Facebook Pixel

Technegydd cynnal a chadw priffyrdd

Gweithiwr adeiladu ffyrdd, gweithiwr cynnal a chadw priffyrdd

Mae technegwyr cynnal a chadw priffyrdd yn goruchwylio’r gwaith o gynnal a chadw ac atgyweirio priffyrdd a ffyrdd. Maen nhw’n monitro difrod yn rheolaidd, yn delio ag ymholiadau gan y cyhoedd, yn cysylltu ag awdurdodau lleol a chwmnïau cyfleustodau, ac yn gwneud atgyweiriadau i balmentydd, dodrefn stryd, marciau ffordd a mwy.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£35000

Sut i fod yn dechnegydd cynnal a chadw priffyrdd

Er nad oes angen cymwysterau ffurfiol i fod yn dechnegydd cynnal a chadw priffyrdd, mae sawl llwybr y gallech eu dilyn i'ch helpu i ddilyn yr yrfa hon. Gallech gwblhau cwrs coleg, prentisiaeth neu wneud cais am waith yn uniongyrchol i gyflogwr.

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn dechnegydd cynnal a chadw priffyrdd, i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau hyn, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Er nad oes unrhyw ofynion mynediad penodol, byddai unrhyw un sy’n ystyried gyrfa fel technegydd cynnal a chadw priffyrdd yn elwa ar ennill cymwysterau TGAU (neu gymhwyster cyfatebol) mewn mathemateg a Saesneg.

Gallech astudio ar gyfer Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu neu Ddiploma Lefel 2 mewn Gweithrediadau Adeiladu a Pheirianneg Sifil i wella eich gallu a’ch rhagolygon gwaith.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • Hyd at 2 TGAU ar raddau 3 i 1 (D i G), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 1)
 • 2 TGAU neu fwy ar raddau 9 i 3 (A* i D), neu gymhwyster cyfatebol (cwrs lefel 2).

> Eglurhad o’r gofynion mynediad cyfatebol

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi

> Cyngor am gyllid

Prentisiaeth

Gallech wneud cais am brentisiaeth ganolraddol fel gweithiwr gosod arwynebau ffyrdd, neu brentisiaeth ganolraddol cynnal a chadw priffyrdd.

Bydd angen 2 - 3 TGAU arnoch, sydd fel arfer yn cynnwys Saesneg a mathemateg, neu gymwysterau cyfatebol, ar gyfer prentisiaeth ganolradd.

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi

> Canllawiau i brentisiaethau

Gwaith

Gallech wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr i fod yn dechnegydd neu’n weithiwr cynnal a chadw priffyrdd, yn enwedig os oes gennych chi rywfaint o brofiad blaenorol o weithio ar safle. Byddai hyn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau drwy ddysgu gan aelodau mwy profiadol o’r tîm, ac efallai y bydd eich cyflogwr yn darparu hyfforddiant i’ch helpu i gamu ymlaen yn eich gyrfa.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn cael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Gallech chi gael hyn yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel technegydd cynnal a chadw priffyrdd. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV.

Dysgwch fwy am brofiad gwaith

Sgiliau

Mae sgiliau dymunol technegydd cynnal priffyrdd yn cynnwys: 

 • Lefel dda o ffitrwydd corfforol
 • Ymwybyddiaeth ofodol dda
 • Gallu gweithio’n dda fel aelod o dîm
 • Gallu defnyddio a chynnal a chadw peiriannau ac offer
 • Sgiliau cyfathrebu a gwrando da.
 • Ymwybyddiaeth o iechyd a diogelwch

Beth mae technegydd cynnal a chadw priffyrdd yn ei wneud?

Technegwyr cynnal a chadw priffyrdd sy’n gyfrifol am y ffyrdd a’r strydoedd lleol mewn ardal benodol. Maen nhw’n sicrhau bod ceisiadau am atgyweiriadau’n cael eu gweithredu a bod yr holl briffyrdd a’r llwybrau troed yn cael eu cynnal a’u cadw’n dda.

Yn aml, mae dyletswyddau technegydd cynnal priffyrdd yn cynnwys: 

 • Dylunio cynlluniau cynnal priffyrdd, i gynnwys ail-wynebu, atgyweirio draeniau a gwella ffyrdd a llwybrau troed
 • Archwilio ffyrdd i ganfod diffygion strwythurol a materion diogelwch 
 • Cyfrifo costau cynnal a chadw
 • Dadansoddi’r effaith y bydd gwaith cynnal a chadw yn ei gael ar yr amgylchedd 
 • Ymchwilio a gweithredu ar geisiadau cynhaliaeth y bydd aelodau o’r cyhoedd yn eu cyflwyno
 • Goruchwylio gwaith cynnal a chadw ymarferol ar ffyrdd a strydoedd
 • Cyfeirio traffig yn ystod gwaith atgyweirio
 • Gweithredu, cynnal a chadw a chludo offer a chyflenwadau adeiladu
 • Cynnal rhwydweithiau ffyrdd yn ystod y gaeaf
 • Peintio llinellau rheoli traffig
 • Gwneud gwaith tirlunio ar ochr y ffordd gan gynnwys clirio chwyn a thocio coed
 • Ysgubo malurion oddi ar arwynebau a strwythurau
 • Lledaenu tywod, asffalt, graean a chlai i adeiladu a chynnal a chadw arwynebau
 • Glanhau ac atgyweirio systemau draenio, pontydd, twneli a strwythurau eraill
 • Gosod a thrwsio canllawiau, goleuadau ffordd a nodweddion eraill
 • Dylunio cynlluniau cynnal a chadw i sicrhau bod gwaith yn cael ei wneud yn effeithiol ac yn rheolaidd
 • Cynhyrchu lluniadau a manylebau technegol gan ddefnyddio technoleg Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur
 • Ysgrifennu asesiadau risg cyn prosiectau cynnal a chadw.


Faint o gyflog allech chi ei gael fel technegydd cynnal a chadw priffyrdd?

Mae’r cyflog disgwyliedig i arweinydd tîm adeiladu yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad.

 • Gall technegwyr cynnal a chadw priffyrdd sydd newydd gael eu hyfforddi ennill £17,000 - £25,000
 • Gall technegwyr cynnal a chadw priffyrdd gyda pheth brofiad ennill £25,000 - £30,000
 • Gall uwch dechnegwyr cynnal a chadw priffyrdd ennill £30,000 - £35,000.* 
 • Technegwyr cynnal a chadw priffyrdd hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer technegydd cynnal a chadw priffyrdd: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, efallai y bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel technegydd cynnal a chadw priffyrdd, gallech gwblhau hyfforddiant i ddod yn osodwr asffalt mastig. 

Gyda phrofiad, gallech chi symud ymlaen i swyddi uwch fel goruchwyliwr safle, arweinydd tîm neu reolwr rheoli priffyrdd.

Neu, gallech sefydlu eich hun fel contractwr hunangyflogedig.


Dyluniwyd y wefan gan S8080