Facebook Pixel

Technegydd Maes

Technegydd cynnal a chadw, technegydd cynnal a chadw peirianneg

Mae technegydd maes yn ymwneud â gwasanaethu, asesu ac atgyweirio cynnyrch neu gyfarpar trydanol cwmni ar safle. Gall hyn amrywio o gyfrifiaduron, systemau gwresogi ac oeri, systemau diogelwch, peirianwaith trwm, a mwy. Efallai y bydd technegwyr maes yn gweithio ar safle mewn ffatrïoedd, yn gweithgynhyrchu offer ar neu safleoedd adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 42

Sut i ddod yn dechnegydd maes

I ddod yn dechnegydd maes, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud gradd yn y brifysgol, prentisiaeth, cwrs coleg neu hyfforddiant yn y gwaith. Os oes gennych brofiad perthnasol yn barod efallai y gallech wneud cais yn uniongyrchol i gyflogwr.   

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y brifysgol 

Gallech gwblhau gradd sylfaen mewn peirianneg cyn gwneud cais am swydd fel technegydd maes dan hyfforddiant. 

I wneud gradd sylfaen, bydd angen y canlynol arnoch fel arfer: 

 • 4 - 5 TGAU, gan gynnwys rhai mewn Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth, gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol 
 • 1 - 2 Lefel A neu gymwysterau cyfatebol 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs prifysgol 

> Cyngor ar gyllid  

Y coleg 

Gallech wneud cwrs coleg i’ch dysgu am rai o’r sgiliau sydd ei angen ar gyfer swydd fel technegydd maes. Mae cyrsiau o’r fath yn cynnwys: 

 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Peirianneg fecanyddol 
 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Peirianneg drydanol  ac electronig 
 • Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Cynnal a Chadw Cyfarpar 
 • Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg 

I wneud cwrs coleg efallai y byddwch angen y canlynol: 

 • 2 neu fwy o raddau TGAU 9 i 3 (A* i D), neu gymwysterau cyfatebol (cwrs lefel 2) 
 • 4 - 5  o raddau TGAU 9 i 4 (A* i C), neu gymwysterau cyfatebol (cwrs lefel 3). 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda o ymuno â’r diwydiant. Gallech gwblhau prentisiaeth uwch mewn technegydd peirianneg i ddod yn dechnegydd maes. 

Ar gyfer prentisiaeth uwch byddwch fel arfer angen 5 TGAU, gan gynnwys rhai mewn Saesneg a Mathemateg, gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych rywfaint o brofiad blaenorol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad o weithio fel technegydd maes i gael profiad ar safle. I ddechrau, efallai y byddwch yn helpu technegydd maes mwy profiadol ac yn camu ymlaen wrth i’ch gallu ddatblygu. Mae sawl cwmni yn cynnig hyfforddiant yn y gwaith, neu gyrsiau penodol i’ch helpu i ddod yn gymwys.  

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel technegydd maes. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel technegydd maes yn cynnwys:  

 • Gallu defnyddio, atgyweirio a chynnal a chadw peiriannau ac offer 
 • Sylw i fanylion 
 • Sgiliau cyfathrebu gwych 
 • Sgiliau datrys problemau 
 • Gallu gweithio’n dda gydag eraill. 

Beth mae technegydd maes yn ei wneud?

Fel technegydd maes, byddwch yn gyfrifol am dynnu sylw at broblemau ac atgyweirio materion ynghylch cyfarpar technegol. Gall hyn gynnwys gweithio gyda peiriannau trwm, mewn ffatrïoedd neu ffatrïoedd gweithgynhyrchu offer.  

Mae dyletswyddau technegydd maes fel a ganlyn:  

 • Tynnu sylw at broblemau, profi, atgyweirio neu wasanaethu cyfarpar technegol 
 • Darparu gwasanaeth a chefnogaeth cwsmer yn ystod ymweliadau maes 
 • Rheoli gosodiadau, atgyweirio, cynnal a chadw a phrofi ar safle 
 • Gwneud diagnosis ar wallau neu broblemau technegol a phenderfynu ar atebion go iawn 
 • Cynhyrchu adroddiadau gwasanaeth manwl 
 • Dogfennu prosesau 
 • Gweithredu peiriannau a pheirianwaith mewn modd saff 
 • Dilyn gweithdrefnau a phrotocol cwmni 
 • Cydweithio â thimau technegol a rhannu gwybodaeth ar draws y sefydliad 
 • Gwneud argymhellion addas a briffio ar fanylion atgyweiriadau, diagnosteg a chyfarpar 
 • Creu perthnasau cadarnhaol â chwsmeriaid 
 • Gweithio â chynnyrch nad yw’n gallu cael ei gludo’n hawdd oherwydd ei faint neu gyswllt i systemau eraill. 

Faint y gallech ei ennill fel dechnegydd maes?

Mae cyflog disgwyliedig technegydd maes yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall technegwyr maes sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £25,000 y flwyddyn 
 • Gall technegwyr maes â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £25,000 a £40,000 y flwyddyn 
 • Gall technegwyr maes uwch ennill £40,000 neu fwy.* 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Technegydd Maes sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel technegydd maes, gallwch ymgymryd ag astudiaeth bellach i gymhwyso fel peiriannydd mecanyddol neu drydanol.  

Gallech hefyd ddatblygu i rôl rheoli tîm cynnal a chadw.  

Dewis arall yw trosglwyddo’ch sgiliau i rôl gwerthiant technegol neu reoli contract.  

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Technegydd Maes Mae technegydd maes yn derm cyffredinol am unrhyw arbenigwr atgyweirio neu asesu...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arolygwr offer Mae arolygwyr/rheolwyr peiriannau yn gyfrifol am gydgysylltu gweithgareddau cyfr...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080