Facebook Pixel

Rheolwr sicrhau ansawdd

Mae rheolwr sicrhau ansawdd yn gwneud yn siŵr bod gwasanaethau'n cyrraedd y safon gywir er mwyn sicrhau bod pawb o fewn cwmni adeiladu, a'r tu allan iddo, yn hapus.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

37 - 39

Sut i ddod yn Rheolwr sicrhau ansawdd

Nid oes unrhyw gymwysterau penodol i fod yn rheolwr sicrhau ansawdd, ond bydd cyflogwyr fel arfer yn chwilio am HNC/HND neu radd mewn pwnc perthnasol fel rheoli busnes, rheoli adeiladu neu beirianneg.

Gall cyflogwyr ystyried ymgeiswyr o ddiwydiannau eraill sydd â chefndir mewn rheoli ansawdd neu gontractau.


Beth mae Rheolwr sicrhau ansawdd yn ei wneud?

 • Cwrdd â chleientiaid i ddeall eu hanghenion busnes
 • Llunio gweithdrefnau, safonau a manylebau ansawdd y cwmni
 • Cyfateb prosesau â safonau
 • Cyflwyno cynigion prosiect i gleientiaid
 • Trafod deunyddiau crai â chyflenwyr
 • Ysgrifennu adroddiadau rheoli a thechnegol
 • Rhedeg cyllidebau
 • Casglu a rhannu ystadegau
 • Ymdrin ag unrhyw faterion sy'n codi â chwsmeriaid neu brosiectau
 • Diwallu disgwyliadau cwsmeriaid
 • Dilyn rheoliadau cyfreithiol
 • Cydlynu unrhyw beth mae'n rhaid ei wneud er mwyn diwallu safonau ansawdd


Cyflog

 • Gall Rheolwyr Sicrhau Ansawdd sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £23,000 a £28,000
 • Gall Rheolwyr Sicrhau Ansawdd hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £28,000 a £45,000
 • Gall Uwch Reolwyr Sicrhau Ansawdd neu Reolwyr Sicrhau Ansawdd â statws Siartredig ennill rhwng £45,000 a £55,000

Mae cyflogau'n amrywio yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb, a bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws Siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080