Facebook Pixel

Rheolwr Depo

Mae rheolwr depo yn gyfrifol am reoli holl swyddogaethau depo llogi offer/peiriannau neu nwyddau adeiladu prysur, o staffio a chydberthnasau â chwsmeriaid, i drafnidiaeth a chynnal a chadw peiriannau – ac, yn y pen draw, proffidioldeb y gangen.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£65000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 42

Sut i ddod yn Rheolwr Depo

Er ei fod yn bosib dod yn rheolwr depo trwy brofiad diwydiant yn unig, bydd yn helpu i gael rhai cymwysterau cyffredinol, h.y. pedwar neu bump TGAU gradd A-C gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (neu eu cyfwerth, fel Bagloriaeth Cymru neu Scottish Nationals).

Fodd bynnag, mae ehangder y sgiliau busnes sy'n ofynnol gan reolwr depo'n golygu y byddai gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol megis gwerthu a marchnata neu astudiaethau busnes yn sicr o fod yn fuddiol.


Beth mae Rheolwr Depo yn ei wneud?

 • Rheoli gweithrediad y busnes o ddydd i ddydd
 • Recriwtio a mentora staff
 • Datblygu'r gronfa gwsmeriaid
 • Gwneud y mwyaf o dwf a phroffidioldeb
 • Datblygu cynlluniau i gynyddu busnes
 • Sicrhau bod lefelau uchel o wasanaeth yn cael eu cynnal
 • Cadw llygad agos ar lefelau stoc
 • Cynnal cyfarfodydd tîm
 • Cydgysylltu â chwsmeriaid allweddol i sicrhau eu bod yn fodlon ar berfformiad y depo
 • Ymweld â darpar gwsmeriaid i ddatblygu busnes newydd
 • Cytuno ar gontractau gwasanaeth
 • Ymdrin â chyflenwyr
 • Rheoli lefelau stoc i sicrhau y gellir diwallu pob gofyniad
 • Sicrhau bod y gangen yn cydymffurfio â chanllawiau Iechyd a Diogelwch
 • Recriwtio a hyfforddi staff
 • Dadansoddi taenlenni i fonitro trosiant a phroffidioldeb
 • Cwrdd â rheolwyr ardal a rhanbarthol i rannu arfer gorau
 • Fel rheol bydd gyrfa fel rheolwr depo'n cynnwys gweithio oriau swyddfa safonol, o ddydd Llun i ddydd Gwener.
 • Efallai y bydd achlysuron pan fydd angen gweithio gyda'r nos a phenwythnosau, yn arbennig mewn rolau uwch

Cyflog

 • Gall rheolwyr depo sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 - £25,000
 • Gall rheolwyr depo hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 - £40,000
 • Gall uwch reolwyr depo, rheolwyr depo siartredig neu feistr reolwyr depo ennill rhwng £40,000 - £65,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr Depo Mae rheolwr depo yn gyfrifol am reoli holl swyddogaethau depo llogi offer/peiria...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr Logisteg a Pheiriannau Mae Rheolwr Logisteg a Pheiriannau yn y diwydiant adeiladu yn gyfrifol am oruchw...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080