Facebook Pixel

Rheolwr tirwedd

Rheolwr cefn gwlad, rheolwr mannau gwyrdd, tirluniwr, garddwr tirlunio, dylunydd tirlunio

Mae rheolwyr tirlunio yn cynllunio, datblygu ac yn gofalu am fannau awyr agored, er mwyn sicrhau fod pobl yn gallu eu defnyddio a’u mwynhau, nawr ac yn y dyfodol. Maent yn defnyddio’u gwybodaeth am ecosystemau ac ymddygiad pobl i gynghori ar brosiectau adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£40000

Sut i ddod yn rheolwr tirlunio

I ddod yn rheolwr tirlunio, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud cwrs yn y brifysgol neu'r coleg, gwneud prentisiaeth neu wneud cais am swydd yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i ddod yn rheolwr tirlunio i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y brifysgol 

Gallech ddod yn rheolwr tirlun wrth gwblhau gradd mewn pensaernïaeth tirlun neu reolaeth tirlunio, wedi’i achredu gan y Sefydliad Tirlunio.  

Os oes gradd gyntaf gennych yn barod, gallech gwblhau cwrs ôl-raddedig mewn pwnc perthnasol. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 2 lefel A neu fwy, neu gymwysterau cyfatebol (gradd israddedig) 
 • Gradd israddedig mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig).  

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

Gallech gwblhau cwrs coleg i ddod yn rheolwr tirlunio, megis Tystysgrif Lefel 2 mewn Garddwriaeth Ymarferol, neu Dystysgrif Lefel 3 neu Ddiploma mewn Garddwriaeth neu Arddwriaeth Amwynder. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 2 TGAU neu fwy gyda graddau 9 i 3 (A* i D), neu gymwysterau cyfatebol (cwrs lefel 2) 
 • 4 - 5 TGAU, gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Gallech ddod yn rheolwr tirlunio trwy gwblhau prentisiaeth ganolradd fel gweithiwr garddwriaeth neu weithiwr tirlunio, yna datblygu i brentisiaeth uwch i hyfforddi fel rheolwr tirlunio neu oruchwyliwr. 

Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni tirlunio yn ffordd dda o ymuno â’r diwydiant. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 1-2 TGAU neu gymwysterau cyfatebol, gan gynnwys rhai mewn mathemateg a Saesneg (prentisiaeth ganolradd) 
 • 5 TGAU, gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol (prentisiaeth uwch) 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu  i gael profiad ar safle adeiladu o weithio fel rheolwr tirlunio. I ddechrau, efallai y byddwch yn gweithio fel cynorthwyydd ac yn camu ymlaen wrth i’ch gallu ddatblygu. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel rheolwr tirlunio. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr tirlunio yn cynnwys:  

 • Angerdd dros blanhigion ac anifeiliaid 
 • Sgiliau datrys problemau 
 • Sgiliau cyfathrebu a thrafod gwych 
 • Diddordeb mewn technoleg. 

Beth mae rheolwr tirlunio yn ei wneud?

Fel rheolwr tirlunio, byddech yn gyfrifol am warchod mannau awyr agored a’r bywyd  tu mewn iddynt. Gall dyletswyddau gynnwys gwneud arolygon bywyd gwyllt a chreu adroddiadau ar gyfer cwsmeriaid a busnesau yn manylu ar eich arsylwadau a’ch argymhellion cynaliadwyedd. Gallech fod yn goruchwylio ardaloedd cadwraeth naturiol, gerddi hanesyddol, coedwigoedd, parciau, ymylon ffordd neu stadau tai. 

Mae dyletswyddau rheolwr tirlunio fel a ganlyn:  

 • Asesu’r tirlun a’u hecosystemau 
 • Syrfeo safleoedd  er mwyn adnabod adnoddau naturiol presennol, planhigion a bywyd  anifeiliaid 
 • Cynghori ar effaith newidiadau arfaethedig i ddefnydd tir 
 • Cyfarfod cymunedau a chynnwys eraill mewn rheoli mannau cyhoeddus 
 • Cynhyrchu cynlluniau ac adroddiadau ar gadwraeth tirlunio 
 • Cynllunio cynlluniau rheoli a chynnal a chadw, i sicrhau fod gofodau ar gael ar gyfer defnydd yn y dyfodol a mwynhad 
 • Cynghori eraill ar ofal tymor hir a datblygiad tirwedd 
 • Creu cytundebau a goruchwylio contractwyr 
 • Gwneud cais am arian a rheoli cynigion 
 • Goruchwylio prosiectau adeiladu sy’n cael eu gwneud gan benseiri tirlunio 
 • Cynghori ar geisiadau cynllunio ac ymholiadau cyhoeddus 

Faint y gallech ei ennill fel rheolwr tirlunio?

Mae’r cyflog disgwyliedig yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall rheolwyr tirlunio sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 a £25,000 y flwyddyn. 
 • Gall rheolwyr tirlunio hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £25,000 a £40,000 y flwyddyn. 
 • Gall rheolwyr tirlunio uwch neu siartredig ennill tua £40,000.* 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Rheolwr Tirlunio sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel rheolwr tirlunio, gallech ddatblygu i swydd uwch neu ddod yn ymgynghorydd hunangyflogedig. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080