Facebook Pixel

Sgaffaldiwr

Technegydd sgaffaldiau

Mae sgaffaldwyr yn codi ac yn datgysylltu sgaffaldiau metel dros dro ar strwythurau a safleoedd adeiladu fel bod pobl eraill yn gallu gweithio mewn mannau uchel a gwneud eu gwaith yn ddiogel. Gall sgaffaldwyr osod sgaffaldiau o amgylch strwythur, neu y tu mewn i adeilad sydd wrthi’n cael ei adeiladu, ei adnewyddu neu ei ddymchwel.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

43-45

Sut i fod yn sgaffaldiwr

Er nad oes angen cymwysterau ffurfiol i fod yn sgaffaldiwr, mae sawl llwybr y gallech eu dilyn i'ch helpu i ddilyn yr yrfa hon. Gallech gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn sgaffaldiwr, i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Er nad oes unrhyw ofynion mynediad penodol, byddai unrhyw un sy’n ystyried gyrfa fel sgaffaldiwr yn elwa ar ennill cymwysterau TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) mewn mathemateg a Saesneg.

Gallech astudio ar gyfer Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu neu Dystysgrif Lefel 2 mewn Gweithrediadau Adeiladu i ddechrau ar eich llwybr gyrfa i fod yn sgaffaldiwr.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • Hyd at 2 TGAU ar raddau 3 i 1 (D i G), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 1)
 • 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2).

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth yn ffordd dda i ymuno â’r diwydiant adeiladu.

Gallech wneud cais am brentisiaeth sgaffaldiwr canolradd gyda chwmni adeiladu neu gwmni sgaffaldiau, a fydd yn cymryd 18 mis i’w chwblhau.

Bydd angen 2 - 3 TGAU arnoch, sydd fel arfer yn cynnwys Saesneg a mathemateg, neu gymwysterau cyfatebol, ar gyfer prentisiaeth ganolradd.

Mae hefyd yn bosibl cwblhau rhaglen hyfforddiant rhan amser dros gyfnod o 11 wythnos i ddod yn sgaffaldiwr, a fydd yn cael ei chwblhau dros ddwy flynedd.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Gallech wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr i fod yn sgaffaldiwr neu’n labrwr adeiladu, yn enwedig os oes gennych chi rywfaint o brofiad blaenorol o weithio ar safle. Byddai hyn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau gan aelodau mwy profiadol o’r tîm, ac efallai y bydd eich cyflogwr yn darparu hyfforddiant i’ch helpu i gamu ymlaen.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel sgaffaldiwr. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Mae sgiliau dymunol ar gyfer sgaffaldiwr yn cynnwys: 

 • Gallu gweithio’n hyderus mewn mannau uchel
 • Cydsymud llaw-llygad rhagorol 
 • Lefel dda o ffitrwydd corfforol
 • Ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch
 • Y gallu i ddeall lluniadau technegol a chynlluniau
 • Sgiliau cyfathrebu da ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Beth mae sgaffaldiwr yn ei wneud?

Mae sgaffaldwyr yn hanfodol i’r diwydiant adeiladu, gan fod cymaint o griwiau adeiladu angen mynediad gyda sgaffaldiau, rigiau, rheiliau gwarchod ac estyll er mwyn ymgymryd â gwaith adeiladu neu adfer. 

Mae dyletswyddau sgaffaldiwr yn cynnwys: 

 • Dadlwytho cyfarpar sgaffaldiau ar y safle
 • Sicrhau sylfaen sefydlog ar gyfer y sgaffaldiau
 • Codi polion sgaffaldiau
 • Gosod sgaffaldiau ar adeiladau neu strwythurau
 • Gosod estyll i’r gweithwyr gerdded arnynt
 • Gosod rheiliau gwarchod a rhwydi diogelwch
 • Datgysylltu’r sgaffaldiau pan fydd y prosiect wedi’i gwblhau
 • Adeiladu gwahanol fathau o blatfformau, o sgaffaldiau syml i strwythurau cymhleth fel sgaffaldiau crog, cantilifer cwymp a thoeau dros dro
 • Gweithio ar safleoedd ym mhob tywydd.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel sgaffaldiwr?

Mae’r cyflog disgwyliedig i sgaffaldiwr yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall sgaffaldwyr sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £19,000 - £25,000
 • Gall sgaffaldwyr hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £40,000
 • Gall uwch sgaffaldwyr ennill £40,000 - £50,000*
 • Sgaffaldwyr hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer sgaffaldwyr:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Gyda phrofiad, gallech chi symud ymlaen i swydd goruchwyliwr neu arweinydd tîm, neu ddod yn rheolwr prosiect neu'n rheolwr adeiladu.

Gallech hefyd weithio fel sgaffaldiwr hunangyflogedig, neu ddod yn ymgynghorydd sgaffaldiau a thynnu llun manwl o sgaffaldiau cymhleth ar gyfer prosiectau sydd ar y gweill.


Dyluniwyd y wefan gan S8080