Facebook Pixel

Rheolwr peirianneg rheilffyrdd

Pennaeth cledrau

Mae rheolwr peirianneg rheilffyrdd yn gyfrifol am arwain a gweithredu gwaith dylunio peirianneg ar gyfer prosiectau ar reilffyrdd. Maen nhw’n asesu’r sgiliau a’r manylebau sydd angen, ac yna’n goruchwylio gweithrediadau busnes i sicrhau bod briffiau prosiect yn cael eu dilyn a’u gweithredu’n gywir.

Cyflog cyfartalog*

£30000

-

£70000

Oriau arferol yr wythnos

40-42

Sut i fod yn reolwr peirianneg rheilffyrdd

Mae sawl ffordd o fod yn rheolwr peirianneg rheilffyrdd. Gallech chi ddilyn cwrs prifysgol neu goleg, gradd-brentisiaeth, neu hyfforddiant yn y gwaith i gael y sgiliau sydd eu hangen.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

I fod yn rheolwr peirianneg rheilffyrdd, gallech gwblhau gradd israddedig neu ôl-raddedig mewn peirianneg sifil, gan arbenigo mewn peirianneg rheilffyrdd.

Ar ôl graddio, efallai y gallwch chi wneud cais am swydd ar gynllun hyfforddi graddedigion cwmni rheilffyrdd i gael profiad yn y gweithle fel peiriannydd rheilffyrdd.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth (gradd israddedig)
 • Gradd israddedig mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig).

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech chi gwblhau cwrs gyda darparwr hyfforddiant arbenigol i’ch helpu chi ar eich taith i fod yn rheolwr peirianneg rheilffyrdd.  Mae cyrsiau coleg perthnasol yn cynnwys:

 • Diploma Lefel 2 mewn Cymhwysedd Gweithredwyr Peirianneg Rheilffyrdd
 • Diploma Lefel 3 mewn Technegwyr Peirianneg Rheilffyrdd

Fel arfer, bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2)
 • 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 3).

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech chi gwblhau prentisiaeth fel uwch dechnegydd rheilffyrdd i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn rheolwr peirianneg rheilffyrdd. Efallai y bydd Network Rail neu Transport for London yn cynnig cyfleoedd i hyfforddi yn y maes hwn.

I ddilyn prentisiaeth uwch, fel arfer bydd angen 5 TGAU arnoch ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a mathemateg.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Prentisiaethau Transport for London

> Prentisiaethau Network Rail

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi brofiad fel peiriannydd rheilffyrdd, gallech chi gwblhau hyfforddiant yn y gwaith i ddatblygu eich sgiliau a’ch galluogi chi i wneud cais yn uniongyrchol i gwmni rheilffyrdd i fod yn rheolwr peirianneg rheilffyrdd.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel rheolwr peirianneg rheilffyrdd. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr peirianneg rheilffyrdd: 

 • Gwybodaeth am ddulliau o drafnidiaeth
 • Dealltwriaeth dechnegol o beirianneg rheilffyrdd
 • Gallu gweithredu a rheoli offer rheilffyrdd.
 • Amynedd a’r gallu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd llawn straen
 • Sgiliau arwain a gwaith tîm
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Gallu meddwl yn ddadansoddol a datrys problemau

Beth mae rheolwr peirianneg rheilffyrdd yn ei wneud?

Fel rheolwr peirianneg rheilffyrdd, byddwch yn gyfrifol am arwain a chydlynu tîm o beirianwyr rheilffyrdd a goruchwylio gweithrediadau busnes sy’n ymwneud â phrosiectau trafnidiaeth.

Gall rôl rheolwr peirianneg rheilffyrdd gynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Darparu gwybodaeth a chyngor strategol sy’n gysylltiedig â pheirianneg rheilffyrdd
 • Cydweithio â rheolwyr dylunio i helpu i ddod o hyd i’r atebion peirianneg gorau
 • Darparu cyfeiriad technegol i dimau peirianneg traciau ar y safle
 • Cynhyrchu briffiau dylunio ac amserlenni gwaith
 • Adnabod, mentora a datblygu staff llai profiadol
 • Rheoli prosiectau mewn ffordd broffesiynol o safon uchel sydd hefyd yn fasnachol hyfyw
 • Sicrhau bod risgiau’n cael eu nodi a’u rheoli
 • Goruchwylio dogfennau cynnig a thendro
 • Gwneud gwaith sy’n bodloni safonau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol
 • Cysylltu â rhanddeiliaid allweddol a chynhyrchu adroddiadau ar gyfer uwch reolwyr
 • Sicrhau bod prosiectau peirianneg rheilffyrdd yn cydymffurfio â deddfwriaeth a safonau’r diwydiant
 • Cydweithio â chontractwyr ac arbenigwyr eraill.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel rheolwr peirianneg rheilffyrdd?

Mae’r cyflog disgwyliedig i reolwr peirianneg rheilffyrdd yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall rheolwr peirianneg rheilffyrdd sydd newydd gael ei hyfforddi ennill £30,000 - £35,000
 • Gall rheolwyr peirianneg rheilffyrdd gyda pheth brofiad ennill £35,000 - £50,000
 • Gall uwch reolwyr peirianneg rheilffyrdd ennill £50,000 - £70,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer rheolwyr peirianneg rheilffyrdd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel rheolwr peirianneg rheilffyrdd, gallech chi symud ymlaen i rôl uwch ac ennill cyflog uwch.


Dyluniwyd y wefan gan S8080