Facebook Pixel

Simneiwr

Mae simneiwyr yn ymdrin â'r gwaith adeiladu ac atgyweirio sydd ei angen ymhell uwchlaw'r ddaear.

Cyflog cyfartalog*

£15000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

42 - 44

Sut i ddod yn Simneiwr

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol i fod yn simneiwr, ond mae TGAU, neu Raddau Safonol mewn Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Ddylunio a Technoleg yn ddefnyddiol. Yng Nghymru, gallech ystyried TGAU CBAC mewn Adeiladu, neu Fagloriaeth Cymru. Mae angen gallu mathemategol a dealltwriaeth sylfaenol o theori trydanol i fod yn beiriannydd dargludydd mellt.

Ffordd dda o ddechrau yw gyda phrentisiaeth. Byddech yn gweithio tuag at Gymwysterau Galwedigaethol yr Alban (SVQs) neu Gymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQs) ar Lefelau 2 a 3, gan gynnwys Gweithrediadau Mynediad a Rigio (Adeiladu) - Simneiwr. Ar ôl cwblhau prentisiaeth gallwch wneud cais i uwchraddio eich cerdyn hyfforddai CSCS i gerdyn Gweithiwr Medrus.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl ewch i World of Work


Beth mae Simneiwr yn ei wneud?

 • Gosod dargludyddion mellt
 • Gosod goleuadau rhybuddio awyrennau, amnewid gwydr to, trwsio gwaith maen a phaentio strwythurau megis pontydd
 • Dymchwel simneiau neu adeiladau uchel
 • Gwirio am ddifrod ar adeiladau ar ôl tywydd trwm megis gwyntoedd uchel
 • Adrodd ar broblemau ac argymell atebion i benseiri, syrfewyr a pheirianwyr

Cyflog

 • Gall Simneiwyr  sydd newydd eu hyfforddi ennill tua £18,500 - £19,000
 • Gall Simneiwyr wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £23,000-£28,0000
 • Gall Simneiwyr Crefft Uwch neu Feistr ennill cyflogau uwch

Fel arfer mae cyflogau yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr ac unrhyw goramser y gallech ei wneud. Mae llorwyr mynediad hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Simneiwr Mae simneiwyr yn ymdrin â'r gwaith adeiladu ac atgyweirio sydd ei angen ymhell u...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd dargludydd mellt Mae peirianwyr dargludydd mellt yn sicrhau nad yw adeiladau a strwythurau eraill...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Safle Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goru...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae amcangyfrifwr (neu beiriannydd costau) yn cyfrifo cost cyflenwi cynhyrchion ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080