Facebook Pixel

Rheolwr depo

Rheolwr derbyn nwyddau, rheolwr anfon, rheolwr warws, rheolwr deunyddiau adeiladau

Rheolwr depo yn y diwydiant adeiladu sy’n gyfrifol am reoli deunyddiau adeiladu. Mae hyn yn cynnwys rheoli'r nwyddau sy’n dod i mewn ac allan o ddepos, warysau a ffatrïoedd, goruchwylio staff depos a monitro lefelau stoc i sicrhau bod modd bodloni’r holl ofynion ac archebion.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£65000

Oriau arferol yr wythnos

40-42

Sut i fod yn rheolwr depo

Er nad oes angen cymwysterau ffurfiol i fod yn rheolwr depo, mae sawl llwybr y gallech ei ddilyn i'ch helpu i ddilyn yr yrfa hon. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn rheolwr depo i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

I fod yn rheolwr depo, gallech gwblhau gradd sylfaen, diploma cenedlaethol uwch (HND) neu radd israddedig mewn pwnc fel logisteg, rheoli’r gadwyn gyflenwi, astudiaethau busnes neu reoli cludiant.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • 1 lefel A, neu gyfwerth (gradd sylfaen)
 • 1 - 2 lefel A, neu gyfwerth (HND)
 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth (gradd israddedig).

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Er nad oes angen cymwysterau ffurfiol i fod yn rheolwr depo, byddai TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) mewn mathemateg a Saesneg ar radd 4 neu uwch o fudd i unrhyw un sy’n ystyried hyn fel gyrfa.

Gallech hefyd ddilyn diploma Lefel 3 mewn Warysau a Storio neu gymhwyster Lefel 5 mewn Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi, i’ch paratoi ar gyfer dod yn rheolwr depo.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3)
 • 1 - 2 lefel A a diploma lefel 3 neu brofiad perthnasol (cwrs lefel 5).

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni depo yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant. Gallech gwblhau uwch brentisiaeth mewn warysau a storio, a fydd yn cymryd blwyddyn.

Bydd angen i chi gael hyd at 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol ar gyfer uwch brentisiaeth.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych brofiad o ddosbarthu warws, efallai y gallwch wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am rôl mewn depo a gweithio i fyny i fod yn rheolwr depo.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel rheolwr depo. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr depo: 

 • Sgiliau cyfathrebu cadarn
 • Gallu i arwain
 • Gallu i ddod o hyd i gyfleoedd busnes newydd
 • Hyder wrth ddefnyddio technolegau perthnasol
 • Sgiliau trefnu.

Beth mae rheolwr depo yn ei wneud?

Fel rheolwr depo, bydd eich cyfrifoldebau’n cynnwys sawl maes gwahanol. Fel cyswllt allweddol i gleientiaid, yn ogystal ag arweinydd y tîm sy’n gweithio yn y depo, byddwch yn gyfrifol am ddenu busnes newydd a goruchwylio gweithrediadau. 

Fel rheolwr depo, gall eich rôl gynnwys: 

 • Rheoli gweithrediadau'r depo, warws neu ffatri o ddydd i ddydd
 • Recriwtio a mentora staff
 • Rheoli sylfaen cwsmeriaid a datblygu cynlluniau i gynyddu busnes
 • Cynyddu twf a phroffidioldeb
 • Sicrhau bod lefelau uchel o wasanaeth yn cael eu cynnal
 • Cynnal cyfarfodydd tîm
 • Cysylltu â chwsmeriaid allweddol i wneud yn siŵr eu bod yn fodlon â pherfformiad y depo
 • Cytuno ar gontractau gwasanaeth a delio â chyflenwyr
 • Rheoli lefelau stoc 
 • Monitro iechyd a diogelwch yn y depo
 • Dadansoddi trosiant a phroffidioldeb
 • Cyfarfod â rheolwyr ardal a rhanbarthol i rannu arferion gorau.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel rheolwr depo?

Mae’r cyflog disgwyliedig i reolwr depo yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall rheolwyr depo sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £20,000 - £25,000
 • Gall rheolwyr depo gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £40,000
 • Gall rheolwyr depo uwch, siartredig neu feistr ennill £40,000 - £65,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer rheolwyr depo: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

O’ch swydd fel rheolwr depo, mae digon o gyfleoedd i gamu ymlaen yn eich gyrfa wrth i chi gael mwy o brofiad. Gallech symud i rôl arolygydd neu reolwr offer, neu ddod yn rheolwr offer, a bod yn gyfrifol am oruchwylio logisteg o ran gwneuthuriad ar y safle. 

Gallech fod yn hunangyflogedig a rhedeg eich depo eich hun. Mae rhai rheolwyr depo yn arbenigo mewn cyflenwi offer neu ddeunyddiau adeiladu.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr depo Bod yn gyfrifol am reoli holl swyddogaethau depo cyflenwi deunyddiau adeiladau, ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr peiriannau Bod yn gyfrifol am yr holl beiriannau trwm sy’n cael eu defnyddio ar safleoedd a...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080