Facebook Pixel

Rheolwr prosiectau trydanol

Mae rheolwyr prosiectau trydanol yn goruchwylio’r gwaith o osod systemau trydanol a chyflenwi trydan i gartrefi, busnesau a seilwaith, fel ffyrdd neu orsafoedd pŵer.

Cyflog cyfartalog*

£40000

-

£75000

Oriau arferol yr wythnos

40-45

Sut i fod yn rheolwr prosiectau trydanol

Mae sawl ffordd o ddod yn rheolwr prosiectau trydanol. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, neu brentisiaeth.  

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn rheolwr prosiectau trydanol i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod rhai gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.  

Bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Prifysgol 

Gallech gwblhau gradd mewn peirianneg drydanol i’ch helpu i ddod yn rheolwr prosiectau trydanol. 

Bydd angen 2 - 3 lefel A (neu gymhwyster cyfatebol) arnoch i wneud gradd. Ar ôl hynny, efallai y byddwch yn gallu ymuno â chynllun hyfforddi graddedigion y cwmni, neu gwblhau hyfforddiant rheoli prosiectau arbenigol gyda chyflogwr. 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech ennill cymwysterau drwy goleg arbenigol neu ddarparwr hyfforddiant i’ch helpu i ddod yn rheolwr prosiectau trydanol. 

Gallech astudio Diploma Cenedlaethol Uwch Lefel 4 neu 5 (HND) mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol i’ch helpu i ymuno â’r diwydiant. Gallech gael rhagor o hyfforddiant a phrofiad i symud ymlaen i rôl rheolwr prosiect.  

Bydd arnoch angen 1 - 2 lefel A, neu gymhwyster cyfatebol, ar gyfer cwrs lefel 4 neu 5.  

Prentisiaeth

Gallech gwblhau prentisiaeth uwch mewn peirianneg drydanol i’ch helpu i ddod yn rheolwr prosiectau trydanol. 

Bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) ar raddau 9 i 4 (A* i C). 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant. 

Gwaith

Os oes gennych chi eisoes brofiad mewn peirianneg drydanol a dealltwriaeth o reoli prosiectau, efallai y gallwch wneud cais i gyflogwr yn uniongyrchol am waith fel rheolwr prosiectau trydanol. Efallai y bydd eich cyflogwr yn cynnig hyfforddiant i gael rhagor o sgiliau yn y gwaith. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel rheolwr prosiectau trydanol. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr prosiectau trydanol:  

 • Dealltwriaeth o beirianneg drydanol
 • Sgiliau arwain 
 • Sgiliau trefnu rhagorol 
 • Gallu i ddatrys problemau mewn modd rhesymegol 
 • Sgiliau cyfathrebu. 

Beth mae rheolwr prosiectau trydanol yn ei wneud?

Fel rheolwr prosiectau trydanol, chi fyddai’n gyfrifol am oruchwylio’r gwaith o ddylunio, gosod a chyflenwi systemau trydanol. O ddydd i ddydd, byddech yn llunio amserlenni, yn dyrannu amser, adnoddau a chyllidebau, ac yn rheoli staff i sicrhau bod y gwaith yn cael ei gwblhau’n brydlon, i safon uchel.  

Gallech fod yn cyflenwi ynni i stadau tai, busnesau a seilwaith trefol, neu’n gweithio ar brosiectau ynni adnewyddadwy fel ffermydd solar, gwynt neu donnau, neu weithfeydd nwy.  

Gallai swydd rheolwr prosiectau trydanol gynnwys:  

 • Deall beth mae’r cleient neu’r cwmni am ei gyflawni 
 • Diffinio gofynion technegol a dichonoldeb prosiect 
 • Amlinellu’r amserlenni, y costau a’r adnoddau sydd eu hangen i ddylunio a chyflawni prosiect gweithrediadau trydanol 
 • Sicrhau bod y gwaith yn dilyn canllawiau iechyd a diogelwch llym    
 • Cydymffurfio â’r Grid Cenedlaethol a rheoleiddwyr eraill a rheoli cysylltiadau â'r grid 
 • Datblygu cynlluniau prosiect cam-wrth-gam 
 • Arwain tîm prosiect amlddisgyblaethol 
 • Trafod â dylunwyr, peirianwyr, contractwyr a chyflenwyr 
 • Cysylltu â staff ar bob lefel 
 • Goruchwylio sawl agwedd ar brosiect ar yr un pryd 
 • Sicrhau bod pob cam o’r prosiect yn digwydd yn brydlon, o fewn y gyllideb ac i safon uchel 
 • Rhannu adroddiadau cynnydd rheolaidd gyda’r cleient a rhanddeiliaid 
 • Datrys unrhyw broblemau neu oedi 
 • Gweithio mewn swyddfa neu ar safle. 

Faint allech chi ei ennill fel rheolwr prosiectau trydanol?

Mae’r cyflog disgwyliedig i reolwr prosiectau trydanol yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall rheolwyr prosiectau trydanol sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £40,000
 • Gall rheolwyr prosiectau trydanol ennill £75,000*. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer rheolwyr prosiectau trydanol:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd swyddi newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel rheolwr prosiectau trydanol, gallech weithio mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, o adeiladu i drafnidiaeth, gwasanaethau adeiladu i systemau trafnidiaeth neu ynni adnewyddadwy. 

Gallech weithio i’r Grid Cenedlaethol neu i gwmni ynni ac yn ddiweddarach symud ymlaen i fod yn uwch reolwr neu’n gyfarwyddwr prosiectau. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080