Facebook Pixel

Sgaffaldiwr

Mae sgaffaldwyr yn gosod ac yn datgysylltu'r strwythurau metel mawr a godir o amgylch adeiladau sydd angen gwaith.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£50000

Oriau arferol yr wythnos

43 - 45

Sut i ddod yn Sgaffaldiwr

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol i ddod yn sgaffaldiwr dan hyfforddiant ond mae'n helpu i gael Graddau Safonol neu Genedlaethol 4 neu 5, TGAU mewn Saesneg a Mathemateg graddau A* - C neu gymwysterau cyfatebol fel Bagloriaeth Cymru.

Ar gyfer swyddi adeiladu yn yr Alban, byddwch yn dechrau hyfforddi gyda chyflogwr ac yn dilyn Cynllun Cofnod Sgaffaldwyr y Diwydiant Adeiladu (CISRS), sef y cynllun hyfforddi a gydnabyddir yn genedlaethol ym maes sgaffaldiau.

Mae trwydded yrru'n ddefnyddiol ac, mewn llawer o achosion, yn ofynnol a rhaid bod gennych gerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) neu'r hyn sy'n cyfateb iddo i weithio ar safle.

Mae cyflogwyr fel cwmnïau adeiladu ac asiantaethau adeiladu yn awyddus i weld rhywfaint o brofiad o weithio ar safle. Os nad oes gennych unrhyw brofiad, gallech weithio fel labrwr sgaffaldiau i ddechrau. Yna gallai eich cyflogwr eich hyfforddi fel sgaffaldiwr.

Efallai y gallech gofrestruu ar gyfer un o'r prentisiaethau adeiladu niferus sydd ar gael. Mae'r rhain yn cynnwys rhaglen hyfforddi 11 wythnos dros ddwy flynedd. Bydd hyn yn arwain at gerdyn Sgaffaldwyr CISRS, Diploma Adeiladu Lefel 2, NVQ Lefel 2, Sgiliau Gweithredol Lefel 1 a Phrawf Iechyd a Diogelwch (Sgiliau Hanfodol yng Nghymru).


Beth mae Sgaffaldiwr yn ei wneud?

 • Dadlwytho offer sgaffaldiau ar y safle
 • Gosod y polion sgaffaldiau (safonol) yn eu lle a'u cysylltu â'r tiwbiau llorweddol (canllawiau)
 • Gosod y sgaffaldiau ar yr adeiladau neu'r strwythurau
 • Gosod estyll (batins) i weithwyr gerdded arnynt
 • Gosod rheiliau gwarchod a rhwydi diogelwch a'u tynnu i lawr ar ôl i'r gwaith gael ei wneud 
 • Cynnal gweithrediadau sgaffaldiau gan gynnwys gosod platiau sylfaen (sy'n atal y polion unionsyth rhag llithro) 
 • Arwain, goruchwylio a chymryd rhan wrth greu gwahanol fathau o lwyfannau, o sgaffaldiau syml (wedi'u hadeiladu o estyll pren a pholion metel) i strwythurau cymhleth, gan gynnwys sgaffaldiau crog, cantilifer sythlin a thoeau dros dro

Cyflog

 • Gall sgaffaldwyr sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £12,500 a £23,000
 • Gall sgaffaldwyr hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £30,000 a £32,000
 • Gall uwch/meistr sgaffaldwyr ennill oddeutu £33,000+
 • Mae sgaffaldwyr hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau tâl eu hunain.

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080