Facebook Pixel

Rigiwr rhwydi diogelwch

Mae rigwyr rhwydi diogelwch yn cydosod, yn gosod, yn cynnal ac yn sicrhau rhwydi diogelwch ar gyfer amryw o brosiectau adeiladu. Mae’r systemau rhwydi diogelwch maen nhw’n eu darparu yn cynnig amddiffyniad rhag cwympo i weithwyr adeiladu sy’n gweithio mewn mannau uchel. Maen nhw’n sicrhau diogelwch cyffredinol ar y safle a rhaglenni adeiladu effeithlon drwy osod rhwydi diogelwch i’r safon gywir.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

38-40

Sut i fod yn rigiwr rhwydi diogelwch

Mae sawl ffordd o fod yn rigiwr rhwydi diogelwch. Gallwch ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch drwy ddilyn cwrs arbenigol, prentisiaeth, neu drwy wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn rigiwr rhwydi diogelwch i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. Efallai y bydd angen trwydded yrru ddilys y DU arnoch hefyd. 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Does dim gofynion mynediad ffurfiol i fod yn rigiwr rhwydi diogelwch, ond mae meistrolaeth dda ar fathemateg a Saesneg yn ddefnyddiol. Bydd angen i chi gael eich tystysgrif Hyfforddiant ar Gyfer Stopio Cwympiau (FASET) gan ganolfan awdurdodedig. Unwaith y byddwch wedi cael digon o brofiad, gallwch symud ymlaen i gwblhau NVQ neu SVQ mewn Rigio Rhwydi Diogelwch. Bydd angen i chi hefyd gael cerdyn rigiwr rhwydi diogelwch fel tystiolaeth o’ch gallu proffesiynol. Mae hwn ar gael o statws hyfforddai hyd at statws profiadol. 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda i ymuno â’r diwydiant. 

Gallech wneud cais am brentisiaeth sgaffaldiwr canolradd gyda chwmni adeiladu neu gwmni sgaffaldiau arbenigol, a fydd yn cymryd 18 mis i’w gwblhau, cyn symud i rôl fel rigiwr rhwydi diogelwch.

Bydd angen 2 - 3 TGAU arnoch, sydd fel arfer yn cynnwys Saesneg a mathemateg, neu gymwysterau cyfatebol, ar gyfer prentisiaeth ganolradd.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu neu gwmni sgaffaldiau arbenigol i gael profiad ar safle fel rigiwr rhwydi diogelwch. Bydd angen i chi gael cymwysterau arbenigol i weithio yn y rôl hon. Gallech chi ddechrau arni fel cynorthwyydd i rigiwr rhwydi diogelwch mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella, ac ar ôl i chi gwblhau’r hyfforddiant.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel rigiwr rhwydi diogelwch. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau 

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel rigiwr rhwydi diogelwch: 

 • Gallu gweithio’n ddiogel mewn mannau uchel.
 • Gallu gweithio’n dda fel aelod o dîm
 • Rhagweithiol ac yn gallu dangos blaengaredd.

Beth mae rigiwr rhwydi diogelwch yn ei wneud?

Fel gosodwr rhwydi diogelwch, byddwch yn gyfrifol am ddefnyddio peiriannau’n ddiogel i helpu i baratoi a datgymalu llwyfannau er mwyn gallu gweithio’n uwch.

Mae swydd rigiwr rhwydi diogelwch yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Paratoi a gweithredu Llwyfannau Gwaith Symudol sy’n Codi (MEWP), gan gynnwys mathau o sisyrnau a breichiau
 • Gosod, datgymalu, cynnal ac archwilio rhwydi diogelwch
 • Llwytho a dadlwytho lorïau a chynwysyddion offer
 • Cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch
 • Gweithio yn unol â datganiadau dull ac asesiadau risg
 • Gweithio ar safleoedd ym mhob tywydd.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel rigiwr rhwydi diogelwch?

Mae’r cyflog disgwyliedig i rigiwr rhwydi diogelwch yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall rigwyr rhwydi diogelwch sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £20,000 - £25,000
 • Gall rigwyr rhwydi diogelwch gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £35,000
 • Gall rigwyr rhwydi diogelwch ennill mwy na £35,000.*
 • Rigwyr rhwydi diogelwch hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer rigwyr rhwydi diogelwch: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Wrth i chi ennill profiad a sgiliau yn eich gyrfa fel rigiwr rhwydi diogelwch, gallech chi gael eich dyrchafu i fod yn oruchwyliwr neu’n rheolwr. 

Gyda rhagor o hyfforddiant a chymwysterau, gallech chi symud ymlaen i yrfa fel cynghorydd diogelwch, iechyd, yr amgylchedd ac ansawdd.

Gallech fod yn gontractwr hunangyflogedig a gosod eich cyflog eich hun.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rigiwr rhwydi diogelwch Cydosod a gosod rhwydi diogelwch ar wahanol brosiectau adeiladu ledled y DU gan ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Sgaffaldiwr Gweithio ar brosiectau adeiladu ledled y DU yn codi ac yn datgysylltu strwythura...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cynghorydd SHEQ (Diogelwch, iechyd, amgylchedd ac ansawdd) Rhoi arweiniad ar yr holl faterion sy’n ymwneud â diogelwch, iechyd, yr amgylche...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080