Facebook Pixel

Rheolwr ynni

Cynghorydd ynni, ymgynghorydd ynni

Mae rheolwyr ynni yn sicrhau bod sefydliadau yn diwallu eu cyfrifoldebau lleihau ynni, carbon a dŵr.

Cyflog cyfartalog*

£22000

-

£60000

Oriau arferol yr wythnos

38-41

Sut i fod yn rheolwr ynni

Mae sawl ffordd o ddod yn rheolwr ynni. Gallech gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, prentisiaeth, neu wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn rheolwr ynni i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod rhai gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

I fod yn rheolwr ynni, gallech chi gwblhau cwrs prifysgol israddedig neu ôl-raddedig mewn pwnc perthnasol, fel:  

 • Pensaernïaeth  
 • Adeiladu ac adeiladwaith 
 • Technoleg adeiladu 
 • Astudiaethau busnes  
 • Rheoli ynni 
 • Peirianneg amgylcheddol neu ynni 
 • Gwyddor yr amgylchedd 
 • Ynni adnewyddadwy neu gynaliadwy  
 • Datblygu cynaliadwy 
 • Tirfesur. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 2 - 3 lefel A, neu gyfwerth (gradd israddedig) 
 • Gradd israddedig mewn pwnc perthnasol (gradd ôl-raddedig). 

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor am gyllid 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Gallech chi gwblhau cwrs coleg mewn gwyddor yr amgylchedd, peirianneg ynni, neu astudiaethau busnes i’ch helpu i ddechrau ar eich taith i fod yn rheolwr ynni. 

Neu, gallech ddechrau drwy astudio ar gyfer Lefel T mewn Dylunio, Arolygu a Chynllunio. 

Bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu gymhwyster cyfatebol. 

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi 

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Gallech chi hyfforddi i fod yn rheolwr ynni drwy gwblhau prentisiaeth sy’n ymwneud â’r canlynol:  

 • Pensaernïaeth  
 • Astudiaethau busnes 
 • Adeiladu ac adeiladwaith 
 • Rheoli ynni 
 • Peirianneg,  
 • Gwyddor yr amgylchedd,  
 • Tirfesur. 

Bydd angen i chi gael 4 - 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) a lefel A, neu gymhwyster cyfatebol ar gyfer prentisiaeth uwch neu radd-brentisiaeth. 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi 

> Canllawiau i brentisiaethau 

Gwaith

Os oes gennych chi brofiad o weithio mewn diwydiant cysylltiedig fel pensaernïaeth, tirfesur neu beirianneg, efallai y gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr am swydd fel rheolwr ynni. 

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel rheolwr ynni. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rheolwr ynni:  

 • Gallu dylanwadu ar eraill a negodi  
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol 
 • Synnwyr da o sut i weithio ar eich liwt eich hun  
 • Gwybodaeth am reoli ynni ac ynni adnewyddadwy 
 • Rhinweddau arwain
 • Sgiliau rheoli prosiectau.

Beth mae rheolwr ynni yn ei wneud?

Fel rheolwr ynni, byddwch chi’n galluogi sefydliadau i leihau eu defnydd o ynni drwy eu helpu i weithredu systemau ynni, carbon a dŵr mwy cynaliadwy. 

Mae swydd rheolwr ynni yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Meincnodi’r defnydd o ynni yn erbyn canllawiau arferion gorau  
 • Cynnal archwiliadau safle a chwblhau arolygon ynni 
 • Casglu data monitro ynni a chadw cofnodion cywir 
 • Creu polisïau a systemau ynni 
 • Delio â thrafodaethau ar gontractau ynni 
 • Datblygu a goruchwylio strategaethau i leihau’r ynni a ddefnyddir 
 • Annog defnyddio adnoddau ynni adnewyddadwy a chynaliadwy 
 • Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth ynni 
 • Negodi gyda chontractwyr a rhanddeiliaid allanol 
 • Goruchwylio’r gwaith o reoli carbon 
 • Codi proffil yr angen i arbed ynni
 • Rhannu cyngor a darparu hyfforddiant ar effeithlonrwydd ynni. 

Faint o gyflog allech chi ei gael fel rheolwr ynni?

Mae’r cyflog disgwyliedig i reolwr ynni yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall rheolwyr ynni sydd newydd eu hyfforddi ennill hyd at £23,000 
 • Gall rheolwyr ynni sydd â mwy o brofiad ennill hyd at £45,000 
 • Gall uwch reolwyr ynni ennill hyd at £60,000.* 
 • Rheolwyr ynni hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer rheolwyr ynni  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt ddod ar gael

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Gyda hyfforddiant pellach, gallech fynd yn eich blaen i fod yn rheolwr ynni siartredig. Fel arall, gallech chi symud ymlaen i beirianneg amgylcheddol, diogelu’r amgylchedd, neu reoli cyfleusterau. 

Gallech chi fod yn hunangyflogedig a gweithio fel ymgynghorydd ynni.


Dyluniwyd y wefan gan S8080