Facebook Pixel

Simneiwr

A elwir hefyd yn -

Peiriannydd dargludyddion mellt

Mae simneiwyr yn gwneud gwaith atgyweirio mewn mannau sydd ymhell uwchben y ddaear ar safleoedd adeiladu, gorsafoedd pŵer, adeiladau uchel iawn neu ar henebion a chestyll. Maent yn sicrhau eu bod yn strwythurol gadarn ac efallai y byddant hefyd yn gosod dargludyddion mellt.

Cyflog cyfartalog*

£15000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

42-44

Sut i fod yn simneiwr

Mae sawl ffordd o ddod yn simneiwr. Gallwch ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch drwy ddilyn cwrs coleg, hyfforddiant yn y gwaith drwy brentisiaeth, neu drwy wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.  

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn simneiwr, i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Does dim gofynion mynediad ffurfiol i fod yn simneiwr, ond gallai TGAU mewn mathemateg, Saesneg, gwyddoniaeth neu ddylunio a thechnoleg fod yn ddefnyddiol.

Gallech ddechrau eich gyrfa drwy astudio cymhwyster sy’n gysylltiedig ag adeiladu, fel gosod brics neu sgaffaldiau, ac wedyn arbenigo i ddod yn simneiwr. Os ydych chi am arbenigo fel peiriannydd dargludyddion mellt, bydd angen i chi feddu ar sgiliau mathemateg a dealltwriaeth sylfaenol o theori drydanol.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Prentisiaeth

Gallech ddechrau eich gyrfa drwy gwblhau prentisiaeth gosod brics neu sgaffaldiau, ac wedyn arbenigo i ddod yn simneiwr.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

Darganfyddwch beth yw'r gofynion mynediad lle rydych chi'n byw.

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle fel simneiwr. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i simneiwr mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel simneiwr. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel simneiwr: 

 • Yn meddu ar hyder i weithio mewn mannau uchel, yn yr awyr agored ym mhob tywydd
 • Lefel dda o ffitrwydd corfforol
 • Gwybodaeth am fathemateg
 • Y gallu i weithio’n drylwyr a rhoi sylw i fanylion
 • Amynedd a’r gallu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd llawn straen.

Cymwysterau


Beth mae simneiwr yn ei wneud?

Fel simneiwr, byddwch yn gyfrifol am wneud gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ar safleoedd diwydiannol, adeiladau uchel iawn, a strwythurau tal eraill.

Mae swydd simneiwr yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Gwneud gwaith atgyweirio, cynnal a chadw ac adnewyddu ar simneiau diwydiannol, tyrau oeri gorsafoedd pŵer, meindyrau eglwysi, cestyll, adeiladau uchel iawn a phontydd
 • Gosod dargludyddion mellt
 • Daearu peiriannau mawr
 • Cydosod ysgolion a sgaffaldiau, llwyfannau gwaith symudol, harneisiau traddodiadol a rhaffau diwydiannol ar gyfer abseilio
 • Gosod goleuadau rhybuddio awyrennau
 • Amnewid gwydr to neu drwsio gwaith maen 
 • Paentio strwythurau fel pontydd
 • Dymchwel simneiau neu adeiladau tal
 • Gwirio am ddifrod ar adeiladau ar ôl tywydd garw fel gwyntoedd cryfion
 • Gweithio gyda thrydanwyr i ddiogelu cyfrifiaduron ac offer electronig arall
 • Adrodd ynghylch problemau ac argymell atebion i benseiri, syrfewyr a pheirianwyr
 • Datgymalu offer a dod ag ef yn ôl i’r ddaear pan fydd y gwaith wedi cael ei gwblhau.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel simneiwr?

Mae’r cyflog disgwyliedig i simneiwr yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall simneiwyr sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £15,000 - £25,000
 • Gall simneiwyr hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £35,000
 • Gall simneiwyr uwch neu feistr ennill mwy na £35,000*
 • Simneiwyr hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer simneiwyr: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Wrth i chi ennill profiad a sgiliau yn eich gyrfa fel simneiwr neu beiriannydd dargludyddion mellt, gallech chi gael eich dyrchafu i swydd goruchwyliwr neu reolwr. 

Neu, gallech fod yn gontractwr hunangyflogedig a gosod eich cyflog eich hun.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Simneiwr Gan weithio mewn mannau uchel, byddwch yn gwneud gwaith atgyweirio ac adeiladu h...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd Tîm Adeiladu Cymerwch y cam nesaf yn eich gyrfa fel Goruchwyliwr Galwedigaethol. Byddwch yn g...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd Gosod Allan Peirianwyr Gosod Allan yw'r prif gynghorwyr technegol i isgontractwyr a gweithre...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae’r gwaith yn golygu cyfrifo cost cyflenwi cynnyrch neu wasanaethau i gleienti...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Yn ystod prosiect adeiladu, mae’r rheolwr contractau yn goruchwylio’r broses con...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr hunangyflogedig Fel contractwr neu is-gontractwr, byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda’ch cle...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080