Facebook Pixel

Technegydd cynnal a chadw priffyrdd

Mae technegydd cynnal a chadw priffyrdd yn gweithio mewn tîm er mwyn cyflawni rhaglenni cynnal a chadw priffyrdd.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£35000


Y Rôl

Mae technegydd cynnal a chadw priffyrdd yn gweithio mewn tîm er mwyn cyflawni rhaglenni cynnal a chadw priffyrdd.

Beth maent yn ei wneud

Mae technegydd cynnal a chadw yn datrys problemau peirianneg ymarferol ac yn nodi gwelliannau posibl. Mae hefyd yn helpu gyda chynllunio gwaith trwsio a chynnal a chadw, dylunio adeileddol a diogelwch traffig, yn ogystal â rheoli rhwydweithiau.

Mae technegydd cynnal a chadw priffyrdd yn gweithio dan do ac yn yr awyr agored. 

Mae'r tasgau arferol yn cynnwys:

 • Archwilio ffyrdd a nodi diffygion adeileddol a materion yn ymwneud â diogelwch
 • Dylunio cynlluniau cynnal a chadw priffyrdd fel ailwynebu ffyrdd a llwybrau troed, a systemau draenio
 • Gwneud cyfrifiadau sy'n ymwneud â chynnal a chadw, dylunio a dadansoddi adeileddau
 • Ystyried effaith ar yr amgylchedd
 • Paratoi lluniadau a manylebau dylunio gan ddefnyddio technoleg cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur
 • Paratoi pecynnau tendro, amcangyfrifon costau, asesiadau risg, cynlluniau ac adroddiadau
 • Bod mewn cysylltiad ag awdurdodau lleol, cwmnïau cyfleustodau a'r cyhoeddCyflog

 • Gall technegwyr cynnal a chadw priffyrdd sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £25,000
 • Gall technegwyr cynnal a chadw priffyrdd hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £30,000
 • Gall uwch dechnegwyr cynnal chadw priffyrdd ennill rhwng £30,000 a £35,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a goramser. Mae technegwyr cynnal a chadw priffyrdd hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau cyflog eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi gwag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwr cynnal a chadw priffyrdd Mae gweithredwyr cynnal a chadw priffyrdd yn helpu i sicrhau bod ffyrdd, palment...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Technegydd cynnal a chadw priffyrdd Mae technegydd cynnal a chadw priffyrdd yn gweithio mewn tîm er mwyn cyflawni rh...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae amcangyfrifwr (neu beiriannydd costau) yn cyfrifo cost cyflenwi cynhyrchion ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Prynwr Yn y diwydiant adeiladu, prynwyr sy'n gyfrifol am sicrhau bod y deunyddiau sydd ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd priffyrdd Mae peirianwyr priffyrdd yn sicrhau bod y miloedd o filltiroedd o ffyrdd a geir ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd sifil Mae peirianwyr sifil yn chwarae'r rhan bwysig o gynllunio, dylunio a rheoli pros...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Syrfëwr meintiau Mae syrfëwr meintiau yn pennu faint y bydd adeilad yn ei gostio i'w adeiladu ac ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr priffyrdd Mae rheolwr priffyrdd yn gweithio gyda chynghorau lleol a chwmnïau cyfleustodau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr masnachol Y rheolwr masnachol yw'r unigolyn ag awdurdod sy'n rheoli'r gyllideb ac yn cadw ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080