Facebook Pixel

Rheolwr sicrhau ansawdd

Rheolwr ansawdd, rheolwr rheoli ansawdd, arolygydd ansawdd

Gwaith rheolwr sicrhau ansawdd yw sicrhau bod holl wasanaethau a gweithgareddau cwmni yn cyrraedd ac yn cynnal safonau a osodwyd. Fel rheolwr sicrhau ansawdd, byddwch yn cynnal archwiliadau ac yn cadw cofnodion manwl fel tystiolaeth bod y gwaith o’r ansawdd gorau posibl.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

37-39

Sut i fod yn rheolwr sicrhau ansawdd

Mae sawl ffordd o ddod yn rheolwr sicrhau ansawdd. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn rheolwr sicrhau ansawdd i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Gallech chi gwblhau gradd israddedig neu ôl-raddedig mewn pwnc perthnasol, fel astudiaethau busnes, gweinyddu neu reoli cynhyrchiant. 

Efallai y byddwch yn dewis arbenigo ar unwaith ac astudio cwrs gradd sicrhau ansawdd neu reoli ansawdd yn y maes adeiladu neu beirianneg.

Bydd angen y canlynol arnoch chi:

 •  2 - 3 lefel A, neu gyfwerth (gradd israddedig)
 • Gradd mewn unrhyw bwnc (cwrs ôl-radd).

Ar ôl eich astudiaethau, gallech wneud cais i fod yn rheolwr sicrhau ansawdd dan hyfforddiant drwy gynllun hyfforddi graddedigion y cwmni adeiladu. 

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs prifysgol

> Cyngor am gyllid

Coleg

Gallech chi ddilyn cwrs coleg ym maes rheoli busnes neu adeiladu neu beirianneg, i’ch helpu ar eich taith i fod yn rheolwr sicrhau ansawdd.

Bydd angen i chi gael o leiaf 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol.

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant.

Gallech chi gwblhau prentisiaeth adeiladu, peirianneg neu weinyddu i’ch helpu i gychwyn ar eich llwybr gyrfa i fod yn rheolwr sicrhau ansawdd.

Bydd angen i chi gael o leiaf 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad fel rheolwr sicrhau ansawdd. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i reolwr sicrhau ansawdd mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel rheolwr sicrhau ansawdd. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr sicrhau ansawdd: 

 • Ymwybyddiaeth o reoli busnes
 • Sgiliau cyfathrebu cadarn
 • Sgiliau meddwl dadansoddol
 • Sgiliau rheoli/ arwain prosiectau.
 • Gwybodaeth fathemategol dda.

Beth mae rheolwr sicrhau ansawdd yn ei wneud?

Fel rheolwr sicrhau ansawdd, byddwch chi’n datblygu prosesau a rheolaethau ar gyfer y cwmni cyfan, i sicrhau bod gwaith o ansawdd uchel yn cael ei gwblhau.

Fel rheolwr sicrhau ansawdd, gallai eich dyletswyddau gynnwys:  

 • Cwrdd â chleientiaid er mwyn ddeall eu hanghenion busnes
 • Datblygu gweithdrefnau, safonau a manylebau ansawdd y cwmni
 • Paru prosesau â safonau
 • Cydlynu’r gweithgarwch sydd angen i fodloni safonau ansawdd
 • Cynnal archwiliadau ac arolygon mewnol
 • Cyflwyno cynigion prosiect i gleientiaid
 • Trafod deunyddiau gyda chyflenwyr
 • Ysgrifennu adroddiadau rheoli a thechnegol
 • Goruchwylio cyllidebau
 • Casglu a rhannu ystadegau
 • Delio ag unrhyw faterion sy’n codi gyda chwsmeriaid neu brosiectau
 • Cadw golwg ar ddisgwyliadau cwsmeriaid
 • Dilyn rheoliadau cyfreithiol
 • Gweithio ar y safle ac mewn swyddfa.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel rheolwr sicrhau ansawdd?

Mae’r cyflog disgwyliedig i reolwr sicrhau ansawdd yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall rheolwyr sicrhau ansawdd sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £25,000 - £30,000
 • Gall rheolwyr sicrhau ansawdd gyda pheth brofiad ennill £30,000 - £45,000
 • Gall rheolwyr sicrhau ansawdd uwch, siartredig neu feistr ennill £45,000 - £60,000.*

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer rheolwyr sicrhau ansawdd: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel rheolwr sicrhau ansawdd, gallech chi symud ymlaen i rôl uwch a dod yn gyfarwyddwr prosiectau.

Neu, gallech gynnig eich gwasanaethau fel ymgynghorydd hunangyflogedig.


Dyluniwyd y wefan gan S8080