Facebook Pixel

Rheolwr cydymffurfiaeth

Swyddog cydymffurfiaeth

Mae rheolwyr cydymffurfiaeth yn sicrhau bod busnes, ei gyflogeion a’i brosiectau yn cydymffurfio â’r holl reoliadau a manylebau perthnasol. Gallai hyn gynnwys safonau iechyd a diogelwch, amgylcheddol, cyfreithiol neu ansawdd, yn ogystal ag unrhyw bolisïau moesegol sydd gan y cwmni.

Cyflog cyfartalog*

£30000

-

£70000

Sut i fod yn rheolwr cydymffurfiaeth

Mae sawl ffordd o ddod yn rheolwr cydymffurfiaeth. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn rheolwr cydymffurfiaeth i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Gallech gwblhau gradd israddedig mewn pwnc perthnasol, fel iechyd a diogelwch neu weinyddu busnes. 

Bydd angen 2 - 3 lefel A neu gymhwyster cyfatebol arnoch i astudio gradd.

Ar ôl i chi gael eich gradd gyntaf, gallech fynd ymlaen i gwblhau gradd ôl-radd i gael mwy o arbenigedd, neu ymgymryd â chymwysterau proffesiynol pellach a gynigir gan y Gymdeithas Cydymffurfio Rhyngwladol (ICA) sy’n arbenigo yn y gyfraith, cydymffurfiaeth, llywodraethu a risg.  

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Cynllun hyfforddi graddedigion

Os oes gennych radd gyntaf mewn pwnc cysylltiedig, gallech wneud cais i ymuno â chynllun hyfforddi graddedigion. Efallai y bydd eich cyflogwr yn eich cefnogi i gwblhau cymwysterau uwch neu i gael hyfforddiant pellach gyda'r Gymdeithas Cydymffurfio Rhyngwladol (ICA).

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech gwblhau cwrs coleg i’ch helpu i ddechrau ar eich taith i fod yn rheolwr cydymffurfiaeth, fel cwrs cyfrifeg neu gwrs Mynediad i Addysg Uwch.

Bydd angen i chi gael 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) neu gymhwyster cyfatebol i gofrestru ar gwrs coleg.

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech gwblhau prentisiaeth i’ch helpu ar eich llwybr gyrfa i ddod yn rheolwr cydymffurfiaeth.

Gallech gofrestru ar brentisiaeth cyfrifyddu neu seiliedig ar y gyfraith. Ni fyddai angen i hyn fod gyda chwmni adeiladu o reidrwydd, oherwydd gallech arbenigo ym maes cydymffurfiaeth yn y diwydiant adeiladu ar ôl i chi gymhwyso.

Bydd angen i chi gael hyd at 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol i fod yn brentis.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad blaenorol neu gymwysterau perthnasol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i ennill profiad fel rheolwr cydymffurfiaeth. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel rheolwr cydymffurfiaeth. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr cydymffurfiaeth: 

 • Dealltwriaeth o safonau cyfreithiol sy’n berthnasol i adeiladu
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Sylw i fanylion
 • Gallu datrys problemau
 • Sgiliau rheoli prosiectau.

Beth mae rheolwr cydymffurfiaeth yn ei wneud?

Fel rheolwr cydymffurfiaeth yn y diwydiant adeiladu, byddwch yn sicrhau bod prosiectau adeiladu yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol. Gall y dyletswyddau gynnwys cynnal archwiliadau safle rheolaidd a chasglu tystiolaeth i brofi cydymffurfiaeth.

Mae rôl rheolwr cydymffurfiaeth yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Cyfathrebu â holl gyflogeion y busnes i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’u rôl/rolau o ran cydymffurfiaeth
 • Ymgymryd â gwaith ymchwil manwl a chwblhau dogfennau ac asesiadau risg
 • Mynychu rhaglenni hyfforddiant
 • Cysylltu â chyrff allanol i fod yn ymwybodol o ofynion newidiol y diwydiant
 • Goruchwylio’r gwaith o weithredu a chynnal archwiliadau mewnol a chyfathrebu ag eraill
 • Ymweld â safleoedd i sicrhau bod y gweithdrefnau y cytunwyd arnynt yn cael eu rhoi ar waith
 • Cynnal adolygiadau o brosesau ac addasu cynlluniau ar sail adborth
 • Cadw cofnodion o arferion cydymffurfiaeth
 • Ffeilio dogfennau gyda chyrff perthnasol
 • Cynhyrchu deunyddiau hyfforddi a rhannu arferion gorau drwy’r busnes
 • Gweithio ar y safle ac mewn swyddfa.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel rheolwr cydymffurfiaeth?

Mae’r cyflog disgwyliedig i reolwr cydymffurfiaeth yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall rheolwyr cydymffurfiaeth sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £30,000 - £35,000
 • Gall rheolwyr cydymffurfiaeth hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £35,000 - £55,000
 • Gall uwch reolwyr cydymffurfiaeth ennill £55,000 - £70,000*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer rheolwyr cydymffurfiaeth:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel rheolwr cydymffurfiaeth, gallech symud ymlaen i rôl ymgynghoriaeth.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr cydymffurfiaeth Mae’r rheolwr cydymffurfiaeth yn goruchwylio’r gwaith gyda thimau i sicrhau bod ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynghorydd cyfreithiol Rhoi cyngor cyfreithiol i’ch cwmni, goruchwylio contractau ac ymchwil. Dysgwch f...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr datblygu busnes Mae gan Reolwyr Datblygu Busnes Adeiladu ystod o ddyletswyddau. O ddatblygu cont...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr dylunio Rheolwr Dylunio sy'n gyfrifol am gydgysylltu'r gwaith dylunio sy'n rhan o'r bros...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080