Facebook Pixel

Rheolwr risg

Mae rheolwyr risg yn nodi ac yn asesu bygythiadau posibl i brosiectau adeiladu. Maent yn ystyried risgiau ariannol, cyfreithiol, amgylcheddol ac enw da, ynghyd â risgiau i'r gweithlu a'r sefydliad y maent yn gweithio iddo. Maent yn cydweithio'n agos â rheolwyr prosiectau, timau iechyd a diogelwch, a thimau adnoddau dynol a chyfreithiol. Bydd rheolwyr risg yn creu polisïau i amddiffyn asedau a lleihau damweiniau, camgymeriadau, colledion ariannol neu atebolrwydd cyhoeddus.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£75000

Oriau arferol yr wythnos

40-42

Sut i ddod yn rheolwr risg

Gallwch ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch trwy gwblhau cwrs prifysgol.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Prifysgol

Gallech astudio gradd israddedig.

Wedi hynny, efallai y gallwch ymuno â chynllun hyfforddeion graddedig cwmni. 

Os oes gennych radd gyntaf nad yw’n gysylltiedig â rheoli risg, gallech wneud cymhwyster dysgu o bell i'ch helpu i symud i'r maes hwn. Mae'r Sefydliad Rheoli Risgiau (IRM) yn cynnig dau gwrs: 

 • Y Dystysgrif Ryngwladol mewn Rheoli Risg (lefel israddedig)
 • Y Diploma Rhyngwladol mewn Rheoli Risg (lefel ôl-raddedig).

Dod o hyd i gwrs prifysgol.

Cyngor ynghylch cyllid

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Cymwysterau


Beth mae rheolwr risg yn ei wneud?

Fel rheolwr risg, gallech chi fod yn gwneud y canlynol:

 • Llunio a chynnal prosesau rheoli risg corfforaethol
 • Cyflawni asesiadau risg gweithredol
 • Hysbysu cydweithwyr a rhanddeiliaid am broblemau neu bryderon
 • Monitro pryniant yswiriant a mesurau iechyd a diogelwch 
 • Gwneud cynlluniau parhad busnes i'w dilyn mewn achos o ddigwyddiad peryglus
 • Hyfforddi staff i gynyddu ymwybyddiaeth o risgiau a chyfleu polisïau iddynt
 • Darparu cymorth i leihau risgiau a lleihau damweiniau
 • Ymweld â safleoedd i fonitro ac awgrymu newidiadau i brosesau
 • Cysylltu ag uwch gydweithwyr i roi newid ar waith
 • Gweithio mewn swyddfa ac ar safleoedd adeiladu.

Faint allech ei ennill fel rheolwr risg?

 • Gall rheolwyr risg sydd newydd eu hyfforddi ennill £25,000 - £30,000
 • Gall rheolwyr risg wedi'u hyfforddi sydd â rhywfaint o brofiad ennill £30,000 - £45,000
 • Gall rheolwyr risg uwch ennill £45,000 - £75,000.*

Mae oriau a chyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallech ei weithio.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Chwiliwch am y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer rheolwyr risg:

Gwefannau allanol yw'r rhain, felly gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu postio wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chynnydd

Ar ôl cael profiad, gallech ddatblygu i ddod yn uwch swyddog neu brif swyddog risg ac ennill cyflog uwch.

Gallech arbenigo mewn mathau penodol o risg, megis risg ariannol, gweithredol neu amgylcheddol.

Gallech weithio fel ymgynghorydd risg hunangyflogedig.


Dyluniwyd y wefan gan S8080