Facebook Pixel

Saer

A elwir hefyd yn -

Saer coed, gweithiwr coed

Gwaith Coed yw un o'r crefftau adeiladu hynaf ac mae galw mawr amdano. Mae seiri coed yn defnyddio deunyddiau naturiol (pren/pren) i osod gosodiadau pren a ffitiadau. Fel saer coed gallech fod yn gosod drysau, lloriau a dodrefn mewn adeiladau newydd, adnewyddu neu ail-wampio strwythurau presennol, adeiladu setiau ar gyfer cwmnïau ffilm a theatr a llawer mwy.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

40-45

Sut i ddod yn Saer

Mae sawl llwybr i fod yn saer coed neu saer maen. Gallwch ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch drwy wneud cwrs coleg neu brentisiaeth.

Dylech archwilio'r llwybrau hyn i ganfod pa un sy'n iawn i chi. Er bydd rhai opsiynau yn rhestru gofynion cymwysterau, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy'n frwdfrydig, sy'n barod i ddysgu ac sy'n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Darparwr coleg/hyfforddiant

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Mae rhai colegau'n cynnig cyrsiau rhan-amser, byr mewn gwaith coed ac saer a allai fod yn ffordd dda o ddarganfod a yw gweithio gyda phren/pren ar eich cyfer, yn enwedig os nad oes gennych brofiad neu'n meddwl am newid gyrfa.

Prentisiaeth

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Mae prentisiaeth adeiladu â chwmni gwaith coed neu gwmni adeiladu yn ffordd dda i mewn. Mae rhai colegau a darparwyr hyfforddiant yn helpu trwy gyflwyno prentisiaid posibl i gyflogwyr â diddordeb. 

Fel prentis byddwch yn ennill cymhwyster hyfforddi a elwir y diploma neu dystysgrif dechnegol a chymhwyster seiliedig ar waith a elwir yn NVQ. Mae hefyd yn cynnwys Saesneg a mathemateg sylfaenol (a elwir yn Sgiliau Gweithredol, neu Sgiliau Hanfodol yng Nghymru) a Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogeion i helpu yn y gweithle, ynghyd â sgiliau dysgu a meddwl personol.  I ddod o hyd i brentisiaeth ewch i wefan swyddi gwag y Llywodraeth neu yng Nghymru, Gyrfa Cymru.

Os na allwch gael prentisiaeth, neu os ydych chi'n cyfnewid gyrfaoedd, mae darparwyr hyfforddiant a cholegau'n rhedeg cyrsiau ar waith coed a saernïaeth, ond efallai byddant yn codi ffioedd. Gofynnwch am fanylion yn eich coleg lleol. Gallai hyn eich helpu i symud ymlaen i brentisiaeth.

Yn yr Alban, y ffordd orau o ddod yn Saer/Saer dodrefn yw trwy Brentisiaeth Fodern.  Mae hyn yn cynnwys prentisiaeth 4 blynedd â chyflogwr a rhaglen hyfforddi strwythuredig yn y coleg lle byddech chi'n gweithio tuag at Gymhwyster Galwedigaethol Lefel 3 yr Alban (SVQ Lefel 3).

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol i gael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallet ti ennill hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio penwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio yn y byd adeiladu. Bydd cyflogwyr posib bob amser yn falch o weld profiad gwaith wedi'i restru ar eich CV.

Medrau

Mae sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy'n ystyried swydd fel saer coed yn cynnwys:

 • Y gallu i ddefnyddio, trwsio a chynnal peiriannau ac offer
 • Gwybodaeth am adeiladu ac adeiladu
 • Sgiliau dylunio a gwybodaeth
 • Bod yn drylwyr a thalu sylw i fanylion
 • Sgiliau cyfathrebu geiriol ardderchog
 • Gallu cydweithio'n dda ag eraill
 • Gallu defnyddio eich menter
 • Gallu defnyddio cyfrifiadur a'r prif becynnau meddalwedd yn hyderus

Cymwysterau


Beth mae Saer yn ei wneud?

Fel saer coed byddwch yn ymwneud â dylunio, torri, ac adeiladu dodrefn gan ddefnyddio gwahanol fathau o bren. Gallech fod yn gweithio ar y safle, mewn cartrefi cleientiaid, neu mewn gweithdy.

Mae rôl swydd saer coed yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:

 • Mesur, marcio, torri, llunio, ffitio a gorffen pren - naill ai â llaw neu ag offer pŵer.
 • Adfer ac ail-greu adeiladau hanesyddol fel rhan o brosiectau treftadaeth diddorol.
 • Gwybodaeth weithredol ardderchog o bren, ei wahanol fathau a defnyddiau'n bwysig, yn ogystal â gwybod sut y bydd y cynnyrch gorffenedig yn ffitio i dŷ neu adeilad. 
 • Y gallu i ddefnyddio ystod eang o offer 
 • Y cyfle i weithio yn yr awyr agored a chodi fframiau cynhaliol ar gyfer prosiectau mawr megis pontydd, ffyrdd, argaeau ac adeiladau
 • Bydd prosiectau eraill yn galw am weithio y tu mewn i adeiladau masnachol a phreswyl.    
 • Gosod distiau, estyll, cyplysau to, parwydydd
 • Gosod gwaith pren mewnol (grisiau, drysau, bordiau wal, cypyrddau, ceginau)
 • Deall darluniadau technegol
 • Cael gwybodaeth arbenigol mewn gwahanol fathau o bren a'u defnyddiau


Cyflog

 • Gall seiri sydd newydd eu hyfforddi ennill tuag £17,000 - £20,000
 • Gall seiri wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £20,000-£30,000
 • Gall seiri uwch, siartredig neu feistr ennill tua £30,000-£45,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb, a faint o ormaser sy'n cael ei weithio. Mae seiri hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080