Facebook Pixel

Rheolwr prosiectau trydanol

Mae rheolwyr prosiectau trydanol yn goruchwylio’r gwaith o osod systemau trydanol a chyflenwi trydan i gartrefi, busnesau a seilwaith, fel ffyrdd neu orsafoedd pŵer.

Cyflog cyfartalog*

£40000

-

£75000

Oriau arferol yr wythnos

40-45

Sut i fod yn rheolwr prosiectau trydanol

Mae sawl ffordd o ddod yn rheolwr prosiectau trydanol. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, neu brentisiaeth.  

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn rheolwr prosiectau trydanol i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod rhai gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.  

Bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Prifysgol 

Gallech gwblhau gradd mewn peirianneg drydanol i’ch helpu i ddod yn rheolwr prosiectau trydanol. 

Bydd angen 2 - 3 lefel A (neu gymhwyster cyfatebol) arnoch i wneud gradd. Ar ôl hynny, efallai y byddwch yn gallu ymuno â chynllun hyfforddi graddedigion y cwmni, neu gwblhau hyfforddiant rheoli prosiectau arbenigol gyda chyflogwr. 

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor am gyllid 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech ennill cymwysterau drwy goleg arbenigol neu ddarparwr hyfforddiant i’ch helpu i ddod yn rheolwr prosiectau trydanol. 

Gallech astudio Diploma Cenedlaethol Uwch Lefel 4 neu 5 (HND) mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol i’ch helpu i ymuno â’r diwydiant. Gallech gael rhagor o hyfforddiant a phrofiad i symud ymlaen i rôl rheolwr prosiect.  

Bydd arnoch angen 1 - 2 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol, ar gyfer cwrs lefel 4 neu 5.  

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi 

> Cyngor am gyllid  

Prentisiaeth

Gallech gwblhau prentisiaeth uwch mewn peirianneg drydanol i’ch helpu i ddod yn rheolwr prosiectau trydanol. 

Bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) ar raddau 9 i 4 (A* i C). 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi 

> Canllawiau i brentisiaethau  

Gwaith

Os oes gennych chi eisoes brofiad mewn peirianneg drydanol a dealltwriaeth o reoli prosiectau, efallai y gallwch wneud cais i gyflogwr yn uniongyrchol am waith fel rheolwr prosiectau trydanol. Efallai y bydd eich cyflogwr yn cynnig hyfforddiant i gael rhagor o sgiliau yn y gwaith. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel rheolwr prosiectau trydanol. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith  

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr prosiectau trydanol:  

 • Dealltwriaeth o beirianneg drydanol
 • Sgiliau arwain 
 • Sgiliau trefnu rhagorol 
 • Gallu i ddatrys problemau mewn modd rhesymegol 
 • Sgiliau cyfathrebu. 

Beth mae rheolwr prosiectau trydanol yn ei wneud?

Fel rheolwr prosiectau trydanol, chi fyddai’n gyfrifol am oruchwylio’r gwaith o ddylunio, gosod a chyflenwi systemau trydanol. O ddydd i ddydd, byddech yn llunio amserlenni, yn dyrannu amser, adnoddau a chyllidebau, ac yn rheoli staff i sicrhau bod y gwaith yn cael ei gwblhau’n brydlon, i safon uchel.  

Gallech fod yn cyflenwi ynni i stadau tai, busnesau a seilwaith trefol, neu’n gweithio ar brosiectau ynni adnewyddadwy fel ffermydd solar, gwynt neu donnau, neu weithfeydd nwy.  

Gallai swydd rheolwr prosiectau trydanol gynnwys:  

 • Deall beth mae’r cleient neu’r cwmni am ei gyflawni 
 • Diffinio gofynion technegol a dichonoldeb prosiect 
 • Amlinellu’r amserlenni, y costau a’r adnoddau sydd eu hangen i ddylunio a chyflawni prosiect gweithrediadau trydanol 
 • Sicrhau bod y gwaith yn dilyn canllawiau iechyd a diogelwch llym    
 • Cydymffurfio â’r Grid Cenedlaethol a rheoleiddwyr eraill a rheoli cysylltiadau â'r grid 
 • Datblygu cynlluniau prosiect cam-wrth-gam 
 • Arwain tîm prosiect amlddisgyblaethol 
 • Trafod â dylunwyr, peirianwyr, contractwyr a chyflenwyr 
 • Cysylltu â staff ar bob lefel 
 • Goruchwylio sawl agwedd ar brosiect ar yr un pryd 
 • Sicrhau bod pob cam o’r prosiect yn digwydd yn brydlon, o fewn y gyllideb ac i safon uchel 
 • Rhannu adroddiadau cynnydd rheolaidd gyda’r cleient a rhanddeiliaid 
 • Datrys unrhyw broblemau neu oedi 
 • Gweithio mewn swyddfa neu ar safle. 

Faint allech chi ei ennill fel rheolwr prosiectau trydanol?

Mae’r cyflog disgwyliedig i reolwr prosiectau trydanol yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall rheolwyr prosiectau trydanol sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £40,000
 • Gall rheolwyr prosiectau trydanol ennill £75,000*. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer rheolwyr prosiectau trydanol:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd swyddi newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel rheolwr prosiectau trydanol, gallech weithio mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, o adeiladu i drafnidiaeth, gwasanaethau adeiladu i systemau trafnidiaeth neu ynni adnewyddadwy. 

Gallech weithio i’r Grid Cenedlaethol neu i gwmni ynni ac yn ddiweddarach symud ymlaen i fod yn uwch reolwr neu’n gyfarwyddwr prosiectau. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080