydd gan y cwmni.

Cyflog cyfartalog*

£30000

-

£70000

Sut i fod yn rheolwr cydymffurfiaeth

Mae sawl ffordd o ddod yn rheolwr cydymffurfiaeth. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn rheolwr cydymffurfiaeth i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Gallech gwblhau gradd israddedig mewn pwnc perthnasol, fel iechyd a diogelwch neu weinyddu busnes. 

Bydd angen 2 - 3 lefel A neu gymhwyster cyfatebol arnoch i astudio gradd.

Ar ôl i chi gael eich gradd gyntaf, gallech fynd ymlaen i gwblhau gradd ôl-radd i gael mwy o arbenigedd, neu ymgymryd â chymwysterau proffesiynol pellach a gynigir gan y Gymdeithas Cydymffurfio Rhyngwladol (ICA) sy’n arbenigo yn y gyfraith, cydymffurfiaeth, llywodraethu a risg.  

Cynllun hyfforddi graddedigion

Os oes gennych radd gyntaf mewn pwnc cysylltiedig, gallech wneud cais i ymuno â chynllun hyfforddi graddedigion. Efallai y bydd eich cyflogwr yn eich cefnogi i gwblhau cymwysterau uwch neu i gael hyfforddiant pellach gyda'r Gymdeithas Cydymffurfio Rhyngwladol (ICA).

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech gwblhau cwrs coleg i’ch helpu i ddechrau ar eich taith i fod yn rheolwr cydymffurfiaeth, fel cwrs cyfrifeg neu gwrs Mynediad i Addysg Uwch.

Bydd angen i chi gael 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) neu gymhwyster cyfatebol i gofrestru ar gwrs coleg.

Prentisiaeth

Gallech gwblhau prentisiaeth i’ch helpu ar eich llwybr gyrfa i ddod yn rheolwr cydymffurfiaeth.

Gallech gofrestru ar brentisiaeth cyfrifyddu neu seiliedig ar y gyfraith. Ni fyddai angen i hyn fod gyda chwmni adeiladu o reidrwydd, oherwydd gallech arbenigo ym maes cydymffurfiaeth yn y diwydiant adeiladu ar ôl i chi gymhwyso.

Bydd angen i chi gael hyd at 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol i fod yn brentis.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad blaenorol neu gymwysterau perthnasol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i ennill profiad fel rheolwr cydymffurfiaeth. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel rheolwr cydymffurfiaeth. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr cydymffurfiaeth: 

 • Dealltwriaeth o safonau cyfreithiol sy’n berthnasol i adeiladu
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Sylw i fanylion
 • Gallu datrys problemau
 • Sgiliau rheoli prosiectau.

Beth mae rheolwr cydymffurfiaeth yn ei wneud?

Fel rheolwr cydymffurfiaeth yn y diwydiant adeiladu, byddwch yn sicrhau bod prosiectau adeiladu yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol. Gall y dyletswyddau gynnwys cynnal archwiliadau safle rheolaidd a chasglu tystiolaeth i brofi cydymffurfiaeth.

Mae rôl rheolwr cydymffurfiaeth yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Cyfathrebu â holl gyflogeion y busnes i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’u rôl/rolau o ran cydymffurfiaeth
 • Ymgymryd â gwaith ymchwil manwl a chwblhau dogfennau ac asesiadau risg
 • Mynychu rhaglenni hyfforddiant
 • Cysylltu â chyrff allanol i fod yn ymwybodol o ofynion newidiol y diwydiant
 • Goruchwylio’r gwaith o weithredu a chynnal archwiliadau mewnol a chyfathrebu ag eraill
 • Ymweld â safleoedd i sicrhau bod y gweithdrefnau y cytunwyd arnynt yn cael eu rhoi ar waith
 • Cynnal adolygiadau o brosesau ac addasu cynlluniau ar sail adborth
 • Cadw cofnodion o arferion cydymffurfiaeth
 • Ffeilio dogfennau gyda chyrff perthnasol
 • Cynhyrchu deunyddiau hyfforddi a rhannu arferion gorau drwy’r busnes
 • Gweithio ar y safle ac mewn swyddfa.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel rheolwr cydymffurfiaeth?

Mae’r cyflog disgwyliedig i reolwr cydymffurfiaeth yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall rheolwyr cydymffurfiaeth sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £30,000 - £35,000
 • Gall rheolwyr cydymffurfiaeth hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £35,000 - £55,000
 • Gall uwch reolwyr cydymffurfiaeth ennill £55,000 - £70,000*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer rheolwyr cydymffurfiaeth:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel rheolwr cydymffurfiaeth, gallech symud ymlaen i rôl ymgynghoriaeth.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr cydymffurfiaeth Mae’r rheolwr cydymffurfiaeth yn goruchwylio’r gwaith gyda thimau i sicrhau bod ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynghorydd cyfreithiol Rhoi cyngor cyfreithiol i’ch cwmni, goruchwylio contractau ac ymchwil. Dysgwch f...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr datblygu busnes Mae gan Reolwyr Datblygu Busnes Adeiladu ystod o ddyletswyddau. O ddatblygu cont...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr dylunio Rheolwr Dylunio sy'n gyfrifol am gydgysylltu'r gwaith dylunio sy'n rhan o'r bros...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080