Facebook Pixel

Rheolwr peiriannau

Mae rheolwyr peiriannau yn gyfrifol am yr holl beiriannau trwm a ddefnyddir ar safle adeiladu. Maent yn gyfrifol am baratoi adroddiadau a chadw cofnodion sy’n nodi’r holl weithrediadau ar y safle.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

41-43

Sut i fod yn rheolwr peiriannau

Mae sawl ffordd o ddod yn rheolwr peiriannau. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr os oes gennych rywfaint o brofiad.  

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

I’ch helpu ar eich taith i ddod yn rheolwr peiriannau gallwch gwblhau gradd mewn pwnc perthnasol fel:

 • Rheoli adeiladu
 • Rheoli prosiectau adeiladu.

Fel arfer bydd angen 2 - 3 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol, arnoch.

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech gwblhau cwrs hyfforddiant mewn coleg lleol i’ch helpu i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn rheolwr peiriannau. Dyma rai pynciau perthnasol:

 • Gweithrediadau Contractio Adeiladu Lefel 4
 • Uwch Reolwyr Adeiladu Lefel 5. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol
 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth. 

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau prentisiaeth i ddod yn weithredwr peiriannau neu’n fecanig peiriannau, ac yna symud ymlaen i fod yn rheolwr peiriannau wrth i chi gael mwy o brofiad. 

Efallai y bydd angen TGAU (gan gynnwys Saesneg a mathemateg) neu gymhwyster cyfatebol arnoch i ddilyn prentisiaeth, ond nid yw pob cyflogwr yn gofyn am gymwysterau ffurfiol.

I ddilyn prentisiaethau canolradd neu uwch brentisiaethau, efallai y bydd angen hyd at 5 TGAU arnoch (gan gynnwys Saesneg a mathemateg) ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych brofiad helaeth fel gweithredwr peiriannau a gwybodaeth dda am y diwydiant, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle fel rheolwr peiriannau. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i reolwr peiriannau mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel rheolwr peiriannau. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr peiriannau: 

 • Dealltwriaeth dda o fathemateg
 • Gallu i drefnu eich amser a’ch llwyth gwaith
 • Sgiliau arwain
 • Sgiliau rheoli busnes
 • Gallu i weithio ar eich liwt eich hun
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar.

Beth mae rheolwr peiriannau yn ei wneud?

 • Creu a dilyn cyllidebau a pharatoi rhagamcanion elw a cholled
 • Defnyddio meddalwedd cyfrifiadurol i greu adroddiadau a thaenlenni
 • Cadw cofnodion o’r holl beiriannau sy’n eiddo neu sy’n cael eu rhentu
 • Sicrhau bod peiriannau’n cael eu cynnal a chadw a’u gwasanaethu
 • Rheoli’r holl waith papur swyddogol ar gyfer y peiriannau
 • Delio â chwmnïau llogi
 • Trafod cytundebau rhent
 • Gweithio ar brosiectau ym mhob cwr o’r byd, goruchwylio’r gwaith pwysig o brynu, llogi neu gludo darnau o offer (mawr iawn yn aml) yn unol â rheolau a rheoliadau llym
 • Goruchwylio ac ysgogi staff. Mae ef/hi yn rhan o dîm rheoli’r prosiectau ac hefyd yn adrodd i’r brif swyddfa
 • Sicrhau bod yr holl beiriannau’n cael eu harchwilio yn unol â’r ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch
 • Rhoi ar waith a therfynu ar ddechrau ac ar ddiwedd prosiect, rheoli’r storfa darnau sbâr, a recriwtio a hyfforddi cyflogeion

Faint o gyflog allech chi ei gael fel rheolwr peiriannau?

Mae’r cyflog disgwyliedig i reolwr peiriannau yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall rheolwyr peiriannau sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £20,000 - £30,000
 • Gall rheolwyr peiriannau gyda pheth brofiad ennill £30,000 - £40,000
 • Gall uwch reolwyr peiriannau ennill £40,000 - £50,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer rheolwyr peiriannau: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel rheolwr peiriannau, gallech symud ymlaen i fod yn uwch-reolwr ac ennill cyflog uwch. 

Neu, gyda’r sgiliau a’r cymwysterau cywir, gallech symud i rôl fel rheolwr safleoedd neu gyfleusterau.


Dyluniwyd y wefan gan S8080