Facebook Pixel

Saer maen

Mae seiri maen yn creu eitemau ymarferol neu hardd (neu'r ddau yn aml) o garreg a all bara am ganrifoedd.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

43-45

Sut i ddod yn Saer maen

Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol ar gyfer y cwrs hwn, ond mae TGAU mewn Mathemateg, Saesneg a Dylunio a Thechnoleg graddau C neu uwch yn ddefnyddiol. Mae Graddau Safonol/Cenedlaethol yr Alban a Bagloriaeth Cymru neu CBAC mewn Adeiladu yn gymwysterau cyfatebol.

Fel saer maen profiadol gallwch ddewis dilyn prentisiaeth lefel 3 a fyddai'n cynnwys y diploma a chymhwyster NVQ.

Mae prentisiaeth gyda chwmni gwaith saer maen neu adeiladu yn ffordd dda o ymuno â'r diwydiant. Mae prentisiaethau'n cynnwys cymhwyster hyfforddi a elwir yn Ddiploma neu dystysgrif dechnegol, cymhwyster seiliedig ar waith a elwir yn SVQ/NVQ a Saesneg a Mathemateg sylfaenol (Sgiliau Gweithredol, Sgiliau Hanfodol yng Nghymru) er mwyn eich helpu i ddatblygu yn y gweithle. Mae'r hyfforddiant hefyd yn cwmpasu cyfrifoldebau cyflogaeth ynghyd â sgiliau meddwl a dysgu personol.

Os na allwch ddod o hyd i brentisiaeth, mae cyrsiau coleg fel Diploma Gwaith Saer Maen Lefel 2 ar gael ond bydd cyflogwyr yn dal i chwilio am rywfaint o brofiad o weithio ar y safle.  

Bydd Diploma Lefel 3 fel arfer yn dilyn cymhwyster lefel 2 a bydd yn rhoi sgiliau gwaith saer maen lefel uwch i chi yn ogystal â sgiliau a gwybodaeth i gyflawni rôl oruchwylio.

I chwilio am brentisiaethau yn eich ardal, ewch i wefan paru y Llywodraeth, neu yng Nghymru, Gyrfa Cymru. Yn yr Alban ewch i Skills Development Scotland  neu am ragor o fanylion am yr alwedigaeth hon ewch i My World of Work.


Beth mae Saer maen yn ei wneud?

 • Atgyweirio hen adeiladau a henebion
 • Gweithio o Uchder
 • Defnyddio lluniadau technegol
 • Gwneud a ffitio gwaith cerrig fel fframiau ffenestri a phyrth bwaog
 • Gweithio ag ystod o offer llaw
 • Gweithio hyd at fanyleb uchel
 • Gweithio â gwahanol ddeunyddiau gan gynnwys llechi, tywodfaen a chalchfaen
 • Gweithio â thimau hanesyddol arbenigol
 • Bod yn greadigol ac yn dda wrth ddatrys problemau
 • Gan ddibynnu ar y math o saer maen gall y gwaith fod yn fewnol neu yn yr awyr agored a gall fod ar uchder.
 • Gall y gwaith fod yn gorfforol anodd gan y byddai'n golygu codi a chario deunyddiau a chyfarpar trwm.
 • Mae'r wythnos waith oddeutu 39 awr yr wythnos, â goramser achlysurol i ddiwallu terfynau amser


Cyflog

 • Gall seiri maen sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £19,000 a £22,000
 • Gall seiri maen hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £22,000 a £31,000
 • Gall uwch neu feistr seiri maen ennill cyflogau uwch

Bydd eich cyflog fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau ac opsiynau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig/meistr.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080