Facebook Pixel

Rheolwr depo

A elwir hefyd yn -

Rheolwr derbyn nwyddau, rheolwr anfon, rheolwr warws, rheolwr deunyddiau adeiladau

Rheolwr depo yn y diwydiant adeiladu sy’n gyfrifol am reoli deunyddiau adeiladu. Mae hyn yn cynnwys rheoli'r nwyddau sy’n dod i mewn ac allan o ddepos, warysau a ffatrïoedd, goruchwylio staff depos a monitro lefelau stoc i sicrhau bod modd bodloni’r holl ofynion ac archebion.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£65000

Oriau arferol yr wythnos

40-42

Sut i fod yn rheolwr depo

Er nad oes angen cymwysterau ffurfiol i fod yn rheolwr depo, mae sawl llwybr y gallech ei ddilyn i'ch helpu i ddilyn yr yrfa hon. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn rheolwr depo i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

I fod yn rheolwr depo, gallech gwblhau gradd sylfaen, diploma cenedlaethol uwch (HND) neu radd israddedig mewn pwnc fel logisteg, rheoli’r gadwyn gyflenwi, astudiaethau busnes neu reoli cludiant.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Er nad oes angen cymwysterau ffurfiol i fod yn rheolwr depo, byddai TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) mewn mathemateg a Saesneg ar radd 4 neu uwch o fudd i unrhyw un sy’n ystyried hyn fel gyrfa.

Gallech hefyd ddilyn diploma Lefel 3 mewn Warysau a Storio neu gymhwyster Lefel 5 mewn Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi, i’ch paratoi ar gyfer dod yn rheolwr depo.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni depo yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant. Gallech gwblhau uwch brentisiaeth mewn warysau a storio, a fydd yn cymryd blwyddyn.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Gwaith

Os oes gennych brofiad o ddosbarthu warws, efallai y gallwch wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am rôl mewn depo a gweithio i fyny i fod yn rheolwr depo.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel rheolwr depo. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr depo: 

 • Sgiliau cyfathrebu cadarn
 • Gallu i arwain
 • Gallu i ddod o hyd i gyfleoedd busnes newydd
 • Hyder wrth ddefnyddio technolegau perthnasol
 • Sgiliau trefnu.

Cymwysterau


Beth mae rheolwr depo yn ei wneud?

Fel rheolwr depo, bydd eich cyfrifoldebau’n cynnwys sawl maes gwahanol. Fel cyswllt allweddol i gleientiaid, yn ogystal ag arweinydd y tîm sy’n gweithio yn y depo, byddwch yn gyfrifol am ddenu busnes newydd a goruchwylio gweithrediadau. 

Fel rheolwr depo, gall eich rôl gynnwys: 

 • Rheoli gweithrediadau'r depo, warws neu ffatri o ddydd i ddydd
 • Recriwtio a mentora staff
 • Rheoli sylfaen cwsmeriaid a datblygu cynlluniau i gynyddu busnes
 • Cynyddu twf a phroffidioldeb
 • Sicrhau bod lefelau uchel o wasanaeth yn cael eu cynnal
 • Cynnal cyfarfodydd tîm
 • Cysylltu â chwsmeriaid allweddol i wneud yn siŵr eu bod yn fodlon â pherfformiad y depo
 • Cytuno ar gontractau gwasanaeth a delio â chyflenwyr
 • Rheoli lefelau stoc 
 • Monitro iechyd a diogelwch yn y depo
 • Dadansoddi trosiant a phroffidioldeb
 • Cyfarfod â rheolwyr ardal a rhanbarthol i rannu arferion gorau.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel rheolwr depo?

Mae’r cyflog disgwyliedig i reolwr depo yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall rheolwyr depo sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £20,000 - £25,000
 • Gall rheolwyr depo gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £40,000
 • Gall rheolwyr depo uwch, siartredig neu feistr ennill £40,000 - £65,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer rheolwyr depo: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

O’ch swydd fel rheolwr depo, mae digon o gyfleoedd i gamu ymlaen yn eich gyrfa wrth i chi gael mwy o brofiad. Gallech symud i rôl arolygydd neu reolwr offer, neu ddod yn rheolwr offer, a bod yn gyfrifol am oruchwylio logisteg o ran gwneuthuriad ar y safle. 

Gallech fod yn hunangyflogedig a rhedeg eich depo eich hun. Mae rhai rheolwyr depo yn arbenigo mewn cyflenwi offer neu ddeunyddiau adeiladu.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr depo Bod yn gyfrifol am reoli holl swyddogaethau depo cyflenwi deunyddiau adeiladau, ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr peiriannau Bod yn gyfrifol am yr holl beiriannau trwm sy’n cael eu defnyddio ar safleoedd a...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080