Facebook Pixel

Technegydd adeiladu

Cynorthwyydd rheolwr safle, technegydd safle

Mae technegwyr adeiladu yn helpu gyda thasgau angenrheidiol ynghylch prosiectau adeiladu a gweithiau adeiladu. Fel technegydd adeiladu, gallech fod yn goruchwylio amrywiaeth o dasgau, o fonitro cynnydd adeiladu, i drafod â chyflenwyr, paratoi cynlluniau safle ac amcangyfrif costau.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

45 - 47

Sut i ddod yn technegydd adeiladu

I ddod yn dechnegydd adeiladu, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud cwrs yn y brifysgol neu'r coleg, gwneud prentisiaeth neu wneud cais am swydd yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i ddod yn dechnegydd adeiladu i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y brifysgol 

Gallech gwblhau gradd sylfaenol neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch mewn pwnc perthnasol, megis adeiladu a’r amgylchedd adeiledig, syrfeo neu beirianneg sifil. 

I wneud gradd, bydd angen 1 i 2 Lefel A neu gymwysterau cyfatebol ar gyfer gradd sylfaenol neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch. 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid 

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

Gallech gwblhau cwrs coleg i’ch helpu i ddod yn dechnegydd dan hyfforddiant, megis Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Sifil, a Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig neu Lefel T mewn Dylunio, Syrfeo a Chynllunio.. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 4 - 5  o raddau TGAU 9 i 4 (A* i C), neu gymwysterau cyfatebol (cwrs lefel 3). 
 • 4 - 5 o raddau TGAU 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol, gan gynnwys rhai mewn Saesneg a Mathemateg ( Lefel T). 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Gallech gwblhau prentisiaeth uwch i’ch helpu i ddod yn dechnegydd adeiladu, mewn adeiladu, syrfeo neu ddylunio gwasanaethau adeiladu. 

Gallech hefyd ddod yn brentis technegydd peirianneg adeiladu. Dewis arall yw cwblhau prentisiaeth dylunio a thechnegydd adeiladu uwch. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (prentisiaeth uwch) 
 • 4 - 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) a Lefelau A, neu gymwysterau cyfatebol (prentisiaeth uwch) 

Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda o ymuno â’r diwydiant. Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Bydd rhaid technegwyr adeiladu yn ennill profiad o’r diwydiant mewn meysydd eraill cyn hyfforddi fel technegydd adeiladu. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel technegydd adeiladu. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Pa sgiliau rwyf ei angen er mwyn dod yn dechnegydd adeiladu? 

Mae’r sgiliau delfrydol o ddod yn dechnegydd adeiladu yn cynnwys y canlynol:  

 • Dealltwriaeth o adeiladu a’r diwydiant adeiladu 
 • Trylwyredd a rhoi sylw i fanylion 
 • Sgiliau meddwl a rhesymu 
 • Y gallu i feddwl yn feirniadol  
 • Gwybodaeth am fathemateg  
 • Sgiliau cyfrifiadurol a’r gallu i ddefnyddio’r prif becynnau meddalwedd. 

Beth mae technegydd adeiladu yn ei wneud?

Prif gyfrifoldeb technegydd adeiladu yw helpu â thasgau adeiladu hanfodol, megis amcangyfrifo, contractau a chynllunio safle. 

Gall eich dyletswyddau fel technegydd adeiladu gynnwys y canlynol:  

 • Amcangyfrif costau prosiect o flaen bidio am gontractau newydd 
 • Trafod â chyflenwyr ar gostau deunyddiau, cyfarpar a llafur 
 • Gwirio ansawdd cyflenwyr 
 • Helpu i gynllunio pob cam o’r adeiladu 
 • Drafftio cynlluniau a chynlluniau penodedig trwy ddefnyddio meddalwedd cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur  
 • Monitro cynnydd adeilad 
 • Paratoi safleoedd cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau  
 • Goruchwylio timau contractau 


Faint y gallech ei ennill fel technegydd adeiladu?

 • Gall technegwyr adeiladu sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £20,000 y flwyddyn 
 • Gall technegwyr adeiladu â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £20,000 a £30,000 y flwyddyn 
 • Gall uwch-dechnegwyr adeiladu, technegwyr adeiladu siartredig neu brif dechnegwr adeiladu ennill rhwng £30,000 a £40,000* y flwyddyn 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Technegydd Adeiladu sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Mae sawl llwybr y gallech ei ddilyn ar gyfer datblygiad gyrfa fel technegydd adeiladu. Gallech symud i rôl amcangyfrifwr neu brynwr wrth i’ch gwybodaeth ddatblygu.  

Gallech ddatblygu i rôl uwch-reolwr neu reolwr contractau, neu wneud rôl peiriannydd safle wrth i chi ennill mwy o brofiad. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Technegydd adeiladu Mae technegwyr adeiladu yn cyfrannu at y broses o godi adeiladau a chynllunio gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae amcangyfrifwr (neu beiriannydd costau) yn cyfrifo cost cyflenwi cynhyrchion ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Prynwr Yn y diwydiant adeiladu, prynwyr sy'n gyfrifol am sicrhau bod y deunyddiau sydd ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Safle Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goru...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080