Facebook Pixel

Rheolwr Dysgu a Datblygu

Rheolwyr dysgu a datblygu sy'n gyfrifol am hyfforddiant a datblygiad proffesiynol cyflogeion cwmni

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£65000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn Rheolwr Dysgu a Datblygu

Mae mynediad i ddysgu a datblygu'n bosibl heb radd ond bydd angen profiad a sgiliau perthnasol. Mae rhai pobl yn gweithio eu ffordd i fyny o rolau megis swyddog hyfforddi cynorthwyol neu gynorthwyydd gweinyddol. Mae pobl eraill sy'n dewis mynd i'r proffesiwn hwn yn raddedigion â graddau prifysgol ac HND neu sydd ag NVQ/HNC Cymreig neu SNVQ cyfwerth o'r Alban. Mae pynciau cysylltiedig â busnes neu gyrsiau mewn adnoddau dynol yn ddefnyddiol.

Bydd gan y sawl sydd â gradd feistr neu ddiploma a gydnabyddir gan y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad (CIPD) gyfle gwell i ennill cyflogaeth.

I ddod yn swyddog hyfforddi a datblygu, yn aml mae'n rhaid eich bod wedi ennill profiad tair neu bedair blynedd mewn rôl iau gysylltiedig.
Beth mae Rheolwr Dysgu a Datblygu yn ei wneud?

 • Nodi anghenion hyfforddi a datblygu o fewn sefydliad
 • Gweithio'n agos â rheolwyr busnes ac adrannau adnoddau dynol (AD)
 • Dylunio ac ehangu rhaglenni hyfforddi a datblygu
 • Rheoli cyllidebau
 • Datblygu rhaglenni ymsefydlu effeithiol
 • Cynnal gwerthusiadau
 • Disgrifio cynlluniau dysgu i gyflogeion
 • Cynhyrchu deunyddiau hyfforddi
 • Monitro ac adolygu cynnydd hyfforddeion
 • Gwerthuso hyfforddiant a datblygiad staff newydd
 • Helpu rheolwyr llinell a hyfforddwyr i ddatrys problemau hyfforddi penodol
 • Cadw'n gyfredol â datblygiadau mewn hyfforddiant
 • Meddu ar ddealltwriaeth o wahanol dechnegau dysgu
 • Chwilio am ddulliau o dyfu a chadw talent
 • Mae'r rhan fwyaf o swyddi llawn amser yn golygu gweithio 40 awr yr wythnos.


Cyflog

 • Gall rheolwyr dysgu a datblygu sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 - £25,000
 • Gall rheolwyr dysgu a datblygu hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 - £40,000
 • Gall uwch reolwyr dysgu a datblygu, rheolwyr dysgu a datblygu siartredig neu feistr reolwyr dysgu a datblygu ennill rhwng £40,000 - £65,000.

Mae cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr Dysgu a Datblygu Rheolwyr dysgu a datblygu sy'n gyfrifol am hyfforddiant a datblygiad proffesiyno...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr Datblygu Busnes Rheolwyr Datblygu Busnes sy'n gyfrifol am sbarduno twf busnes drwy ddatblygu con...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080