Facebook Pixel

Simneiwr

Peiriannydd dargludyddion mellt

Mae simneiwyr yn gwneud gwaith atgyweirio mewn mannau sydd ymhell uwchben y ddaear ar safleoedd adeiladu, gorsafoedd pŵer, adeiladau uchel iawn neu ar henebion a chestyll. Maent yn sicrhau eu bod yn strwythurol gadarn ac efallai y byddant hefyd yn gosod dargludyddion mellt.

Cyflog cyfartalog*

£15000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

42-44

Sut i fod yn simneiwr

Mae sawl ffordd o ddod yn simneiwr. Gallwch ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch drwy ddilyn cwrs coleg, hyfforddiant yn y gwaith drwy brentisiaeth, neu drwy wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.  

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn simneiwr, i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Does dim gofynion mynediad ffurfiol i fod yn simneiwr, ond gallai TGAU mewn mathemateg, Saesneg, gwyddoniaeth neu ddylunio a thechnoleg fod yn ddefnyddiol.

Gallech ddechrau eich gyrfa drwy astudio cymhwyster sy’n gysylltiedig ag adeiladu, fel gosod brics neu sgaffaldiau, ac wedyn arbenigo i ddod yn simneiwr. Os ydych chi am arbenigo fel peiriannydd dargludyddion mellt, bydd angen i chi feddu ar sgiliau mathemateg a dealltwriaeth sylfaenol o theori drydanol.

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech ddechrau eich gyrfa drwy gwblhau prentisiaeth gosod brics neu sgaffaldiau, ac wedyn arbenigo i ddod yn simneiwr.

Bydd angen i chi gael hyd at 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C), neu gymhwyster cyfatebol ar gyfer prentisiaeth.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle fel simneiwr. Gallech chi ddechrau fel cynorthwyydd i simneiwr mwy profiadol a symud ymlaen wrth i’ch galluoedd wella.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel simneiwr. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith 

Sgiliau

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel simneiwr: 

 • Yn meddu ar hyder i weithio mewn mannau uchel, yn yr awyr agored ym mhob tywydd
 • Lefel dda o ffitrwydd corfforol
 • Gwybodaeth am fathemateg
 • Y gallu i weithio’n drylwyr a rhoi sylw i fanylion
 • Amynedd a’r gallu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd llawn straen.

Beth mae simneiwr yn ei wneud?

Fel simneiwr, byddwch yn gyfrifol am wneud gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ar safleoedd diwydiannol, adeiladau uchel iawn, a strwythurau tal eraill.

Mae swydd simneiwr yn cynnwys y dyletswyddau canlynol: 

 • Gwneud gwaith atgyweirio, cynnal a chadw ac adnewyddu ar simneiau diwydiannol, tyrau oeri gorsafoedd pŵer, meindyrau eglwysi, cestyll, adeiladau uchel iawn a phontydd
 • Gosod dargludyddion mellt
 • Daearu peiriannau mawr
 • Cydosod ysgolion a sgaffaldiau, llwyfannau gwaith symudol, harneisiau traddodiadol a rhaffau diwydiannol ar gyfer abseilio
 • Gosod goleuadau rhybuddio awyrennau
 • Amnewid gwydr to neu drwsio gwaith maen 
 • Paentio strwythurau fel pontydd
 • Dymchwel simneiau neu adeiladau tal
 • Gwirio am ddifrod ar adeiladau ar ôl tywydd garw fel gwyntoedd cryfion
 • Gweithio gyda thrydanwyr i ddiogelu cyfrifiaduron ac offer electronig arall
 • Adrodd ynghylch problemau ac argymell atebion i benseiri, syrfewyr a pheirianwyr
 • Datgymalu offer a dod ag ef yn ôl i’r ddaear pan fydd y gwaith wedi cael ei gwblhau.

Faint o gyflog allech chi ei gael fel simneiwr?

Mae’r cyflog disgwyliedig i simneiwr yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall simneiwyr sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £15,000 - £25,000
 • Gall simneiwyr hyfforddedig gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £35,000
 • Gall simneiwyr uwch neu feistr ennill mwy na £35,000*
 • Simneiwyr hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer simneiwyr: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Wrth i chi ennill profiad a sgiliau yn eich gyrfa fel simneiwr neu beiriannydd dargludyddion mellt, gallech chi gael eich dyrchafu i swydd goruchwyliwr neu reolwr. 

Neu, gallech fod yn gontractwr hunangyflogedig a gosod eich cyflog eich hun.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Simneiwr Gan weithio mewn mannau uchel, byddwch yn gwneud gwaith atgyweirio ac adeiladu h...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd Tîm Adeiladu Cymerwch y cam nesaf yn eich gyrfa fel Goruchwyliwr Galwedigaethol. Byddwch yn g...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd Gosod Allan Peirianwyr Gosod Allan yw'r prif gynghorwyr technegol i isgontractwyr a gweithre...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae’r gwaith yn golygu cyfrifo cost cyflenwi cynnyrch neu wasanaethau i gleienti...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Yn ystod prosiect adeiladu, mae’r rheolwr contractau yn goruchwylio’r broses con...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr hunangyflogedig Fel contractwr neu is-gontractwr, byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda’ch cle...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080